Seznam Krkinih nagrajencev

Krkini nagrajenci 2016

 • Posebni dosežki na področju raziskovalnega dela

  Krkine nagrade za posebne dosežke na področju raziskovalnih del

  dr. Aleksandar Aleksovski
  Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
  Mini tablete in mini ogrodja kot večenotni dostavni sistemi s prirejenim sproščanjem

  Mentor: doc. dr. Rok Dreu

  dr. Daniela Milosheska
  Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
  Klinična farmakokinetika lamotrigina, okskarbazepina in topiramata pri bolnikih z epilepsijo

  Mentor: izr. prof. dr. Iztok Grabnar
  Somentor: izr. prof. dr. Tomaž Vovk

  dr. Renata Režonja Kukec
  Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, Univerzitetna klinika Golnik
  Razvoj orodij za optimizacijo peroralnega odmerka etopozida pri zdravljenju bolnikov z drobnoceličnim pljučnim rakom
  Mentor: prof. dr. Aleš Mrhar
  Somentorica: prof. dr. Tanja Čufer

  dr. Sara Seršen
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
  Sinteza novih rutenijevih koordinacijskih spojin z možnimi biološkimi in katalitskimi učinki

  Mentor: prof. dr. Iztok Turel

  dr. Luka Šenica
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
  Sinteza novih vinilogov in heterocikličnih analogov peptidov

  Mentor: prof. dr. Jurij Svete

 • Krkine nagrade - dodiplomske in podiplomske raziskovalne naloge

  Krkine nagrade za dodiplomska in podiplomska raziskovalna dela

  dr. Polona Bukovec
  Krka, d. d., Novo mesto, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
  Študij vpliva zgradbe in oblike kristalov na fizikalno – kemijske lastnosti zdravilnih učinkovin

  Mentor: prof. dr. Franc Vrečer

  dr. Gregor Hostnik
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
  Transportne in termodinamične lastnosti vodnih raztopin alkalijskih soli poli(tiofen-3-il ocetne kisline)

  Mentor: doc. dr. Janez Cerar

  dr. Grega Hudovornik
  Krka, d. d., Novo mesto, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
  Optimizacija izdelave filmsko obloženih pelet v zvrtinčenih plasteh s pomočjo »in-line« tehnik

  Mentor: prof. dr. Franc Vrečer

  dr. Urban Košak
  Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
  Načrtovanje, sinteza in vrednotenje novih zaviralcev holin-esteraz

  Mentor: prof. dr. Stanislav Gobec

  dr. Omar Naneh
  Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Kemijski inštitut Ljubljana
  Biofizikalno-kemijske lastnosti človeškega rekombinantnega perforina in njegove interakcije z lipidnimi membranami

  Mentor: prof. dr. Gregor Anderluh

  dr. Lea Rems
  Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
  Uporaba teoretičnih modelov elektroporacije lipidne membrane

  Mentor: prof. dr. Damijan Miklavčič
  Somentor: dr. Mounir Tarek

  dr. Sebastijan Ričko
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
  Sinteza potencialnih organokatalizatorjev na osnovi kafre

  Mentor: dr. Uroš Grošelj

  dr. Piotr Sosnowski
  Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana
  Strukturni vpogled v substratno
  specifičnost katepsinov
  Mentor: prof. dr. Dušan Turk

  dr. Katarina Starkl Renar
  Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, Inštitut Jožef Stefan
  Študija sinteze nesimetričnih tetraoksanov in vrednotenje njihove potencialne biološke aktivnosti

  Mentor: prof. dr. Jernej Iskra

  dr. Gregor Strle
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
  Novi načini priprave divodikovega trioksida in njegova uporaba za oksidacije organskih spojin

  Mentor: izr. prof. dr. Janez Cerkovnik

  mag. Katja Štajdohar
  Krka, d. d., Novo mesto, Medicinska fakulteta, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
  Uporaba bioinformatike za razvoj metode identifikacije bakterije Bacillus subtilis KBL 001 v probiotičnih izdelkih

  Mentor: doc. dr. Tomaž Accett
  Somentor: doc. dr. Aleš Gasparič

  Valentina Božič
  Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, Institute of pharmaceutical technology, Free University Berlin
  Izdelava in vrednotenje nanosuspenzij deksametazona za dermalno uporabo

  Mentorica: doc. dr. Petra Kocbek
  Somentor: prof. dr. Roland Bodmeier

  Miha Drev
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
  Obročne pretvorbe 4-acilamino-3-pirazolidinonov in nova sinteza heksahidropirazolo[1,5-a]piridinov

  Mentor: prof. dr. Jurij Svete

  Matej Janežič
  Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, Kemijski inštitut Ljubljana
  In silico
  načrtovanje in ovrednotenje 1H-indazolnih zaviralcev človeške topoizomeraze Iiα
  Mentor: doc. dr. Andrej Perdih
  Somentor: prof. dr. Tomaž Šolmajer

