Krkine nagrade 2009

Seznam Krkinih nagrajencev

Posebni dosežki na področju raziskovalnega dela

Krkine nagrade za posebne dosežke na področju raziskovalnega dela

dr. Rok Frlan
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Načrtovanje, sinteza in vrednotenje sulfonohidrazidnih inhibitorjev Mur ligaz

Mentor: prof. dr. Slavko Pečar
Somentor: doc. dr. Aleš Obreza

dr. Andreja Kovač

Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Odkrivanje novih inhibitorjev bakterijskih ligaz z virtualnim rešetanjem in sintezo substratnih analogov
Mentor: izr. prof. dr. Stanislav Gobec

dr. Urška Lešnik
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Kloniranje genov za biosintezo tetraciklinov iz izbranih bakterij redu Actinomycetales
Mentor: doc. dr. Hrvoje Petkovic
Somentorica: doc. dr. Lea Pogačnik  

dr. Zvone Simončič
Krka, d.d., Novo mesto
Uporaba mikrokalorimetrije pri vrednotenju stabilnosti zdravilnih učinkovin in farmacevtskih oblik na primeru nekaterih zaviralcev angiotenzinske konvertaze

Mentor: izr. prof. dr. Vojko Kmetec
Somentorica: izr. prof. dr. Ksenija Kogej

dr. Uroš Uršič
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Novi polifunkcionalni propenoati kot reagenti v sintezi heterocikličnih sistemov
Mentor: akad. prof. dr. Branko Stanovnik

Krkine nagrade

Podiplomske in dodiplomske naloge

dr. Miha Črnigoj
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Mehanizmi stabilizacije molekule DNA hipertermofilne arheje Aeropyrum pernix in vivo ter in vitro
Mentorica: prof. dr. Nataša Poklar Ulrih

dr. Rade Injac
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Ugotavljanje protektivnosti fulerenola in vivo v akutni in kronični kardiomiopatiji pri terapiji malignih neoplazem z doksorubicinom pri podganah
Mentor: prof. dr. Borut Štrukelj  

dr. David Kralj
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Uporaba enaminonov v sintezi pirazolovih analogov
Mentor: prof. dr. Jurij Svete

dr. Nataša Obermajer
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Mehanizem delovanja in vloga inhibicije katepsina X pri regulaciji imunskega odziva
Mentor: prof. dr. Janko Kos

dr. Jasminka Pavlinac
Institut Jožef Stefan, Ljubljana
Raziskave reakcijskih pogojev za jodo- in fluorotransformacije organskih molekul
Mentor: dr. Stojan Stavber, znan. svet.
Somentor: prof. dr. Marko Andrej Zupan

dr. Andrej Perdih
Kemijski inštitut Ljubljana Slovenija
Dinamič
ni model encima MurD iz E. coli in in silico načrtovanje novih inhibitorjev
Mentor : prof. dr. Tomaž Šolmajer, znan. svet.

dr. Piecha Malgorzata
Laboratorij za raziskave v okolju, Univerza v Novi Gorici
Študij stabilnosti in razgradnje statinov v okolju
Mentorica: prof. dr. Polonca Trebše

dr. Ajda Podgoršek
Institut Jožef Stefan, Ljubljana
Študij halogeniranj organskih molekul v vodi in fluoriranih topilih
Mentor: dr. Jernej Iskra, viš. znan. sod.
Somentor: prof. dr. Marko Andrej Zupan

dr. Irena Pulko
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru
Porozni poliakrilati in poli(vinilbenzil klorid) za imobilizacijo organskih molekul
Mentor: prof. dr. Peter Krajnc
Somentor: doc. dr. Aleš Podgornik

dr. Matej Sova
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Načrtovanje in sinteza hidroksietilaminskih inhibitorjev biosinteze peptidoglikana
Mentor: izr. prof. dr. Stanislav Gobec

dr. Tina Šmuc
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Uravnavanje delovanja estrogenov in progesterona pri endometriozi in raku endometrija
Mentorica: izr. prof. dr. Tea Lanišnik Rižner

dr. Marko Tramšek
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru
Načrtovanje kontinuirnih reaktorskih sistemov proizvodnje kefirnih zrn

Mentorica: izr. prof. dr. Andreja Goršek
Somentorica: prof. dr. Ðurda Vasić-Rački  

dr. Peter Trkman
Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Management oskrbovalne verige
Mentor: prof. dr. Miro Gradišar  

dr. Viktor Uršič
Bolnišnica Golnik – Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergije
Možnosti tvorbe biofilma in virulentnih dejavnikov pri proti meticilinu odporni bakteriji Staphylococcus aureus
Mentor: prof. dr. Jurij Šorli

dr. Katja Žmitek
Institut Jožef Stefan, Ljubljana
Sinteza, lastnosti in biološke aktivnosti tetraoksanov in sorodnih peroksidnih derivatov
Mentor: dr. Jernej Iskra
Somentor: prof. dr. Marko Andrej Zupan

