Seznam Krkinih nagrajencev

Krkini nagrajenci 2017

 • Velika Krkina nagrada

  Velike Krkine nagrade za raziskovalno nalogo

  dr. Miodrag Janić
  Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Univerzitetni klinični center Ljubljana
  Pleiotropni učinki nizkih odmerkov zaviralcev sistema renin-angiotenzin in statinov na arterijsko steno

  Mentor: prof. dr. Mišo Šabovič
  Somentor: dr. Gorazd Drevenšek

  dr. Eva Pušavec Kirar
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
  Cikloadicije (S)-α-aminoalkil inonov in enonov
  Mentor prof. dr. Jurij Svete

  dr. Damijan Knez
  Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
  Načrtovanje, sinteza in vrednotenje potencialnih učinkovin z multiplim mehanizmom delovanja za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni
  Mentor prof. dr. Stanislav Gobec

  dr. Jernej Luzar
  Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
  Identifikacija in ovrednotenje mimotopov izbranih alergenov Fel d 1 in Ara h 2
  Mentorica: izr. prof. dr. Mojca Lunder
  Somentor: izr. prof. dr. Peter Korošec

  dr. Maja Marušič
  Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Kemijski inštitut Ljubljana
  Sekundarne strukture z gvanini bogatih zaporedij iz genomov človeških papilomavirusov
  Mentor: prof. dr. Janez Plavec

 • Krkine nagrade - dodiplomske in podiplomske raziskovalne naloge

  Krkine nagrade za dodiplomske in podiplomske raziskovalne naloge

  dr. Tine Curk
  Oddelek za kemijo, Univerza v Cambridgeu
  Modeliranje večvalentnih interakcij
  Mentor: prof. dr. Daan Frenkel
  Somentor: prof. dr. Jure Dobnikar

  dr. Urban Feguš
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru
  Razvoj pilotne naprave za enkapsulacijo aromatičnih substanc v talino ogljikovih hidratov z uporabo visokotlačnega homogenizatorja
  Mentor: prof. dr. Željko Knez

  dr. Marina Gjorgjieva
  Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
  Načrtovanje, sinteza in vrednotenje zaviralcev DNA giraze B z benzotiazolskim skeletom
  Mentor: prof. dr. Danijel Kikelj
  Somentorica: prof. dr. Lucija Peterlin Mašič

  dr. Urška Dragin Jerman
  Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
  Interakcije rakavih in normalnih urotelijskih celic in vzpostavitev urotelijskega vezivnega nadomestka na amnijski membrani
  Mentorica: izr. prof. dr. Mateja Erdani Kreft

  dr. Nika Oman Kadunc
  Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Sensum, d. o. o., Ljubljana
  Spremljanje procesa oblaganja farmacevtskih pelet s strojnim vidom
  Mentor: doc. dr. Dejan Tomaževič

  dr. Miha Kastelic
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
  Vpliv dodane soli na stabilnost raztopin globularnih proteinov v vodi
  Mentor: prof. dr. Vojeslav Vlachy

  dr. Ivana Klopčič
  Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
  Raziskave endokrinih učinkov fenolnih analogov bisfenola A in njihovih mešanic in silico in in vitro
  Mentorica: prof. dr. Marija Sollner Dolenc
  Somentor: izr. prof. dr. Janez Mavri

  dr. Špela Kos
  Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Onkološki inštitut Ljubljana
  Optimizacija genskega elektroprenosa v kožo za nadzorovan vnos plazmidne DNA
  Mentor: prof. dr. Gregor Serša

  dr. Ana Mitrović
  Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
  Vloga cisteinskih katepsinov B in X in njunih inhibitorjev pri epitelno-mezenhimskem prehodu tumorskih celic
  Mentor: prof. dr. Janko Kos

  dr. Jerca Pahor
  Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, Institut Jožef Stefan
  Novi pristopi k sintezi predzdravil fosfatov in fosforilirani derivati pantotenske kisline
  Mentorica: doc. dr. Ajda Podgoršek Berke
  Somentor: prof. dr. Stojan Stavber

  mag. Mirijam Černe Prelovšek
  Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani
  Analiza odločanja skrbnikov hišnih ljubljencev pri nakupu zdravil za zdravljenje bolhavosti in klopavosti
  Mentorica: izr. prof. dr. Mateja Kos Koklič

