Seznam Krkinih nagrajencev

Krkini nagrajenci 2018

 • Velika Krkina nagrada

  Velike Krkine nagrade za raziskovalno nalogo

  dr. Špela Alič
  Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana
  Bakterijska bolezen mehkih gnilob, ki jo povzroča nova vrsta
  rodu Dickeya in možnost biološkega nadzora bolezni z bakteriofagi

  mentorica izr. prof. dr. Maja Ravnikar
  somentorica dr. Tanja Dreo

  dr. Andrej Emanuel Cotman
  Kemijski inštitut, Ljubljana
  Asimetrične redukcije ketonov, katalizirane s kovinskimi kompleksi

  mentorica dr. Barbara Mohar
  somentor prof. dr. Boris Šket

  dr. Gabrijela Horvat
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru
  Priprava, karakterizacija in aplikacija polisaharidnih aerogelov

  mentor prof. dr. Željko Knez
  somentor prof. dr. Zoran Novak

  dr. Kaja Rožman
  Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
  Strukturno podprto načrtovanje, sinteza in vrednotenje novih zaviralcev biosinteze peptidoglikana

  mentor prof. dr. Stanislav Gobec
  somentor doc. dr. Matej Sova

  dr. Špela Zupančič
  Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
  Razvoj dvoslojnih nanovlaken za inovativno zdravljenje parodontalne bolezni

  mentorica prof. dr. Julijana Kristl

 • Krkine nagrade - dodiplomske in podiplomske raziskovalne naloge

  Krkine nagrade za dodiplomske in podiplomske raziskovalne naloge

  dr. Jasna Brčić
  Kemijski inštitut, Ljubljana
  Strukturne študije z gvanini in citozini bogatih oligonukleotidov, povezanih z nevrodegenerativnimi obolenji

  mentor prof. dr. Janez Plavec

  dr. Helena Brodnik Žugelj
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
  Selektivna katalitska funkcionalizacija vezi C-H dušikovih heterocikličnih substratov

  mentor izr. prof. dr. Bogdan Štefane

  dr. Janja Dermol-Černe
  Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
  Matematično modeliranje sprememb električnih lastnosti tkiv in transporta prek celične membrane pri elektroporaciji

  mentor prof. dr. Damijan Miklavčič
  somentor prof. dr. Gregor Serša

  dr. Anita Klančar
  Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
  Ugotavljanje obremenitve pitnih, površinskih in odpadnih vod z zdravilnimi učinkovinami in njihovimi metaboliti v Sloveniji

  mentor izr. prof. dr. Robert Roškar
  somentor doc. dr. Jurij Trontelj

  dr. Tamara Knific
  Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
  Iskanje novih biokemijskih označevalcev endometrioze in raka endometrija s pristopi proteomike in metabolomike

  mentorica prof. dr. Tea Lanišnik Rižner

  dr. Gregor Kravanja
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru
  Načrtovanje visokotlačnih procesov za predelavo polimerov in izboljšave prenosa toplote

  mentor prof. dr. Željko Knez
  somentorici prof. dr. Mojca Škerget, doc. dr. Maša Knez Hrnčič

  dr. Tijana Markovič
  Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
  Vrednotenje imunske modulacije in učinkovitosti agonista receptorja EP4 in monoklonskih protiteles in vitro

  mentorica prof. dr. Irena Mlinarič Raščan

  dr. Alen Sevšek
  Univerza v Utrechtu
  Gvanidinijski iminosladkorji kot inhibitorji glikozidaz

  mentor prof. dr. Roland J. Pieters
  somentor prof. dr. Nathaniel I. Martin

  dr. Urša Štanfel
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
  Priprava, karakterizacija in uporaba enaminonskih ligandov

  mentor prof. dr. Jurij Svete

  dr. Katja Traven
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
  Nove rutenijeve koordinacijske spojine z N,N-, N,O- in N,N,N-donorskimi ligandi

  mentor prof. dr. Iztok Turel

  dr. Ožbej Zupančič
  Center za kemijo in biomedicino, Innsbruck
  Samoemulgirajoči dostavni sistemi (SEDDS): novo upanje v srcu oralno dostavljenih makromolekul
  mentor prof. dr. Andreas Bernkop-Schnürch

