Seznam Krkinih nagrajencev

Krkini nagrajenci 2019

 • Velika Krkina nagrada

  Velike Krkine nagrade za raziskovalno nalogo

  dr. Darja Gramec Skledar
  Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
  In vitro preučevanje metabolizma ter endokrinih učinkov izbranih bisfenolov in novejših bromiranih zaviralcev gorenja
  Mentorica: prof. dr. Lucija Peterlin Mašič

  dr. Klemen Korasa
  Krka, d. d., Novo mesto
  Vrednotenje uporabnosti orodij procesne analizne tehnologije pri spremljanju filmskega oblaganja pelet
  Mentor: prof. dr. Franc Vrečer
  Somentor: dr. Grega Hudovornik

  dr. Nika Kruljec
  Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
  Načrtovanje in razvoj peptidnih ligandov za afinitetno čiščenje protiteles
  Mentor: izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič

  Rok Narobe
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
  Klasično in fotokatalitsko oksidativno jodiranje arenov
  Mentor: izr. prof. dr. Jernej Iskra
  Somentor: prof. dr. Burkhard König

  dr. Katja Škrlec
  Institut Jožef Stefan
  Površinska predstavitev evazinov in bepecina na bakterijah Lactococcus lactis NZ9000 in Lactobacillus salivarius ATCC 11741 ter vrednotenje njihovega protivnetnega delovanja
  Mentor: izr. prof. dr. Aleš Berlec

 • Krkine nagrade - dodiplomske in podiplomske raziskovalne naloge

  Krkine nagrade za dodiplomske in podiplomske raziskovalne naloge

  dr. Davide Benedetto Tiz
  Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
  Razvoj novih N-fenilpirolamidov kot zaviralcev DNA-giraze in topoizomeraze IV
  Mentor: doc. dr. Nace Zidar
  Somentor: prof. dr. Danijel Kikelj

  dr. Maruša Bizjak
  Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
  Vpliv metformina na rakave celice v kulturi v odvisnosti od razpoložljivih hranil
  Mentorica: doc. dr. Mojca Pavlin
  Somentor: doc. dr. Sergej Pirkmajer

  dr. Hristina Kocić 
  Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru
  Vpliv mleka, mlečnih bioaktivnih peptidov in L-arginina na celično signalizacijo v kožnih fibroblastih
  Mentor: izr. prof. dr. Tomaž Langerholc
  Somentor: doc. dr. Aleksandar Godic

  dr. Urša Lampreht Tratar
  Onkološki inštitut Ljubljana
  Elektrogenska terapija z interlevkinom 12 za zdravljenje kožnih in oralnih tumorjev pri psih
  Mentorica: prof. dr. Maja Čemažar
  Somentorica: prof. dr. Nataša Tozon

  dr. Dunja Urbančič
  Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
  Farmakogenomsko vrednotenje dovzetnosti za tiopurine
  Mentorica: prof. dr. Irena Mlinarič Raščan

  Tina Barborič
  Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
  Sinteza predzdravila simvastatina za limfatično absorpcijo
  Mentor: izr. prof. dr. Janez Mravljak

  Lea Benčina
  Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
  Razvoj in izdelava polimernih nanodelcev za uporabo v ustni votlini
  Mentorica:  prof. dr. Mirjana Gašperlin
  Somentorica: prof. dr. Marianne Hiorth

  Tina Brec
  Krka, d. d., Novo mesto
  Vpliv procesnih parametrov kompaktiranja in sestave kompaktata na sproščanje karvedilola iz ogrodnih tablet s hipromelozo
  Mentor: prof. dr. Franc Vrečer
  Somentorica: Aleša Dular Vovko

  Andrej Grobin
  Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
  Razvoj in validacija stabilnostno indikativne metode za vrednotenje fotostabilnosti vodotopnih vitaminov s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti
  Mentor: izr. prof. dr. Robert Roškar