mag. Andrej Ferlan
Krka, d.d., Novo mesto
Vrednotenje vpliva izbranih procesnih parametrov na sproščanje modelne uč
inkovine iz hidrofilnih ogrodnih tablet
Mentor: izr. prof. dr. Franc Vrečer

mag. Nataša Novina
Terme Krka, d.o.o., Novo mesto
Celovito analiziranje uspešnosti poslovanja skupine Terme Krka po vidikih uravnoteženega sistema kazalnikov
Mentor: prof. dr. Marko Hočevar
Somentor: mag. Brane Krevs

mag. Anamarija Vajs
Krka, d.d., Novo mesto
Rentgenska strukturna analiza različnih soli gatifloksacina
Mentor: prof. dr. Anton Meden
Somentorica: dr. Marija Grčman  

Tanja Glavan
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Indukcija biosinteze esteraze na industrijskem gojišču
Mentor: doc. dr. Aleš Gasparič
Somentor: prof. dr. Marin Berovič 

Vanja Kerbler Kocuvan
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Flavonoidi kot inhibitorji rekombinantne trihidroksinaftalen-reduktaze iz glive Curvularia lunata
Mentorica: asist. Mojca Brunskole
Somentorica: izr. prof. dr. Tea Lanišnik Rižner

Tadej Kofjač
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Določanje končne točke sušenja v vrtinčnoslojnem granulatorju z uporabo tehnologije bližnje rdeče spektroskopije (NIR)
Mentor: prof. dr. Stane Srčič
Somentor: mag. Dušan Prelog

Zoran Lavrič
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Uporaba jedrske kvadrupolne resonance za kvalitativno in kvantitativno proučevanje polimorfizma nifedipina in piroksikama
Mentor: prof. dr. Stane Srčič
Somentor: prof. dr. Zvonko Trontelj

Andreja Mirtič
Kemijski Inštitut Ljubljana Slovenija
Strukturne študije kvadrupleksa promotorske regije gena itsn1 v raztopini
Mentor: prof. dr. Janez Plavec

Jerneja Mori
Kemijski inštitut Ljubljana Slovenija
Priprava in izolacija himernih flagelinov za aktivacijo imunskega odziva
Mentor: prof. dr. Roman Jerala

Brigita Radovan
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Osamitev mikroorganizmov z izbranimi encimskimi aktivnostmi iz okoljskih vzorcev
Mentorica: prof. dr. Romana Marinšek Logar
Somentor: Gordan Sladič

Krkine nagrade - Srednješolske naloge

Jasmina Bevec
Mateja Mervič
Maja Zorec

Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija
Delovanje različnih kozmetičnih preparatov proti aknam na Staphylococcus aureus in njihovo delovanje na različne tipe mladostniške kože
Mentorica: Jana Goršin Fabjan, dr. vet. med.

Jurij Gasparič
Nino Metelko
Luka Rifelj

Gimnazija Novo mesto
Preživetje spor bakterije vrste Bacillus subtilis v simuliranih pogojih praznega in polnega želodca
Mentorica: mag. Neda Benički-Švagelj

Lara Jordan
Tjaša Krašovec
Mia Mikec

Gimnazija Novo mesto
Analgetiki v vsakdanjem življenju
Mentor: Robert Sekereš, dr. med.
Somentorica: Stanislava Florjančič, prof.

Veronika Medic
Tanja Troha
Aleksandra Zupančič

Šolski center Novo mesto, Srednja zdravstvena in kemijska šola
Ingver, čudežna korenika
Mentorica: Matejka Kure

e-Krkine nagrade

e-Krkini nagrajenci 2009

Janez Jerman
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Vpliv polarnosti topil pri kristalizaciji modelne zdravilne učinkovine K-2605/05 na fizikalne lastnosti delcev
Mentor: izr. prof. dr. Franc Vrečer
Somentor: dr. Silvo Zupančič 

Žiga Jeraj
Janez Kopač

Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Solubilizacija težko topnih zdravilnih učinkovin s pomočjo izdelave kokristalov
Mentor: izr. prof. dr. Odon Planinšek  

Teja Kitak
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Solubilizacija slabo topnih zdravilnih učinkovin
Mentor: asist. Rok Šibanc  

Ervin Šinkovec
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Vplivi procesnih parametrov kristalizacije na lastnosti učinkovine s hipertenzičnim delovanjem
Mentor: prof. dr. Stane Pejovnik
Somentor: mag. Miran Hvalec

Tina Ukmar
Kemijski inštitut Ljubljana Slovenija
Pasivni prehod ioniziranih molekul skozi celične membrane: V kolikšni meri lahko močni elektroliti prehajajo membrane?
Mentor: doc. dr. Franci Merzel
Somentor: Aljaž Godec

Zbornik

Krkine nagrade 2009

Zbornik je na voljo v PDF obliki

Foto in video

Fotografije nagrajencev

Utrip s slovesne podelitve

Video

832L7Nw3bBY

39. Krkine nagrade - podelitev

_5segrWjU-I

39. Krkine nagrade - simpozij