Razpis za dijaške raziskovalne naloge 

Znanost povezuje.

Dijake gimnazij in srednjih šol vabimo, da se prijavite na razpis za 51. Krkine nagrade.

K sodelovanju vabimo vse, ki ste oziroma boste svoje raziskovalne naloge končali v obdobju od 1. julija 2020 do 30. junija 2021 ter jih prijavili in poslali na naš naslov do 6. julija 2021.

V Krki vas želimo spodbuditi k iskanju izzivov in raziskovalnemu delu na strokovnih in znanstvenih področjih, ki se nanašajo predvsem na raziskave, razvoj, proizvodnjo, kontrolo, trženje ali uporabo zdravil. Prijavite lahko tudi naloge z drugih področij, vendar mora biti njihova tematika povezana s farmacevtsko industrijo, zdravili in/ali zdravljenjem ljudi in živali. Posebej so zaželene naloge, ki temeljijo na eksperimentalnem delu. Pri izbiri tem ter zasnovi in izvedbi nalog bodite čim bolj samoiniciativni. Samostojnost, kritična interpretacija rezultatov in sposobnost uvrščanja v širši kontekst raziskovalnega področja so pomembnejše od uporabe zapletenih sodobnih laboratorijskih tehnik in naprav.

Zaželena področja raziskovalnih nalog

 • kemija
 • farmacija
 • medicina
 • vede o materialih (zlasti področje funkcionalnih polimerov, pomembnih za uporabo v farmaciji)
 • biologija
 • biotehnologija
 • informacijska tehnologija v farmaciji in medicini
 • ekologija

O primernosti tem se lahko posvetujete s člani Znanstvenega odbora Sveta Sklada Krkinih nagrad (krkine.nagrade@krka.biz).

Glede na razmere lahko na razpis tudi letos prijavite naloge treh vrst: 
 • raziskovalne naloge s končanim eksperimentalnim delom;
 • raziskovalne naloge, ki jih niste mogli končati, ker zaradi razmer niste mogli končati eksperimentalnega dela, lahko pa jih dopolnite z obširnejšo razpravo, v kateri boste svoje delo ovrednotili glede na druga raziskovalna dela (npr. objavljene članke s podobno tematiko);
 • pri učenju na daljavo nastajajo tudi zelo dobre, celo odlične projektne naloge, zato jih bomo z veliko naklonjenostjo obravnavali in jih, če bo tematika primerna, uvrstili v izbor za Krkine nagrade. 

Svet Sklada Krkinih nagrad bo na osnovi prijav in v skladu s Krkino razvojno-raziskovalno usmeritvijo ter željo po spodbujanju odličnosti na vseh področjih izbral najboljše naloge, ki bodo nagrajene. Izbrane nagrajene raziskovalne naloge bodo avtorji predstavili na simpoziju pred podelitvijo Krkinih nagrad.

Avtorje nalog, prijavljenih na razpis za 51. Krkine nagrade, bomo o izboru nagrajenih nalog obvestili v začetku septembra 2021.

Krka si pridržuje pravico do javne objave naslovov nalog, podatkov o mentorjih in somentorjih ter pravico do objave povzetkov v zborniku in drugih tiskanih in elektronskih medijih.

Prijava

 Pravila Krkinih nagrad za dijake srednjih šol

1. Razpis

Razpis Sveta Sklada Krkinih nagrad je objavljen v dnevnem tisku in na spletnih straneh Krkinih nagrad (www.krkinenagrade.si). V njem so navedeni pogoji in rok za oddajo prijav. Avtorji lahko prijavijo naloge, ki jih bodo končali v obdobju od 1. julija preteklega leta do 30. junija tekočega leta. Razpis vsebuje tudi informacijo o Krkini pravici do javne objave naslovov nalog in podatkov o avtorjih, mentorjih in somentorjih ter pravici do objave predstavitev in povzetkov v tiskani in elektronski obliki ter na Krkinih spletnih straneh.