  Ema Guštin
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
  Lipidne kapljice in transport maščobnih kislin v celicah raka dojke
  Mentor: doc. dr. Toni Petan
  Somentor: doc. dr. Miha Pavšič

  Žan Hribar
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
  Sinteza in uporaba izbranih terminalnih acetilenov
  Mentor: prof. dr. Janez Košmrlj

  Sara Hrovat
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
  Večkratna katalitska C-H funkcionalizacija dihidropirazinskega derivata v vodi
  Mentor: izr. prof. dr. Franc Požgan

  Lidija Kač
  Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
  Citotoksično in genotoksično delovanje bisfenolov A, S, F in AF ter njihovih mešanic v celični liniji HepG2
  Mentorica: prof. dr. Marija Sollner Dolenc
  Somentorica: doc. dr. Bojana Žegura

  Tjaž Kobal
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
  Kinetika Diels-Alder reakcije med N-fenilmaleimidom in benzoksazinom na osnovi furana v talini
  Mentorica: prof. dr. Urška Šebenik

  Matic Kovačič
  Kemijski inštitut Ljubljana
  Določanje struktur G-kvadrupleksov, stabiliziranih s pirenskimi skupinami
  Mentor: prof. dr. Janez Plavec

  Kaja Lenarčič
  Institut Jožef Stefan
  Določanje vsebnosti analogov bisfenola A v odpadnih vodah
  Mentorica: prof. dr. Marija Sollner Dolenc
  Somentorica: prof. dr. Ester Heath

  Barbara Ljubec
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru
  Formuliranje farmacevtskih učinkovin v polimere s plini visoke gostote
  Mentorica: doc. dr. Maša Knez Hrnčič
  Somentorja: dr. Darija Cör, prof. dr. Zoran Novak

  Eleonora Marini
  Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
  Razvoj populacijskega farmakokinetičnega modela za ustekinumab pri pacientih s Crohnovo boleznijo
  Mentor: prof. dr. Iztok Grabnar
  Somentorica: prof. dr. Beatrice Perissutti

  Nina Podjed
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
  Študij diketonatnih ligandov in pripadajočih kovinskih kompleksov
  Mentor: prof. dr. Iztok Turel

  Blaž Regina
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
  Razvoj kontinuirnega procesa sinteze in ekstrakcije izbrane aktivne farmacevtske učinkovine
  Mentorica: prof. dr. Polona Žnidaršič Plazl

  Ula Savšek
  Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
  Vpliv sestave formulacij in procesnih pogojev na fizikalne lastnosti liofiliziranih nanokristalov paliperidon palmitata
  Mentorica: prof. dr. Julijana Kristl
  Somentor: prof. dr. Wolfgang Frieß

  Maša Sterle
  Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
  Sinteza in vrednotenje potencialnih zaviralcev N-acetilglukozaminil transferaze
  Mentor: prof. dr. Marko Anderluh
  Somentor: Matjaž Weiss

  Nika Strašek
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
  Sinteza in testiranje potencialnih inhibitorjev Plasmodium falciparum dihidroorotat dehidrogenaze
  Mentor: prof. dr. Jurij Svete

  Jan Štos
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru
  Razvoj in validacija GC-FID/MS analiznega postopka za določitev maščobnih kislin v žiru in polhovi masti
  Mentor: doc. dr. Matjaž Finšgar
  Somentor: dr. Samo Andrenšek

  Danijel Videc
  Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
  Študij sferične kristalizacije laktoze s pristopom načrtovanja eksperimentov
  Mentor: prof. dr. Odon Planinšek
  Somentor: Dejan Lamešić

 • Krkine nagrade - srednješolske naloge

  Krkine nagrade za srednješolske raziskovalne naloge

  Tamara Jarm, Deja Juriševič
  Gimnazija Vič
  Sinteza magnetnih nanoverig za dostavo zdravilnih učinkovin
  Mentorji: doc. dr. Slavko Kralj, Gašper Pernek, mag. Črt Dragar