  Matic Bergant
  Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
  Določanje vsebnosti meglumina z derivatizacijo z natrijevim naftokinonsulfonatom in tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti
  Mentor: prof. dr. Stane Pajk
  Somentor: dr. Jožko Cesar

  Sandi Brudar
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
  Uporaba tekočinske kalorimetrije in kromatografije za analizo proteoma človeške krvne plazme
  Mentor: doc. dr. Iztok Prislan

  Ana Dolšak
  Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
  Načrtovanje, sinteza in vrednotenje zaviralcev monoaminooksidaz A in B na osnovi 1-(prop-2-in-1-il)piperidina

  Mentor: doc. dr. Matej Sova

  Matjaž Grčman
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, Krka, d. d., Novo mesto
  Določevanje izbranih ogljikovih hidratov z uporabo anionsko izmenjevalne kromatografije s pulzno amperometrično detekcijo
  Mentor: izr. prof. dr. Matevž Pompe
  Somentor: Simon Kovačič

  Luka Hribernik
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
  Aerobno oksidativno halogeniranje tiolov s HCl/HBr v prisotnosti NH4NO3
  Mentor: izr. prof. dr. Marjan Jereb

  Sandra Jančar
  Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani, Lek, d. d., Ljubljana
  Karakterizacija polimernih pomožnih snovi z velikostno izključitveno kromatografijo in detekcijo na osnovi sipanja svetlobe
  Mentor: prof. dr. Stanko Srčič
  Somentorica: dr. Simona Peterlin


  Janja Lakner

  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
  Sinteza trimetilsililnih estrov karboksilnih kislin pod reakcijskimi pogoji brez topil
  Mentor: izr. prof. dr. Marjan Jereb


  Kristjan Orthaber
  Kristijan Skok
  Matevž Pristovnik

  Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru
  Vgradnja magnetnih nanodelcev v modelne medicinske obloge za kombinirano zdravljenje kožnih oblik raka
  Mentor: doc. dr. Uroš Maver
  Somentorici: dr. Janja Stergar, doc. dr. Irena Ban

  Gašper Pisanec
  Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
  Proučevanje funkcionalnega oblaganja zrnc z vrtinčnoslojno tehnologijo
  Mentor: prof. dr. Odon Planinšek
  Somentor: dr. Matej Pavli

  Vesna Pirnat
  Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
  Optimizacija procesa pretvorbe samomikroemulgirajočega sistema s karvedilolom v trdno obliko z metodo vrtinčnoslojnega granuliranja
  Mentorica: doc. dr. Alenka Zvonar Pobirk
  Somentor: dr. Matevž Luštrik

  Mitja Pohlen
  Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo Univerze v Bonnu
  Razvoj in evalvacija predformulacijskih metod za napovedovanje stabilnosti trdnih disperzij, izdelanih s tehnologijo iztiskanja talin
  Mentor: izr. prof. dr. Rok Dreu
  Somentor: prof. dr. Karl Gerhard Wagner

  Aleš Polovič
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, Krka, d. d., Novo mesto
  Sinteza potencialnih nečistot pri zdravilni učinkovini
  Mentor: izr. prof. dr. Franc Požgan
  Somentorica: dr. Sergeja Bombek

  Alja Račič
  Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
  Izdelava in vrednotenje delcev z dvojnim pH-odvisnim sproščanjem modelne spojine za enteralno aplikacijo suspenzije
  Mentor: izr. prof. dr. Rok Dreu

  Monika Tonejc
  Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
  Vpliv natrijevega lavrilsulfata in polisorbata 20 na sproščanje natrijevega diklofenakata iz ogrodnih tablet
  Mentorica: prof. dr. Marija Bogataj
  Somentorica: Tjaša Felicijan • Krkine nagrade - srednjšolske naloge

