Razpis za študentske raziskovalne naloge za leto 2021 je zaključen.

Znanost povezuje.

Študente programov na vseh treh študijskih stopnjah vabimo, da se prijavite na razpis za 51. Krkine nagrade.

K sodelovanju vabimo vse, ki ste oziroma boste svoje raziskovalne naloge z znanstvenih področij, povezanih z raziskavami in razvojem, proizvodnjo, vrednotenjem, kakovostjo, trženjem in uporabo farmacevtskih surovin in zdravil, končali v obdobju od 1. julija 2020 do 30. junija 2021 ter jih prijavili in poslali na naš naslov do 6. julija 2021. Informacije o prijavnih in razpisnih pogojih najdete v spodaj zapisanih Pravilih o Krkinih nagradah.

Z vidika raziskovalne odličnosti in prepletenosti teme s farmacevtsko industrijo ter v skladu s Krkino razvojno-raziskovalno usmeritvijo bo Svet Sklada Krkinih nagrad izbral najboljše naloge, ki bodo nagrajene s Krkinimi nagradami in priznanji. Svet Sklada Krkinih nagrad bo med prispelimi nalogami izbral in nagradil najboljše naloge z vidika znanstvene odličnosti in uporabnosti v farmacevtski industriji. Pet nalog, ki bodo najbolj drzne, inovativne, odmevne in kakovostne ter hkrati povezane s sodobnimi izzivi generične farmacevtske industrije, bomo nagradili z velikimi Krkinimi nagradami.

Izbor nagrajenih nalog bomo objavili v začetku oktobra 2021.

Krka si pridržuje pravico do javne objave naslovov nalog, podatkov o mentorjih in somentorjih ter pravico do objave povzetkov v zborniku in drugih tiskanih in elektronskih medijih.

PrijavaPravila Krkinih nagrad za študente

1. Razpis

Razpis Sveta Sklada Krkinih nagrad je objavljen v dnevnem tisku in na spletnih straneh Krkinih nagrad (www.krkinenagrade.si). V njem so navedeni razpisni pogoji in rok za prijavo. Avtorji lahko prijavijo naloge, ki jih bodo končali od 1. julija preteklega leta do 30. junija tekočega leta. V razpisu je tudi informacija o Krkini pravici do javne objave naslovov nalog in podatkov o avtorjih, mentorjih in somentorjih ter pravici do objave predstavitev in povzetkov v tiskani in elektronski obliki.

Svet Sklada Krkinih nagrad lahko za posamezno vrsto razpisa in za posamezno leto določi prednostne raziskovalne teme. Razpiše jih vsaj šest mesecev pred podelitvijo Krkinih nagrad za tekoče leto.

2. Prijava

Kandidati se na razpis prijavijo prek obrazca, ki je dostopen na www.krkinenagrade.si.
Vnesti morajo vse zahtevane podatke in priložiti naslednje dokumente oz. datoteke:

  • kratek povzetek naloge v slovenskem in angleškem jeziku, napisan v skladu z navodili, objavljenimi na spletni strani;
  • skenirano podpisano soglasje mentorja in somentorja (gl. vzorec soglasja);
  • raziskovalno nalogo v formatu pdf.

Naloga mora biti pripravljena po navodilih, ki so v 6. točki Pravil.

3. Potrditev prijave in izbor nalog

Svet Sklada Krkinih nagrad najpozneje v osmih tednih po koncu razpisa pregleda vse prijave in preveri, ali so v skladu z razpisnimi pogoji. Vsako nalogo pošlje najmanj dvema ocenjevalcema. Izbrani ocenjevalci so strokovnjaki s področja, ki ga obravnava naloga, in so lahko zaposleni v Krki, d. d., Novo mesto ali drugih ustanovah. Na podlagi njihovega mnenja in ocene Svet Sklada Krkinih nagrad izbere nagrajence in določi vrsto nagrade. Predvidoma v treh mesecih po koncu razpisa vse kandidate obvesti o izboru. Odločitev Sveta Sklada Krkinih nagrad je dokončna.

4. Kandidati

Pri avtorjih prijavljenih raziskovalnih nalog se upošteva starostna omejitev. Izjemoma lahko Znanstveni odbor Sveta Sklada Krkinih nagrad sprejme tudi prijavo kandidata, ki ne ustreza starostnim omejitvam.
Prijavijo se lahko:

  • kandidati, ki študirajo na 1. stopnji bolonjskega programa oz. so študij končali do dopolnjenega 25. leta;
  • kandidati, ki so študij 2. stopnje bolonjskega programa končali do dopolnjenega 30. leta;
  • doktorandi, ki so študij 3. bolonjske stopnje končali do dopolnjenega 35. leta.