Svet Sklada Krkinih nagrad lahko za posamezno leto določi prednostne raziskovalne teme razpisa in jih razpiše vsaj šest mesecev pred podelitvijo Krkinih nagrad za tekoče leto.

2. Prijava

Kandidati se na razpis prijavijo prek obrazca, ki je dostopen na www.krkinenagrade.si.
Vanj morajo vnesti vse zahtevane podatke in priložiti naslednje dokumente oz. datoteke:

 • kratek povzetek naloge v slovenskem in angleškem jeziku, napisan v skladu z navodili, objavljenimi na spletni strani;
 • skenirano podpisano soglasje mentorja in somentorja (gl. vzorec soglasja);
 • raziskovalno nalogo v pdf-formatu.

Naloga mora biti pripravljena po navodilih, ki so v 6. točki Pravil.

3. Potrditev oziroma izbor

Svet Sklada Krkinih nagrad v največ osmih tednih po koncu razpisa pregleda vse prijave in preveri, ali so v skladu s smernicami razpisa. Za vsako nalogo določi najmanj dva ocenjevalca in jima nalogo pošlje v oceno. Izbrani ocenjevalci so strokovnjaki s področja, ki ga obravnava naloga, in so lahko zaposleni v Krki, d. d., Novo mesto ali pa so zunanji strokovnjaki.

Na podlagi njihovega mnenja in ocene Svet Sklada Krkinih nagrad izbere nagrajence in določi vrsto nagrade. Predvidoma v treh mesecih po koncu razpisa vse kandidate obvesti o izboru. Odločitev Sveta Sklada Krkinih nagrad je dokončna.

4. Kandidati

Na razpis se lahko prijavijo dijaki gimnazij in srednjih šol naravoslovne in zdravstvene smeri, ki pripravljajo posamično ali skupinsko nalogo. Zaželena je skupinska prijava, saj s tem poudarjamo pomen timskega raziskovalnega dela. V skupini so praviloma največ trije dijaki.

V izbor nagrajenih nalog Znanstveni odbor Sveta Sklada Krkinih nagrad praviloma uvrsti naloge, ki jih avtorji niso prijavili na druge podobne razpise oz. niso bile nagrajene. Če je bila naloga že prijavljena na druge razpise, je (so) avtor (avtorji) to dolžan (dolžni) navesti ob prijavi, Znanstveni odbor pa se odloči, ali bo prijavo sprejel ali pa jo bo zavrnil.

Avtor (avtorji), ki se ponovno prijavlja (prijavljajo) na razpis za Krkine nagrade, je (so) to dolžan (dolžni) navesti v prijavi. V takšnem primeru o primernosti prijave odloča Znanstveni odbor. Predpogoj za sprejetje ponovne prijave istega (istih) avtorja (avtorjev) je, da se vsebina nove raziskovalne naloge ne prekriva s predhodno. Če gre v nalogi za nadaljevanje predhodnega raziskovalnega dela, se mora vsebina eksperimentalnega dela bistveno razlikovati od predhodne naloge, avtor (avtorji) pa mora (morajo) jasno napisati, da gre za nadaljevanje raziskovalne naloge, ki je bila poslana oz. nagrajena na predhodnem razpisu za Krkine nagrade (navesti je treba podatke o predhodni prijavi).

Avtor (avtorji) mora (morajo) praviloma imeti ob prijavi na razpis status dijaka. Izjemoma lahko Znanstveni odbor nalogo, ki je bila izdelana v času od 1. julija do 30. septembra, ko je (so) avtor (avtorji) formalno še imel (imeli) status dijaka (dijaki 4. letnika), nalogo pa je (so) na razpis prijavil (prijavili) naslednje leto, ko je (so) imel (imeli) študentski status, sprejme v postopek ocenjevanja in izbora nagrajenih nalog na osnovi predhodnega soglasja. Znanstveni odbor lahko na osnovi strokovne ocene takšno nalogo uvrsti tudi v kategorijo študentskih nalog, če izpolnjuje kakovostna merila za takšno odločitev. O svoji odločitvi glede uvrstitve naloge v drugo kategorijo razpisa Svet Sklada Krkinih nagrad obvesti avtorja (avtorje) najkasneje v treh tednih po koncu razpisa.