  Krkine nagrade za srednješolske raziskovalne naloge

  Nika Žurga, Eva Kerčmar
  II. gimnazija Maribor
  Uporaba hidrokinonskih nanodelcev pri razvoju fluorescentnega nanosenzorja za detekcijo nizkih koncentracij ionov
  Mentorica: Zdenka Keuc

  Kaja Klemenc
  Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana
  Načrtovanje nevrološko relevantnih inhibitorjev vnetnih procesov, vpletenih v nevrodegenerativne bolezni
  Mentorici: mag. Petra Sušjan, mag. Darja Silan

  Benjamin Božič, Tjaša Šentjurc
  Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
  Možnosti prenosa MRSA z rejnih živali na ljudi
  Mentorji: Majda Golob, dr. Mateja Pate, izr. prof. dr. Irena Zdovc, Gašper Jan Simon, mag. Irena Štrumbelj Drusany, Nada Udovč Kneževič

  Nika Brulc, Zala Kink, Nika Zupančič
  Gimnazija Novo mesto
  Primerjava klasičnih kemijskih pristopov in pristopov z uporabo biokatalizatorjev na izbranih modelnih spojinah pri kemijskih pretvorbah
  Mentorji: dr. Silvo Zupančič, doc. dr. Aleš Gasparič, mag. Branka Klemenčič

  Evgenija Burger, Lucija Marzel Djuranovič, Luka Petravić
  Gimnazija Novo mesto
  Optimizacija in uporabnost metode za identifikacijo cianobakterij v okoljskih vzorcih na osnovi DNA
  Mentorji: izr. prof. dr. Marko Dolinar, Mojca Juteršek, Tanja Gačnik

  Ana Milošev
  Gimnazija Jurija Vege Idrija
  Biokompatibilnost kovinskih materialov kot ortopedskih vsadkov in njihov vpliv na človeško telo
  Mentorja: prof. dr. Andrej Cör, Magdalena Klasinc

  Tjaša Grabnar, Larisa Grubič, Luka Kunej
  Gimnazija Novo mesto
  Preučevanje nastajanja biofilma v vodovodni vodi Gimnazije Novo mesto v odvisnosti od časa, hrane in materialov
  Mentorici: dr. Maja Florjanič, Janja Pust

  Nastja Medle, Laura Medved, Barbara Jaklič
  Gimnazija Novo mesto
  Uporaba CalB pri kiralni ločbi R/S-1-(1-naftil)etanola
  Mentorja: mag. Branka Klemenčič, doc. dr. Aleš Gasparič

  Domen Pregeljc
  Gimnazija Vič
  Vpogled v učinek točkovne mutacije monoamino oksidaze B; ali lahko multiskalne simulacije razložijo nevropsihiatrične motnje?
  Mentorji: mag. Alenka Mozer, mag. Urška Jug, dr. Jernej Stare, prof. dr. Janez Mavri

  Gabriela Štumberger
  II. gimnazija Maribor
  Antimikrobne in antioksidativne lastnosti nabranih in gojenih gob mešanega gozda
  Mentorja: dr. Boštjan Vihar, Katja Holnthaner Zorec

  Larsen Cundrič, Matic Rajnar, Taja Skube
  Gimnazija Novo mesto
  Matični mleček in trans-10-hidroksi-2-decenojska kislina
  Mentorica: Janja Pust

  Marjeta Mavri, Cita Jenko, Maša Skočir
  Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija
  Ocena primernosti monolitnih nosilcev za ločevanje krvnih celic
  mentorici: mag. Nasta Zupančič, izr. prof. dr. Helena Podgornik

  Sara Jamnik, Helena Perić
  Gimnazija Vič
  Prehransko dopolnilo s sokom granatnega jabolka
  Mentorji: Alenka Mozer, prof. dr. Nataša Poklar Ulrih, dr. Mihaela Skrt

  Krkina priznanja

  Eva Pintarič
  Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
  Vpliv teže na ploska stopala in vpliv ploskih stopal na grafomotoriko predšolskih otrok
  Mentorica: dr. Marija Meznarič