  Vanesa Cvelbar, Nika Godec, Ana Šenica
  Gimnazija Novo mesto
  Aspartam in njegovi razpadni produkti
  Mentorica: Janja Pust

  Ajda Brkopec, Špela Grmovšek, Lara Redek Žnidaršič
  Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija
  Vpliv uporabe različnih topil na ekstrakcijo kurkuminoidov in njihovo antimikrobno delovanje na bakterijo Staphylococcus aureus
  Mentorica: Vojka Zupančič

  Andrej Planinšek
  Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana
  Prisotnost pesticidov in zdravilnih učinkovin v reki Ledavi
  Mentorja: izr. prof. dr. Robert Roškar, mag. Darja Silan

  Maj Bavec
  Škofijska klasična gimnazija Šentvid
  Vpliv genetske variabilnosti glutation S-transferaz na tveganje za pojav malignega mezotelioma
  Mentorici: doc. dr. Katja Goričar, Marjeta Prašnikar

  Lana Jeglič, Tjaša Luzar, Matevž Turk
  Gimnazija Novo mesto
  Optimizacija in primerjava cenovno dostopnih metod za ekstrakcijo klorofila iz raztopine kiefa
  Mentorji: Tanja Gačnik, Uroš Ocepek, dr. Eva Tavčar Benkovič

  Maša Capello, Eva Jeran
  I. gimnazija v Celju
  Ugotavljanje vsebnosti artemisinina v različnih pripravkih  sladkega pelina
  Mentorici: mag. Mojca Plevnik Žnidarec, prof. dr. Katarina Vogel Mikuš

  Mitja Denac, Bor Kolar Bačnik
  Gimnazija Vič
  Nov način priprave vzorcev in stabilizacija papirja in listin z nanosom pigmenta verdigris
  Mentorice: Alenka Mozer, dr. Jana Kolar, dr. Jasna Malešič

  Leon Gorše, Ana Grobler
  Gimnazija Novo mesto
  Arzen v rižu na slovenskem trgu
  Mentorici: dr. Zdenka Šlejkovec, Marinka Kovač

  Maša Starman, Tadeja Vidmar
  Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
  Ugotavljanje okuženosti domačih dihurjev (Mustela putorius furo) z bakterijo Anaplasma phagocytophilum
  Mentorja: Gašper Jan Simon, dr. Katja Strašek Smrdel

  Timotej Šuman
  II. gimnazija Maribor
  Ločevanje enantiomerov s pomočjo kristalizacije
  Mentorica: Zdenka Keuc

  Aleksandra Vujanović
  II. gimnazija Maribor
  Antioksidativna učinkovitost ekstraktov rožmarina in navadne melise ter vpliv na spomin in stres
  Mentorici: Darja Kravanja, Irena Dogša

  Žiga Česen, Ana Mestinšek Mubi
  Biotehniški center Naklo
  Antibakterijsko delovanje rastlinskih in čebeljih pripravkov na bakterijo Staphylococcus aureus
  Mentorica: mag. Marjetka Kastelic Švab

  Niko Farič, Blaž Gubič
  Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
  Priprava in površinska funkcionalizacija tankih silikonskih filmov s hitozanom z ozirom na problematiko biofilmov na medicinskih pripomočkih
  Mentorja: Mateja Godec, Urban Ajdnik

  Ana Brence
  II. gimnazija Maribor
  Primerjava antimikrobne učinkovitosti evgenola, indol-3-karbinola in karvona s triklosanom
  Mentorici: Zdenka Keuc, Tamara Šiško

  Nik Vidmar
  Gimnazija Novo mesto
  Ozkolistni trpotec - Plantago lanceolate
  Mentorica: mag. Branka Klemenčič

  Neža Zanjkovič
  Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
  Odstranjevanje Cu2+ iz modelnih vodnih raztopin z magnetnim nanoadsorbentom na osnovi razvejanega aminopolimera polietilenimina
  Mentorici: Mateja Godec, dr. Olivija Plohl