5. Mentorji

Mentor in somentor lahko sodelujeta pri več nalogah, če Svet Sklada Krkinih nagrad na podlagi prispelih prijav ne odloči drugače. Mentor mora biti praviloma iz izobraževalne inštitucije, iz katere je (so) avtor (avtorji), ki je (so) prijavil (prijavili) nalogo.

6. Naloga

Naloga, s katero se kandidat poteguje za Krkino nagrado, je pisno delo, ki temelji na ustvarjalnem in raziskovalnem delu mladih. Pri izboru nagrajenih nalog so osebni prispevek in inventivnost avtorja (avtorjev) v izvedbi naloge ter njegova (njihova) znanstvenoraziskovalna ustvarjalnost (razumevanje problema in iskanje rešitev) pomembnejši od uporabe novih, kompleksnih eksperimentalnih metod, izvedenih na sodobnih visokotehnoloških aparaturah. Pripravljena je lahko posebej za razpis za Krkine nagrade. Kandidati lahko teme izberejo s seznama, objavljenega v razpisu, ali izberejo drugo temo s področja farmacije, kemije, biokemije, biotehnologije, medicine ali drugih področij, ki pa mora biti čim bolj povezana s farmacevtsko industrijo in zdravili (npr. z razvojem, proizvodnjo, analiznim vrednotenjem, kontrolo kakovosti zdravil oz. farmacevtskih izdelkov, njihovim trženjem in uporabo).

Naloga mora imeti naslovno stran, ki mora vsebovati naslov naloge in podatke o avtorjih.

Na drugi strani je treba navesti podatke o:

 • izobraževalni inštituciji oz. inštitucijah, na katerih se avtor (avtorji) v času prijave šola (šolajo);
 • o inštituciji na katere je bila raziskovalna naloga izdelana, če le ta ni bila izdelana na matični šoli (šolah), kjer se avtro (avtorji) šola (šolajo);
 • mentorju in somentorju;
 • prijavi na drugi razpis oz. nagradi, ki jo je naloga prejela pred prijavo na razpis za Krkine nagrade;
 • morebitni predhodni prijavi istega avtorja na pretekli razpis za Krkine nagrade.

Tej strani je treba priložiti podpisano izjavo avtorja (avtorjev), da je prijavljena naloga rezultat samostojnega raziskovalnega dela.

Sledijo naslednje vsebine:

 • kratka povzetka v slovenskem in angleškem jeziku na eni strani formata A 4;
 • vsebina (kazalo);
 • seznam kratic in okrajšav, uporabljenih v nalogi;
 • uvod;
 • namen dela;
 • eksperimentalni del s podatki o uporabljenem materialu in opisom raziskovalnih metod;
 • rezultati z razpravo;
 • zaključek oz. sklep;
 • seznam uporabljenih virov oz. bibliografija (viri morajo biti navedeni v skladu z zahtevami revije Farmacevtski vestnik, ki so objavljene na www.sfd.si/uploads/Navodila%20za%20avtorje.pdf).

Ustrezno oblikovano nalogo z vsemi zahtevanimi podatki kandidati kot datoteko (v pdf-formatu) pripnejo ob prijavi na www.krkinenagrade.si v roku, ki je določen v razpisu.

7. Sporočanje naknadnih popravkov in dopolnil k prijavam na razpis za Krkine nagrade

V primeru, da želijo avtorji ali mentorji posameznih prijav srednješolskih nalog na Krkine nagrade obstoječo prijavo dopolniti s podatki ali podatke v obstoječi prijavi spremeniti morajo to sporočiti do 1.9. v tekočem letu na elektronski naslov krkine.nagrade@krka.biz.