  Domen Kitak
  Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
  Vrednotenje obhodnih časov pelet v Wursterjevi komori z metodo fotoluminiscence

  Mentor: doc. dr. Rok Dreu
  Somentor: asist. dr. Rok Šibanc

  Luka Kosec
  Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
  Razvoj metode za določanje aminokislin v proteinih s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti

  Mentor: doc. dr. Jožko Cesar

  Tina Ličina
  Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
  Farmakokinetično-farmakodinamični model sedacije s fentanilom in midazolamom pri otrocih na umetnem predihavanju

  Mentor: izr. prof. dr. Iztok Grabnar
  Somentor: izr. prof. dr. Štefan Grosek

  Gašper Poklukar
  Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
  Načrtovanje in sinteza tiazolinonskih zaviralcev ksantin-oksidaze

  Mentor: izr. prof. dr. Marko Anderluh

  Nina Poljšak
  Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
  Analiza alantoina in pirolizidinskih alkaloidov v izvlečkih gabeza (
  Symphytum officinale L.) s kapilarno elektroforezo
  Mentorica: doc. dr. Nina Kočevar Glava
  Somentor: prof. dr. Stanko Srčič

  Valentina Šavrič
  Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
  Pomen nizkih serumskih koncentracij ifliksimaba za klinični izid pri bolnikih s kronično vnetno črevesno boleznijo

  Mentor: prof. dr. Joško Osredkar
  Somentor: asist. mag. David Drobne

  Rok Šinkovec
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
  Adicija dimetil acetilendikarboksilata na nekatere substituirane enaminone

  Mentor: akad. prof. dr. Branko Stanovnik

  Eva Španinger
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru
  Računalniške simulacije direktne alkilacije DNK z akrilonitrilom

  Mentor: doc. dr. Urban Bren

  Nina Štravs
  Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
  Inženiring mikro in nanodelcev z elektrostatskim razprševanjem za izdelavo zdravil

  Mentorica: prof. dr. Julijana Kristl
  Somentor: asist. dr. Zoran Lavrič

  Miha Virant
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
  Sinteza paladijevih kompleksov s triazolilidenskimi ligandi in njihova uporaba v katalizi

  Mentor: prof. dr. Janez Košmrlj

  Matja Zalar
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, Kemijski inštitut Ljubljana
  Vpliv kationov na zvijanje oligonukleotida d(G4C2), njihova lokalizacija in dinamika

  Mentor: prof. dr. Janez Plavec
  Somentor: dr. Primož Šket

 • Krkine nagrade - srednješolske naloge

  Krkine nagrade za srednješolske raziskovalne naloge

  Domen Kulovec, Tristan Kovačič, Uroš Prešern
  Gimnazija Novo mesto
  Aktivno tarčenje cisteinskih katepsinov z liposomi, konjugiranimi s cistatinom C

  Mentor: Lovro Kramer
  Somentor: Branka Klemenčič, Andreja Bratovš, prof. ddr. Boris Turk

  Lucija Parkelj, Borut Šketa
  Gimnazija Vič
  Načrtovana proteinska mreža kot perspektiven pameten nanomaterial

  Mentorica: Alenka Mozer
  Somentorji: dr. Helena Gradišar, prof. dr. Roman Jerala, dr. Nino Bašić

  Klavdija Fortuna, Tatjana Pajk
  Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
  Odpornost enterokokov proti antibiotikom v klapavicah slovenskega morja

  Mentorica: Majda Golob
  Somentorici: Mateja Pate, mag. Irena Štrumbelj Drusany

  Luka Petravić, Jon Škerlj, Špela Turk
  Gimnazija Novo mesto
  Metilacija arzena pri pacientih z akutno promielocitno levkemijo, zdravljenih z arzenovim (III) oksidom

  Mentorica: dr. Zdenka Šlejkovec
  Somentorici: Branka Klemenčič, dr. Ingrid Falnoga

  Alenka Hafner
  II. gimnazija Maribor
  Antimikrobne lastnosti in ekstrakcija tujona iz Thuje occidentalis

  Mentorica: Zdenka Keuc
  Somentorica: Bernarda Devetak

  Evgenija Burger, Tjaša Čukajne, Karmen Zupančič
  Gimnazija Novo mesto
  Priprava in uporaba imobiliziranega encima CalB pri enantioselektivni hidrolizi dietil 3-hidroksi glutarata

  Mentor: doc.dr. Aleš Gasparič
  Somentorica: Branka Klemenčič

  Manca Novak, Zala Serianz
  Gimnazija Jesenice
  Polifenoli v smrekovi kresilači (Fomitopsis pinicola)

  Mentorica: Katarina Trontelj
  Somentor: dr. Andrej Gregori

  Simon Iskra
  Gimnazija Novo mesto
  Samočistilne superhidrofobne površine aluminija in njegovih zlitin