  Kajetana Bevc
  Onkološki inštitut Ljubljana
  Stabilnost in ekspresija transfekcije plazmidov z zapisom za IL-12 različnih vrst
  mentorica prof. dr. Maja Čemažar
  somentorica dr. Urška Kamenšek

  Uroš Filipič
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru
  Formuliranje farmacevtskih učinkovin s procesom PGSS
  mentorica doc. dr. Maša Knez Hrnčič
  somentor dr. Gregor Kravanja

  Veronika Furlan
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru
  [6]-gingerol kot naravni lovilec kemijskih karcinogenov – računalniški pristop
  mentor izr. prof. dr. Urban Bren
  somentorica Eva Španinger

  Anžej Hladnik
  Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
  Evaluacija virusne TAR RNA in humane mikro RNA hsa-miR-20a-5p kot biooznačevalcev za telesne rezervoarje HIV-1
  mentorica doc. dr. Metka Lenassi
  somentorica dr. Jana Ferdin

  Gregor Kodrič
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
  Transformacije trifluorometiltioliranih organskih spojin
  mentor izr. prof. dr. Marjan Jereb
  somentor izr. prof. dr. Jernej Iskra

  Ina Kosmač
  Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
  Pretvorba tekočega samomikroemulgirajočega sistema s karvedilolom v trdno obliko s tehnologijo sušenja z razprševanjem
  mentorica doc. dr. Alenka Zvonar Pobirk

  Nina Ledinek
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru
  Optimizacija metode HPLC za določanje sorodnih substanc prednizolona v učinkovini
  mentor prof. dr. Zoran Nova
  somentor doc. dr. Matjaž Finšgar

  Mateja Mežnar
  Krka, d. d., Novo mesto
  Vpliv viskoznosti in topila v vzorcu na obliko kromatografskih vrhov pri reverznofazni tekočinski kromatografiji visoke ločljivosti
  mentor prof. dr. Franc Vrečer
  somentor dr. Darko Uršič

  Urška Mohorič
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
  Sklopitev mikroemulzijske elektrokinetične kromatografije brez surfaktantov (SF-MEEKC) z ESI-MS in UV-detekcijo za določitev hidrofilnih in hidrofobnih vitaminov
  mentor izr. prof. dr. Mitja Kolar
  somentor prof. dr. Frank-Michael Matysik

  Miha Mrzlikar
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
  Določitev neonikotinoidnih pesticidov v medu
  mentorica prof. dr. Helena Prosen
  somentorica prof. dr. Ester Heath

  Gregor Ratek
  Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
  Ugotavljanje obhodnih časov mini tablet v vrtinčnoslojnih oblagalnikih z metodo fotoluminiscence
  mentor izr. prof. dr. Rok Dreu

  Jernej Štukelj
  Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
  Navidezna topnost učinkovin v bioloških medijih s slikovno analizo posameznih delcev
  mentorica prof. dr. Julijana Kristl
  somentorja dr. Sami Svanbäck, dr. Jouko Yliruusi

  Janja Umnik
  Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
  Razvoj in validacija analizne metode za merjenje koncentracij izbranih učinkovin v površinskih vodah s tekočinsko kromatografijo, sklopljeno z masno spektrometrijo
  mentor izr. prof. dr. Robert Roškar

  Tilen Volčanšek
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
  Sinteza modelnih spojin pomalidomida
  mentor prof. dr. Marijan Kočevar

 • Krkine nagrade - srednješolske naloge

  Krkine nagrade za srednješolske raziskovalne naloge

  Satja Škobalj, Kaja Keglevič
  II. gimnazija Maribor
  Ocena vpliva cinkovega piritiona na izbrane vrste rastlin in živali
  Mentorica: Katja Holnthaner Zorec

  Patrik Pečavar Nežmah
  Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
  Priprava vodotopne fluorescenčne učinkovine za označevanje normalnih in rakavih celic urotelija sečnega mehurja in vitro
  Mentorja: Marko Jeran, prof. dr. Mateja Erdani Kreft

  Ana Babnik, Greta Junger
  Gimnazija Vič
  Vpliv steroidogenega dejavnika 1 na izražanje gonadotropinov v hipofizi miši
  Mentorici: dr. Neža Grgurevič, Alenka Mozer

  Katarina Kokalj
  Gimnazija Jurija Vege Idrija
  Superhidrofobne sol-gel prevleke za tkanino, steklo, papir in aluminij
  Mentorji: dr. Peter Rodič, prof. dr. Ingrid Milošev, mag. Valerija Šemrl Kosmač