  Iman Hussein, Tea Pirc, Teja Šuštaršič
  Gimnazija Novo mesto
  Vpliv mil z dodatkom ricinusovega olja na barierno funkcijo kože
  Mentorica: mag. Branka Klemenčič

  Urška Sever
  Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
  Funkcionalizacija folij PE/PP s koloidno formulacijo hitozan/naravni ekstrakt in določitev njihove protimikrobne učinkovitosti
  Mentorici: Mateja Godec, Sanja Potrč

  Ula Dragman, Laura Drašler
  Gimnazija Vič
  Koloidno srebro v dentalnih produktih
  Mentorici: Alenka Mozer, mag. Anja Drame

  Tajda Koblar
  Gimnazija Poljane
  Primerjava laserja in vodne kopeli pri odmrzovanju krvi
  Mentorja: dr. Rok Rudež, dr. Nina Kostevšek

  Maja Gril, Jakob Šivavec
  Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
  Priprava ekstraktov navadne smreke (Picea abies), bogatih z aktivnim borneolom, ter njihova aktivnost in delovanje na kvasovke (Saccharomyces cerevisiae)
  Mentorji: Marko Jeran, dr. Robert Susič, izr. prof. dr. Irena Kralj Cigić

  Julija Koletnik
  II. gimnazija Maribor
  Biološka aktivnost ekstraktov sladkega pelina (Artemisia annua L.) ob nanosu na humane celice
  Mentorji: doc. dr. Uroš Maver, doc. dr. Petra Kotnik, Katja Holnthaner Zorec

  Lana Krmelj, Nuša Kos Thaler
  II. gimnazija Maribor
  Bakteriofagi - naravni sovražniki bakterij
  Mentorici: doc. dr. Sandra Janežič, Katja Holnthaner Zorec

  Lan Vukolić
  Gimnazija Vič
  Posledice delovanja brioporina in hidralizina 2 na različne celice
  Mentorice: doc. dr. Marjetka Podobnik, prof. dr. Maja Čemažar, Sonja Artač, Maja Gerden

  Kaja Zupančič
  Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
  Imobilizacija lipaze na GMA poliHIPE monolit in uporaba za hidrolizo 4-nitrofenil butirata
  Mentorji: dr. Peter Krajnc, dr. Muzafera Paljevac, mag. Nina Žuman

   

  Krkina priznanja

  Maša Mihelič
  Gimnazija Novo mesto
  Učinki konopljinega in olivnega olja na kožo bolnikov z atopijskim dermatitisom
  Mentorici: mag. Branka Klemenčič, mag. Maja Gabrič Zirkelbach

  Nina Naprudnik, Nika Špajzer
  Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje
  Nova generacija žilnih opornic
  Mentorja: Aleksander Medveš, dr. Ita Junkar

  Klemen Novak, Aleks Rautar
  Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
  Prisotnost bakterij na kuhinjskih rezalnih deskah v odvisnosti od materiala rezalne deske, vrste uporabljene hrane in vrste čiščenja
  Mentorica: dr. Marija Meznarič

  Ana Maučec
  Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
  Vsebnost vitamina C v zamrznjeni in vloženi paprika
  Mentorica: mag. Nina Žuman

  Žiga Oražem
  Gimnazija Poljane, Ljubljana
  Vpliv različnih rastlinskih ekstraktov na nastanek srebrovih nanodelcev
  Mentorja: dr. Rok Rudež, dr. Nina Daneu

  Brina Godec
  Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
  Vezava kurkumina na pektinske aerogele
  Mentorice: Mateja Godec, dr. Gabrijela Horvat, dr. Milica Pantić

  Nina Bogataj, Maj Rozman
  Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
  Kapsulacija mikroorganizmov za proizvodnjo piva
  Mentorji: dr. Ilja Gasan Osojnik Črnivec, dr. Tjaša Klemen, dr. Nataša Poklar Ulrih

