Pravila Krkinih nagrad za študente

1. Razpis

Razpis Sveta Sklada Krkinih nagrad je objavljen v dnevnem tisku in na spletnih straneh Krkinih nagrad (www.krkinenagrade.si). V njem so navedeni pogoji in rok za oddajo prijav. Avtorji lahko prijavijo naloge, ki jih bodo končali v obdobju od 1. julija preteklega leta do 30. junija tekočega leta. Razpis vsebuje tudi informacijo o Krkini pravici do javne objave naslovov nalog in podatkov o avtorjih, mentorjih in somentorjih ter pravici do objave predstavitev in povzetkov v tiskani in elektronski obliki ter na Krkinih spletnih straneh.

Svet Sklada Krkinih nagrad lahko za posamezno leto določi prednostne raziskovalne teme za posamezno vrsto razpisa in jih razpiše vsaj šest mesecev pred podelitvijo Krkinih nagrad za tekoče leto.

2. Prijava

Kandidati se na razpis prijavijo prek obrazca, ki je dostopen na www.krkinenagrade.si.
Vanj morajo vnesti vse zahtevane podatke in priložiti naslednje dokumente oz. datoteke:

 • kratek povzetek naloge v slovenskem in angleškem jeziku, napisan v skladu z navodili, objavljenimi na spletni strani;
 • skenirano podpisano soglasje mentorja in somentorja (gl. vzorec soglasja)
 • raziskovalno nalogov pdf-formatu.

Naloga mora biti pripravljena po navodilih, ki so v 6. točki Pravil.

3. Potrditev oziroma izbor

Svet Sklada Krkinih nagrad v največ osmih tednih po koncu razpisa pregleda vse prijave in preveri, ali so v skladu s smernicami razpisa. Za vsako nalogo določi najmanj dva ocenjevalca in jima nalogo pošlje v oceno. Izbrani ocenjevalci so strokovnjaki s področja, ki ga obravnava naloga, in so lahko zaposleni v Krki, d. d., Novo mesto ali pa so zunanji strokovnjaki. Na podlagi njihovega mnenja in ocene Svet Sklada Krkinih nagrad izbere nagrajence in določi vrsto nagrade. Predvidoma v treh mesecih po koncu razpisa vse kandidate obvesti o izboru. Odločitev Sveta Sklada Krkinih nagrad je dokončna.

4. Kandidati

Upošteva se starostna omejitev kandidatov, avtorjev prijavljenih raziskovalnih nalog. Izjemoma lahko Znanstveni odbor Sveta Sklada Krkinih nagrad sprejme v ocenjevanje prijavo avtorja, ki ne ustreza starostnim omejitvam.

Starostne omejitve:

 • kandidati, ki študirajo na 1. stopnji bolonjskega programa oz. so študij končali do dopolnjenega 25. leta;
 • kandidati, ki so univerzitetne študijske programe (nereformirane) oz. prenovljene magistrske študije 2. stopnje bolonjskega programa končali do dopolnjenega 30. leta;
 • kandidati, ki so magistrski študij (znanstveni magisterij po starem podiplomskem študijskem programu) in specialistični študij končali do dopolnjenega 33. leta;
 • doktorandi, ki so doktorski študij 3. bolonjske stopnje (doktorski študij po starem ali novem programu) končali do dopolnjenega 35. leta.

V izbor nagrajenih nalog Znanstveni odbor praviloma uvrsti naloge, ki jih avtorji pred tem niso prijavili na druge podobne razpise oz. niso bile nagrajene. Če je bila naloga že prijavljena na druge razpise, je avtor to dolžan navesti ob prijavi, Znanstveni odbor pa se odloči, ali bo njegovo prijavo sprejel ali pa jo bo zavrnil. Vsak kandidat lahko na razpis prijavi le eno nalogo, in to praviloma le enkrat na isti stopnji izobraževanja oz. študija. Če raziskovalec (študent) na isti študijski stopnji kandidira večkrat, bo Znanstveni odbor odločil, ali ponovno prijavo sprejme ali zavrne. Predpogoj za sprejetje ponovne prijave je, da se vsebina nove raziskovalne naloge ne prekriva s predhodno. Če gre v nalogi za nadaljevanje predhodnega raziskovalnega dela, se mora vsebina eksperimentalnega dela bistveno razlikovati od predhodne naloge, avtor pa mora v nalogi jasno napisati, da gre za nadaljevanje raziskovalne naloge, ki je bila poslana oz. nagrajena na predhodnem razpisu za Krkine nagrade (navesti mora podatke o predhodni prijavi).