  Maruša Kerenčič, Aljaž Pišek
  Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
  Optimizacija barvanja in preučevanje morfologije astrocitov v kulturi z barvilom DiD
  Mentorji: prof. dr. Robert Zorec, Nada Udovč-Kneževič, Eva Lasič, Mihaela Terkov, Lidija Gnidovec

  Katja Vöröš
  Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
  Inhibicija rasti plesni
  Mentorji: Mateja Godec, prof. dr. Maja Leitgeb, Katja Vasić

  Eva Šantić Zadravec, Maja Sever
  Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
  Vpliv priprave testenin na koncentracijo glukoze v krvi in volumen škrobnih zrn
  Mentorici: dr. Marija Meznarič, mag. Nina Žuman

  Maša Predin
  II. gimnazija Maribor
  Vpliv neantibiotičnih zdravil na delovanje antibiotikov pri bakteriji Escherichia coli
  Mentorica: Katja Holnthaner Zorec

  Nina Starič, Klavdija Bijek, Neja Katič
  Gimnazija Novo mesto
  Hipertiroidizem pri mačkah
  Mentorici: Janja Pust in Katarina Sluga

  Matija Pečnik, Staš Gruden
  II. gimnazija Maribor
  Vpliv različnih koncentracij sulfatov (VI) v rastnem mediju na vsebnost antikancerogenih snovi, pekočnost okusa in antibakterijski učinek čebule (Allium cepa L.)
  Mentorja: Domen Vaupotič, Katja Holnthaner Zorec

  Nastja Bejek, Ines Bejek
  Gimnazija Murska Sobota
  Pojavljanje ostankov zdravilnih učinkovin v odpadnih in površinskih vodah
  Mentorici: Anita Klančar, Alenka Jelen

  Petra Pavlin
  Gimnazija Novo mesto
  Vpliv krme na kravje mleko
  Mentorja: dr. Primož Treven, Janja Pust

  Anja Bučić, Ed Hasanović, Patricija Rauh
  Gimnazija Novo mesto
  Možnost čiščenja in ponovne uporabe odpadne vode pri procesu lakiranja v avtomobilski industriji
  Mentorici: Janja Pust, Dragica Bučić

  Klara Dragović, Jure Martinuzzi
  Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
  Tehnologija beljenja zob
  Mentorica: mag. Nina Žuman

  Urša Kržišnik, Sara Klopčič
  Gimnazija Bežigrad Ljubljana
  Učinek glikopirolata in atropina na izločanje sline
  Mentorici: doc. dr. Lea Leonardis, dr. Saša Cecowski

  Demir Koštić, Tilen Heberle
  Biotehniški center Naklo
  Zdravljenje onihomikoz z naravnimi antimikotiki
  mentorica: mag. Marjetka Kastelic Švab

  Jaka Kraševec, Mavrin Gašperšič
  Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
  Slabo topne bakrove komponente kot nosilci hladne svetlobe
  Mentorja: Marko Jeran, Alma Kapun Dolinar

  Ana Žagar, Hana Vidic, Valentina Umek
  Srednja elektro šola in tehniška gimnazija Novo mesto
  Flavonoidi v izbranih taksonih rodu Viola
  Mentor: mag. Valentina Mavrič Klenovšek

  Staša Poštrak
  Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
  Resnice in zmote o konoplji
  Mentorici: Mateja Godec, doc. dr. Tanja Bagar

 • Zahvala mentorjem

  Zahvala mentorjem za dolgoletno prizadevno spodbujanje in uspešno mentorstvo dijakov pri raziskovalnem delu

  Zdenka Keuc
  II. gimnazija Maribor

  Katja Holnthaner Zorec
  II. gimnazija Maribor

  mag. Irena Štrumbelj Drusany
  BIC Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

  mag. Branka Klemenčič
  Gimnazija Novo mesto

  Janja Pust
  Gimnazija Novo mesto

  Alenka Mozer
  Gimnazija Vič (Ljubljana)