Znanstveni odbor v izbor praviloma uvrsti naloge, ki jih kandidati pred tem niso prijavili na druge podobne razpise oz. niso bile nagrajene. Če je bila naloga že prijavljena na druge razpise, je kandidat to dolžan navesti ob prijavi, Znanstveni odbor pa se odloči, ali prijavo sprejme. Kandidat lahko na razpis prijavi le eno nalogo, in to praviloma le enkrat na isti stopnji izobraževanja oz. študija. Če na isti študijski stopnji kandidira večkrat, se Znanstveni odbor odloči, ali ponovno prijavo sprejme. Predpogoj za sprejetje ponovne prijave je, da se vsebina nove raziskovalne naloge ne prekriva s prejšnjo. Če gre v nalogi za nadaljevanje predhodnega raziskovalnega dela, mora eksperimentalno delo nove naloge bistveno dopolnjevati predhodno prijavljeno nalogo, kandidat pa mora v nalogi jasno napisati, da gre za nadaljevanje raziskovalne naloge, s katero je v preteklih letih že sodeloval na razpisu za Krkine nagrade (navesti mora podatke o predhodni prijavi).

5. Mentorji

Mentor in somentor lahko sodelujeta pri več nalogah, razen če Svet Sklada Krkinih nagrad na podlagi prispelih prijav odloči drugače. Mentor mora izpolnjevati pogoje za mentorstvo, ki veljajo za izobraževalno ustanovo, v okviru katere je naloga nastala. Somentor je praviloma strokovnjak, ki ima vsaj eno stopnjo višjo izobrazbo kot kandidat. Izjemoma, če gre za somentorja iz podjetja, mora imeti najmanj univerzitetno izobrazbo, enakovredno 2. bolonjski stopnji.

6. Naloga

Naloga, s katero se kandidat poteguje za Krkino nagrado, je pisno delo, ki temelji na ustvarjalnem in raziskovalnem delu mladih. Pri izboru so osebni prispevek in inventivnost v izvedbi naloge ter kandidatova znanstvenoraziskovalna ustvarjalnost (razumevanje problema in iskanje rešitev) pomembnejši od uporabe novih, kompleksnih eksperimentalnih metod, izvedenih na sodobnih visokotehnoloških aparaturah. Naloga je lahko pripravljena posebej za razpis za Krkine nagrade. Kandidat lahko prijavi tudi svoje diplomsko, magistrsko ali doktorsko delo, če ustreza razpisnim pogojem.

Naloga mora biti pripravljena v standardni obliki zaključnih nalog (diplomskih, magistrskih oz. doktorskih). V nalogah, katerih vsebina je že bila objavljena v obliki znanstvenega ali strokovnega prispevka (članka oz. prispevka na kongresu), mora biti v bibliografiji naveden še seznam del, objavljenih v zbornikih znanstvenih kongresov, člankov, patentnih prijav oz. patentov, ki so bili objavljeni oz. sprejeti v objavo in temeljijo izključno na rezultatih raziskovalne naloge, s katero se kandidat prijavlja na razpis za Krkine nagrade. Pri člankih mora kandidat poleg osnovnih podatkov iz bibliografske baze COBISS navesti tudi faktor vpliva revije (IF oz. JCR), v kateri je bil članek objavljen oz. sprejet v objavo, ter podatek, v katero četrtino spada revija (kategorija SE) glede na njen faktor vpliva. Ocenjevalci in Znanstveni odbor teh podatkov niso dolžni pridobiti sami; če niso navedeni, teh člankov pri izboru ne upoštevajo.

V ocenjevanje lahko izjemoma sprejmejo tudi nalogo, ki po temi odstopa od zahtev, npr. nalogo iz industrijskega oblikovanja.

Če je naloga samostojno raziskovalno delo enega ali več študentov in ni del zaključne naloge (diplomske, magistrske oz. doktorske), mora kandidat to v prijavi posebej navesti. Mentor mora to potrditi z izjavo v pisnem soglasju za prijavo na razpis za Krkine nagrade.

Avtor in mentor sta odgovorna za originalnost naloge. Svet Sklada Krkinih nagrad ne prevzema nobene odgovornosti, povezane z originalnostjo nagrajenih nalog.

Naloga mora poleg standardnih podatkov za zaključne naloge (diplomske, magistrske oz. doktorske) vsebovati še:

  • podpisano izjavo avtorja, da je prijavljena naloga rezultat samostojnega raziskovalnega dela;
  • informacijo o predhodno prijavljeni nalogi, če je naloga, s katero se avtor prijavlja, vsebinsko nadaljevanje naloge, s katero je v preteklosti že sodeloval na razpisu za Krkine nagrade;
  • informacijo o morebitnih prijavah iste naloge na druge podobne razpise oz. o prejetih nagradah;
  • podatke o mentorju in somentorju.

Ustrezno oblikovano nalogo z vsemi zahtevanimi podatki kandidati kot datoteko (v formatu pdf) pripnejo ob prijavi na www.krkinenagrade.si v roku, ki je določen v razpisu.

7. Sporočanje naknadnih popravkov in dopolnil k prijavam na razpis za Krkine nagrade

V primeru, da želijo avtorji ali mentorji posameznih prijav študentskih nalog na Krkine nagrade obstoječo prijavo dopolniti s podatki ali podatke v obstoječi prijavi spremeniti morajo to sporočiti do 25.9. v tekočem letu na elektronski naslov krkine.nagrade@krka.biz.