5. Mentorji

Mentor in somentor lahko sodelujeta pri več nalogah, če Svet Sklada Krkinih nagrad na podlagi prispelih prijav ne odloči drugače. Mentor mora izpolnjevati pogoje za mentorstvo, ki veljajo za izobraževalno inštitucijo, v okviru katere je naloga nastala. Somentor je praviloma strokovnjak, ki ima končano vsaj eno stopnjo višjo izobrazbo od kandidata. Izjemoma, če gre za somentorja iz podjetja, mora imeti najmanj univerzitetno izobrazbo, enakovredno 2. bolonjski stopnji.

6. Naloga

Naloga, s katero se kandidat poteguje za Krkino nagrado, je pisno delo, ki temelji na ustvarjalnem in raziskovalnem delu mladih. Pri izboru nagrajenih nalog so osebni prispevek in inventivnost avtorja v izvedbi naloge ter njegova znanstvenoraziskovalna ustvarjalnost (razumevanje problema in iskanje rešitev) pomembnejši od uporabe novih, kompleksnih eksperimentalnih metod, izvedenih na sodobnih visokotehnoloških aparaturah. Pripravljena je lahko posebej za razpis za Krkine nagrade. Če ustreza razpisnim pogojem, lahko kandidat prijavi tudi svoje diplomsko, magistrsko ali doktorsko delo.

Naloga mora imeti standardno obliko diplomskih (magistrskih oz. doktorskih) nalog. Pri nalogah, katerih vsebina je že bila objavljena v obliki znanstvenega ali strokovnega prispevka (članka oz. prispevka na kongresu), mora biti v bibliografiji naveden še seznam del, objavljenih v zbornikih znanstvenih kongresov, člankov, patentnih prijav oz. patentov, ki so bili objavljeni oz. sprejeti v objavo in temeljijo izključno na rezultatih raziskovalne naloge, s katero se kandidat prijavlja na razpis za Krkine nagrade. Pri člankih mora kandidat poleg osnovnih podatkov o članku (podatki iz bibliografske baze COBISS) navesti tudi faktor vpliva revije (IF oz. JCR), v kateri je bil članek objavljen oz. sprejet v objavo, ter podatek, v katero četrtino spada revija (kategorija SE) glede na njen faktor vpliva. Ocenjevalci in Znanstveni odbor manjkajočih podatkov niso dolžni pridobiti sami, zato teh člankov pri izboru ne upoštevajo. V ocenjevalni postopek je lahko izjemoma sprejeta tudi naloga, ki glede na obravnavano temo odstopa od zahtev, npr. naloga iz industrijskega oblikovanja.

Če je naloga samostojno raziskovalno delo enega ali več študentov in ni del zaključne naloge (diplomske, magistrske oz. doktorske), morajo avtorji v prijavi to posebej navesti. Njihov mentor pa mora to potrditi z izjavo v pisnem soglasju za prijavo na razpis za Krkine nagrade.

Avtor in mentor naloge sta odgovorna za originalnost naloge. Svet sklada Krkinih nagrad ne prevzema nobene odgovornosti, povezane z originalnostjo nagrajenih nalog.

Naloga mora poleg standardnih podatkov za študentske zaključne naloge (diplomske, magistrske oz. doktorske) vsebovati še:

 • podpisano izjavo avtorja, da je prijavljena naloga rezultat samostojnega raziskovalnega dela:
 • informacijo o predhodno prijavljeni nalogi, če naloga, s katero se avtor prijavlja, predstavlja vsebinsko nadaljevanje naloge, ki je bila prijavljena oz. nagrajena na predhodnem razpisu za Krkine nagrade;
 • informacijo o morebitnih prijavah iste naloge na druge podobne razpise oz. prejetih nagradah;
 • podatke o mentorju in somentorju.

Ustrezno oblikovano nalogo z vsemi zahtevanimi podatki kandidati kot datoteko (v pdf-formatu) pripnejo ob prijavi na www.krkinenagrade.si v roku, ki je določen v razpisu.