  Jan Kupnik, David Obolnar
  Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
  Proučevanje biološko aktivnih komponent v čebeljih pripravkih s kemijskimi in mikrobiološkimi metodami
  Mentor: Marko Jeran

  Katja Cundrič
  II. gimnazija Maribor
  Povezava med barvo in vsebnostjo železa v zelenjavi
  Mentorica: Sanja Cvar

  Filip Brajčič, Patricia Luštek, Tinara Šuštarič
  Gimnazija Novo mesto
  Pretvorba rutina v kvercetin in njuna vsebnost v tatarski ajdi
  Mentorica: Janja Pust

  Ana Rajh, Katarina Šebök
  Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
  Ali prekmurski sladki pelin vsebuje artemisinin?
  Mentorice: Mateja Godec, prof. dr. Darija Cör, prof. dr. Maša Knez Hrnčič

  Pia Pajnič
  Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana
  Vpliv lučke TypeM na evkariontske celice
  Mentorica: mag. Darja Silan

  Lara Gobec, Tjaša Jecl, Eva Nograšek
  I. gimnazija v Celju
  Izdelava najoptimalnejše formulacije kreme za obraz z dodatkom hmelja
  Mentorja: mag. Mojca Alif, doc. dr. Iztok Prislan

  Ema Bohinc
  Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, Ljubljana
  Uporaba mikroorganizmov kot vira energije
  Mentorica: Vesna Grgur

  Nikita Bogdan, Maša Maučec, Tina Sovič
  Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
  Razširjenost metljaja (Fasciola hepatica) v Prlekiji
  Mentorja: Željko Ivezič, dr. Marija Meznarič

  Domen Ritonja Kralj, Nik Slavic
  Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
  Možnost pojava metabolnega sindroma med sedemnajstletniki na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer
  Mentorici: dr. Marija Meznarič, izr. prof. dr. Petra Golja

  Doroteja Demšar, Svit Stefanija
  Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
  Odziv Slovencev na družabnih omrežjih o sprejemanju testiranja zdravil in zdravilnih učinkovin na modelih poskusnih živali
  Mentor: Marko Jeran

  Klara Dragović
  Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
  Vpliv kanabinoidov na paciente s fibromialgijo
  Mentorji: dr. Marija Meznarič, doc. dr. Tanja Bagar, Željko Perdija

  Ana Bele, Špela Peterle, Elara Udvanc
  Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija
  Raziskovanje vpliva kočevske bele jelke (Abies alba Mill.) na stanje mladostniške kože
  Mentorja: Irena Kurajić, prof. dr. Samo Kreft

  Ivo Prelog, Primož Škafar
  Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
  Mikroplastika v morski soli
  Mentorja: mag. Nina Žuman, doc. dr. Ivan Jerman

  Zala Gruden
  Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
  Učinek delovanja surfaktantov, železovih in bakrovih komponent ter spremembe pH-vrednosti na produkcijo alge Chlorella vulgaris
  Mentorja: Marko Jeran, dr. Mitja Drab

  Urška Šumak
  II. gimnazija Maribor
  Antibiotični učinki ekstraktov listov bele murve (Morus alba L.)
  Mentorici: Bernarda Devetak, izr. prof. dr. Andreja Urbanek Krajnc

  Maruša Močnik Grčar
  Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
  Izražanje rekombinantnega proteina iz družine aktinoporinom podobnih proteinov
  Mentorji: doc. dr. Marjetka Podobnik, Tomaž Švigelj,  Gašper Jan Simon

   

 • Zahvala mentorjem

  Zahvala mentorjem za dolgoletno prizadevno spodbujanje in uspešno mentorstvo dijakov pri raziskovalnem delu

   

  Mateja Godec
  Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

  mag. Marjetka Kastelic Švab
  Biotehniški center Naklo - Srednja šola