  Maša Predin
  II. gimnazija Maribor
  Vpliv mikrovalov na zvijanje ß-peptidov
  Mentorja: prof. dr. Urban Bren, Zdenka Keuc

  Anja Moškrič, Nina Selan
  Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana
  Vpliv bakterij v probiotičnih kapsulah na simptome prebavnih motenj pri pacientih s putiko

  Mentorica: Vesna Grgur

  Miha Pompe
  Gimnazija Vič
  Izboljšava PET-skenerja z zmožnostjo meritve časa preleta
  Mentorja: doc. dr. Rok Pestotnik, Alenka Mozer

  David Ribar
  Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo
  Uporaba natrijevega tetrafluoroborata pri sintezi stabilnih diazonijevih soli; preučitev, optimizacija in generalizacija reakcije
  Mentorica: Irena Drofenik

  Jakob Vid Zupančič, Jan van Elteren, Nuša Avguštinčič
  Gimnazija Novo mesto
  Akumulacija in izločanje mineralov, zaužitih s prehranskim dopolnilom – analiza krvi, urina in las

  Mentorji: Janja Pust, doc. dr. Ingrid Falnoga, dr. Vid Simon Šelih

  Anja Kores
  II. gimnazija Maribor
  Vpliv naravnih učinkovin na črevesno mikrobioto

  Mentorici: prof. dr. Maja Rupnik, dr. Valerija Tkalec

  Mineja Leban
  Gimnazija Jurija Vege Idrija
  Analiza citotoksičnosti divje ščetice (Dipsacus sylvestris)

  Mentorji: Magdalena Klasinc, Aljaž Gaber, dr. Berta Košmrlj

  Chris Černe, Tomaž Gravnar
  Gimnazija Nova Gorica
  Fotokatalitska razgradnja reaktivnega barvila Reactive blue 19 s TiO2, dopiranim s cirkonijem in bakrom
  Mentorici: mag. Olena Pliekhova, Silvana Štucin

  Ana Gabrovšek, Nika Tašler
  Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
  Delovanje modelnih učinkovin družine benzosultamov na kvasovke Saccharomyces cerevisiae

  Mentorja: Marko Jeran, mag. Tjaša Klemen

  Nina Pust
  Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
  Izražanje rekombinantnega proteina iz družine aktinoporinov
  Mentorja: doc. dr. Marjetka Podobnik, mag. Tomaž Švigelj

  Ciril Cerovšek, Gregor Osredkar, Luka Osredkar
  Gimnazija Želimlje
  Primerjava alternativnih celuloznih odpadnih materialov kot substratov za gojenje trosnjakov bukovega ostrigarja (Pleurotus ostreatus)

  Mentorja: Vida Šinkovec, dr. Andrej Gregori

  Kaja Ličef, Katjuša Krupenko, Neža Ribnikar
  Gimnazija Jesenice
  Smrekova kresilača (Fomitopsis pinicola) – zdravilna ali radioaktivna?

  Mentorji: Katarina Trontelj, doc. dr. Andrej Gregori, Alen Šest

  Jana Ušen, Zala Božanić
  I. gimnazija v Celju
  Proučevanje antioksidativnih in protimikrobnih učinkov nekaterih rastlinskih ekstraktov in vitamina C v kozmetičnih izdelkih

  Mentorici: mag. Mojca Alif, izr. prof. dr. Polona Jamnik

  Niko Farič
  Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
  Sinteze nanodelcev z ujetimi ekstrakti ter določitev koloidnih lastnosti disperzij

  Mentorici: Mateja Godec, Tjaša Kraševac Glaser

  Krkina priznanja

  Lana Krmelj, Nuša Kos Thaler
  II. gimnazija Maribor
  Primerjava antimikrobne učinkovitosti eteričnega olja črne kumine
  (Nigella sativa L.) z aktivnimi učinkovinami in eteričnim oljem navadne kumine (Carum carvi L.)
  Mentorici: Zdenka Keuc, Tamara Šiško

  Domen Lah, Bor Logar Dražumerič
  II. gimnazija Maribor
  Sinteza kanabinoidov v posameznih fazah rasti industrijske konoplje (Cannabis sativa L.) in njihovi protimikrobni ter antioksidativni učinki