  Mentor: dr. Peter Rodič
  Somentorici: Janja Pust, prof. dr. Ingrid Milošev

  Nika Žurga
  II. gimnazija Maribor
  Vsebnost aluminija v hrani, pripravljeni ali hranjeni v aluminijasti posodi in embalaži

  Mentorica: Sanja Cvar

  Gabriela Štumberger, Doroteja Teja Pečovnik
  II. gimnazija Maribor
  Vpliv najpogosteje uporabljenih umetnih in naravnih sladil na rast izbranih črevesnih mikroorganizmov

  Mentorica: Katja Holnthaner Zorec
  Somentor: dr. Rok Tkavc

  Primož Fabjan, Veronika Hrovat
  Grm NM ― Center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija
  Flavanoli v kakavovih zrnih in čokoladi

  Mentorica: Irena Kurajić
  Somentorica: dr. Vesna Glavnik

  Martina Velichkovska
  II. gimnazija Maribor
  Analiza in določanje prisotnosti skupnih indolnih spojin v treh vzorcih prehranskih dopolnil z maco (Lepidium meyenii)
  z uporabo ATR-FTIR-spektroskopije
  Mentorica: Zdenka Keuc

  Krkina priznanja

  Klara Lorger, Valentina Šket
  Biotehniška šola Maribor
  Protimikrobni učinek čebeljih pridelkov
  Mentorica: Kristina Dolinar Paulič

  Hana Flajnik, Maria Pesterean, Aljaž Simonič
  Grm NM – Center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija
  Zelêno -ega sr (ê) 1. zdravo: živim zeleno življenje s klorofilom
  Mentorica: Jana Goršin Fabjan

  Teja Rus, Anja Seliškar
  Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
  Mikrosporidij
  Nosema spp. kot modelni mikroorganizem prebavil kranjske čebele (Apis mellifera carnica, Pollman 1879)
  Mentor: dr. Ilja Gasan Osojnik Črnivec
  Somentor: Gašper Jan Simon

  Anja Dremelj, Anja Pirih
  Gimnazija Vič
  Vpliv glukoze na celično preživetje po elektroporaciji

  Mentorica: Alenka Mozer
  Somentorica: izr. prof. dr. Alenka Maček Lebar

  Ana Menegalija, Tiana Karmen Kokalj
  Gimnazija Vič
  Vpliv resveratrola na rast in razvoj rakavih celic

  Mentorica: Sonja Artač
  Somentorice: Nežka Kavčič, dr. Katarina Pegan, Maja Gerden

  Anja Muhič, Nika Špruk
  Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
  Japonski dresnik kot sredstvo proti polžem

  Mentor: Jure Slatner

  Marko Volk, Gašper Rjavec
  Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
  Napoved barve šarenice iz podatkov eksomskega sekvenciranja 1000 preiskovancev

  Mentor: dr. Aleš Maver
  Mentorica: Alma Kapun Dolinar

  Tomi Vavdi
  Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo
  Ekstrakcija limonena iz storžev in smole smreke, analiza produktov ter opredelitev vpliva lubadarja na vsebnost limonena

  Mentorica: Mojca Drofenik Čerček

  Tina Dšuban, Hana Hozjan, Zala Peterka
  Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
  Vpliv sadja in sladkih pijač na dvig krvnega sladkorja

  Mentorica: mag. Marija Meznarič

  Ana Štuhec

  II. gimnazija Maribor
  Računalniške simulacije karcinogeneze ß-propiolaktona

  Mentor: izr. prof. dr. Urban Bren
  Somentorica: Eva Španinger

  Erazem Stonič
  Gimnazija Vič
  Model rastlinske čistilne naprave s solarnim dezinfektorjem

  Mentorica: Sonja Artač
  Somentorica: Maja Gerden

  Tibor Brvar, Luka Tomasino Rozman
  Biotehniški center Naklo ― Srednja šola
  Antibiotični učinki eteričnih olj in hidrolatov zdravilnih rastlin na enterobakterijo Escherichia coli

  Mentorica: Marjetka Kastelic Švab

  Nika Tabor
  II. gimnazija Maribor
  Synthesis of polymeric carrier for organic catalysis

  Mentor: Peter Krajnc
  Somentorici: dr. Muzafera Paljevac, Sanja Cvar

  Staša Gejo
  II. Gimnazija Maribor
  Bioplastika iz škroba kot optični senzor za prisotnost amonijaka v mesu

  Mentorica: Zdenka Keuc

  Nina Gošnjak
  II. gimnazija Maribor
  Vpliv vodnih ekstraktov cejlonskega cimeta (Cinnamomun verum) in cimeta kasija (Cinnamomun cassia) na sprejem glukoze v celice pivske kvasovke (Saccharomyces cerevisiae)

  Mentorica: Bernarda Devetak

  Eva Kerčmar
  II. gimnazija Maribor
  Določitev koncentracije aluminijevih(3+) ionov v deodorantih in njihovo prehajanje skozi kožo

  Mentorica: Sanja Cvar