  Mentorici: Katja Holnthaner Zorec, doc. dr. Tanja Bagar

  Neža Brlan, Pika Križnar, Tilen Lampret
  Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana
  Življenjska doba komercialnega substrata urbanega strešnega vrta

  Mentorice: mag. Darja Silan, Helena Kregar, prof. dr. Helena Grčman

  Tina Gabrovšek, Žan Razpotnik
  Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
  Ugotavljanje prisotnosti parazita Babesia spp. v vzorcih tkiv lisic

  Mentorji: Katja Strašek Smrdel, Gašper Jan Simon, Nada Udovč Knežević, prof. dr. Tatjana Avšič Županc

  Saša Raj, Zala Čuk
  Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
  Skrivnostni svet aronije

  Mentorica: mag. Nina Žuman

  Ana Koselj, Liza Komar, Luka Kopač
  Biotehniški center Naklo
  Ugotavljanje antibiotičnega delovanja zdravil s pretečenim rokom uporabe

  Mentorica: mag. Marjetka Kastelic Švab

  Blaž Gubič
  Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
  Odstranjevanje težkih kovin (Cu
  2+) iz modelnih vodnih raztopin z magnetnimi nanodelci ter njihova določitev s hitrimi testi
  Mentorici: Mateja Godec, dr. Olivija Plohl

  Lara Furjanič
  Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
  Analiza vzorčnega mesta za spinalno mišično atrofijo pri živalih rjave pasme goveda

  Mentorici: mag. Andreja Opara, mag. Tjaša Klemen

  Daša Žuman
  Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
  Odmerjanje zdravil s priloženo plastično žličko

  Mentorici: mag. Nina Žuman, Milena Žibrat

  Nika Strajnar, Vid Bačar
  Šolski center Novo mesto, Srednja zdravstvena in kemijska šola
  Kako do konopljine smole?

  Mentorja: Uroš Ocepek, Ema Novinec

  Nik Marić, Gaj Kren Gorše
  Gimnazija Jurija Vege Idrija
  Sinteza zlatih nanodelcev z metodo ultrazvočne razpršilne pirolize in ocena možnosti uporabe za 3D-tiskanje
  Mentorici: Magdalena Klasinc, izr. prof. dr. Rebeka Rudolf

  Nuša Hozjan, Vanja Vogrinec
  Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
  Vpliv pomanjkanja spanca na delovanje spomina

  Mentorici: dr. Marija Meznarič, Jasna Vogrinec

  Laura Režonja
  Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
  Adsorpcija pululana na folije za izboljšanje kakovosti živil
  Mentorici: Mateja Godec, prof. dr. Lidija Fras Zemljič

  Kaja Zupančič
  Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
  Izbira ustreznega materiala za gradnjo čistega prostora glede na njegovo zmožnost razkuževanja

  Mentorica: mag. Nina Žuman

  Katja Konc, Neža Sodnik, Ana Marija Okorn
  Gimnazija Kranj
  Sezonska dinamika vsebnosti fotosintetskih pigmentov in zdravilnih učinkovin pri bršljanu (Hedera helix L.)

  Mentorica: Urša Petrič

  Bernard Veršnjak, Samo Košir
  Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
  Karakterizacija koordinacijskih produktov reakcij bakra(II) in niklja(II) z amonijakom ter aspirinom kot ligandoma
  Mentorja: Marko Jeran, Alma Kapun Dolinar

  Anja Lipovšek, Patricija Lap
  Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
  Interdisciplinarno naravoslovno raziskovalno delo na srednji stopnji izobraževanja kot motivacija pri ustvarjanju kariere
  Mentorja: Marko Jeran, mag. Tjaša Klemen

  Aleš Mavsar, Manca Nared
  Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
  Proučevanje zgradbe mešička pri mešinki s pomočjo barvil
  Mentor: Jure Slatner

  Arja Ilar, Sara Simonič
  Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija
  Problematika endoparazitov pri kačah v ujetništvu
  Mentorica: Jana Goršin Fabjan

 • Zahvala mentorjem

  Zahvala mentorjem za dolgoletno prizadevno spodbujanje in uspešno mentorstvo dijakov pri raziskovalnem delu


  mag. Mojca Alif

  I. gimnazija v Celju

  Jana Goršin Fabjan
  Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma
  Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija

  Magdalena Klasinc
  Gimnazija Jurija Vege Idrija

  dr. Marija Meznarič
  Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer