Razpis za 54. Krkine nagrade za srednješolske raziskovalne naloge

Znanost povezuje.

Dijake gimnazij in srednjih strokovnih šol vabimo, da se prijavite na razpis za 54. Krkine nagrade.

Vse, ki ste oziroma boste svoje raziskovalne naloge zaključili med 1. julijem 2023 in 30. junijem 2024, vabimo, da na spletni strani Krkinih nagrad (www.krkinenagrade.si) izpolnite prijavni obrazec in zahtevane dokumente dodate do 5. julija 2024. Podrobne informacije o prijavnih pogojih so objavljene v Pravilih Krkinih nagrad za dijake srednjih šol (www.krkinenagrade.si).

V Krki vas želimo spodbuditi k iskanju izzivov in raziskovalnemu delu na strokovnih in znanstvenih področjih, ki so povezana predvsem s farmacevtsko industrijo ter vključujejo raziskave, razvoj, proizvodnjo, kontrolo kakovosti in trženje zdravil. Prijavite lahko tudi naloge z drugih področij, ki obravnavajo zdravljenje in/ali ohranjanje zdravja pri ljudeh in živalih. Posebno zaželene so naloge, ki temeljijo na eksperimentalnem delu. Pri izbiri tem, izvedbi raziskave in zasnovi nalog bodite čim bolj samoiniciativni. Samostojnost, kritična interpretacija rezultatov in sposobnost njihovega uvrščanja v širši kontekst raziskovalnega področja so pomembnejše od uporabe zapletenih sodobnih laboratorijskih tehnik in naprav.

O primernosti tem se lahko posvetujete s člani Znanstvenega odbora Sveta Sklada Krkinih nagrad (krkine.nagrade@krka.biz).

Svet Sklada Krkinih nagrad bo na podlagi prijav ter v skladu s poslanstvom in vizijo Krkinih nagrad med prispelimi nalogami izbral najboljše in jih nagradil. Znanstveni odbor bo nato med nagrajenimi nalogami izbral najzanimivejše in njihove avtorje povabil, da jih predstavijo na simpoziju, ki bo potekal pred podelitvijo Krkinih nagrad in priznanj.

Avtorje nalog, prijavljenih na razpis za 54. Krkine nagrade, bomo o izboru nagrajenih nalog obvestili v začetku septembra 2024.

Krkine nagrade podeljujemo že več kot 50 let. Pridružite se več kot 3000 nagrajencem!

Krka si pridržuje pravico do javne objave naslovov nalog in njihovih avtorjev, podatkov o mentorjih in somentorjih ter pravico do objave povzetkov v zborniku in drugih tiskanih in elektronskih medijih.


Pravila Krkinih nagrad za dijake srednjih šol

1. Razpis

Razpis Sveta Sklada Krkinih nagrad je objavljen v dnevnem tisku in na spletnih straneh Krkinih nagrad (www.krkinenagrade.si). V njem so navedeni pogoji in rok za oddajo prijav. Avtorji lahko prijavijo naloge, ki jih bodo končali v obdobju od 1. julija preteklega leta do 30. junija tekočega leta. Znanstveni odbor lahko izjemoma sprejme tudi naloge, končane zunaj tega obdobja. Razpis vsebuje tudi informacijo o Krkini pravici do javne objave naslovov nalog in podatkov o avtorjih, mentorjih in somentorjih ter pravici do objave predstavitev in povzetkov v tiskani in elektronski obliki ter na Krkinih spletnih straneh.

Svet Sklada Krkinih nagrad lahko v razpisu za posamezno leto določi prednostne raziskovalne teme, in sicer najmanj šest mesecev pred koncem razpisa za tekoče leto.

2. Prijava

Kandidati se na razpis prijavijo prek obrazca, ki je dostopen na www.krkinenagrade.si.
Vnesti morajo vse zahtevane podatke in priložiti naslednje dokumente oz. datoteke:

 • kratek povzetek naloge v slovenskem in angleškem jeziku, napisan v skladu z navodili, objavljenimi na spletni strani;
 • skenirano podpisano soglasje mentorja in somentorja (gl. vzorec soglasja);
 • raziskovalno nalogo v formatu pdf.

Naloga mora biti pripravljena v skladu z navodili v 6. točki Pravil.

3. Potrditev oziroma izbor

Svet Sklada Krkinih nagrad v največ osmih tednih po koncu razpisa pregleda vse prijave in preveri, ali so v skladu z razpisnimi pogoji. Vsako nalogo pošlje najmanj dvema ocenjevalcema. Izbrani ocenjevalci so strokovnjaki s področja, ki ga obravnava naloga, in so lahko zaposleni v Krki, d. d., Novo mesto ali drugih ustanovah.

Na podlagi njihovega mnenja in ocene Svet Sklada Krkinih nagrad izbere prejemnike Krkinih nagrad in Krkinih priznanj. Predvidoma v treh mesecih po koncu razpisa vse kandidate obvesti o izboru. Odločitev Sveta Sklada Krkinih nagrad je dokončna.

4. Kandidati

Na razpis se lahko prijavijo dijaki gimnazij in srednjih šol naravoslovne in zdravstvene smeri, ki pripravljajo posamično ali skupinsko nalogo. Zaželena je skupinska prijava, saj s tem poudarjamo pomen timskega raziskovalnega dela. V skupini so praviloma največ trije dijaki.

Če je bila naloga že prijavljena na druge razpise, je (so) avtor (avtorji) to dolžan (dolžni) navesti v prijavnem obrazcu. Znanstveni odbor Sveta Sklada Krkinih nagrad se odloči, ali prijavo že nagrajene naloge sprejme ali zavrne.

Avtor (avtorji), ki se ponovno prijavlja (prijavljajo) na razpis za Krkine nagrade, je (so) to dolžan (dolžni) navesti v prijavi. O primernosti take prijave odloča Znanstveni odbor. Pogoj za sprejetje ponovne prijave istega (istih) avtorja (avtorjev) je, da se vsebina nove raziskovalne naloge ne prekriva bistveno s prejšnjo. Če gre za nadaljevanje predhodnega raziskovalnega dela, se mora vsebina eksperimentalnega dela bistveno razlikovati od prejšnje naloge, avtor (avtorji) pa mora (morajo) jasno napisati, da gre za nadaljevanje raziskovalne naloge, ki je bila poslana oz. nagrajena na predhodnem razpisu za Krkine nagrade (navesti je treba ključne podatke o predhodni prijavi).

Ob prijavi na razpis mora (morajo) avtor (avtorji) imeti status dijaka. Izjemoma lahko Znanstveni odbor nalogo, ki je bila pripravljena med 1. julijem in 30. septembrom, ko je (so) avtor (avtorji) formalno še imel (imeli) status dijaka (dijaki 4. letnika), nalogo pa je (so) na razpis prijavil (prijavili) naslednje leto, ko je (so) imel (imeli) študentski status, sprejme v postopek ocenjevanja in izbora nalog na osnovi predhodnega soglasja. Znanstveni odbor lahko na osnovi strokovne ocene takšno nalogo uvrsti tudi v kategorijo študentskih nalog, če izpolnjuje kakovostna merila za takšno odločitev. O svoji odločitvi glede uvrstitve naloge v drugo kategorijo razpisa Svet Sklada Krkinih nagrad obvesti avtorja (avtorje) najkasneje v dveh mesecih po koncu razpisa.

5. Mentorji

Mentor in somentor lahko sodelujeta pri več prijavljenih nalogah, če Svet Sklada Krkinih nagrad na podlagi prispelih prijav ne odloči drugače. Mentor mora biti praviloma iz izobraževalne ustanove, iz katere je (so) avtor (avtorji) prijavljene naloge.

6. Naloga

Naloga, s katero se kandidat (kandidati) poteguje (potegujejo) za Krkino nagrado, je pisno delo, ki temelji na ustvarjalnem in raziskovalnem delu mladih. Pri izboru nagrajenih nalog so osebni prispevek in inventivnost avtorja (avtorjev) v izvedbi naloge ter njegova (njihova) znanstvenoraziskovalna ustvarjalnost (razumevanje problema in iskanje rešitev) pomembnejši od uporabe novih, kompleksnih eksperimentalnih metod, izvedenih na sodobnih visokotehnoloških aparaturah. Naloga je lahko pripravljena posebej za razpis za Krkine nagrade. Dijaki lahko izberejo temo s področja farmacije, kemije, biokemije, biotehnologije, medicine ali drugih sorodnih področij, vendar mora biti čim bolj povezana s farmacevtsko industrijo, zdravili (npr. z razvojem, proizvodnjo, analiznim vrednotenjem, zagotavljanjem in kontrolo kakovosti, trženjem in uporabo zdravil, zdravljenjem in preprečevanjem bolezni).

Naloga mora imeti naslovno stran, ki mora vsebovati naslov naloge in podatke o avtorjih.

Na drugi strani je treba navesti podatke o:

 • izobraževalni ustanovi oz. ustanovah, na katerih se avtor (avtorji) v času prijave šola (šolajo);
 • ustanovi, na kateri je bila raziskovalna naloga pripravljena, če ni bila pripravljena na matični šoli (šolah), kjer se avtor (avtorji) šola (šolajo);
 • mentorju in somentorju;
 • prijavah na drugi razpise in o nagradah, ki jih je naloga prejela pred prijavo na razpis za Krkine nagrade;
 • morebitni predhodni prijavi istega (istih) avtorja (avtorjev) na pretekli razpis za Krkine nagrade.

Tej strani je treba priložiti podpisano izjavo avtorja (avtorjev), da je prijavljena naloga rezultat samostojnega raziskovalnega dela.

Sledijo naslednje vsebine:

 • kratek povzetek v slovenskem in angleškem jeziku na eni strani formata A4;
 • vsebina (kazalo);
 • seznam kratic in okrajšav, uporabljenih v nalogi;
 • uvod;
 • namen dela;
 • eksperimentalni del s podatki o uporabljenem materialu in opisom raziskovalnih metod;
 • rezultati z razpravo;
 • zaključek oz. sklep;
 • seznam uporabljenih virov oz. bibliografija (viri morajo biti navedeni v skladu z zahtevami revije Farmacevtski vestnik, ki so objavljene na
  https://www.sfd.si/wp-content/uploads/2021/06/fv_navodilo_za_avtorje_copy1.pdf).

Kandidat (kandidati) ustrezno oblikovano nalogo z vsemi zahtevanimi podatki kot datoteko (v formatu pdf) pripne (pripnejo) ob prijavi na www.krkinenagrade.si v roku, ki je določen v aktualnem razpisu.

7. Sporočanje naknadnih popravkov in dopolnil k prijavam na razpis za Krkine nagrade

Če želijo avtorji ali mentorji prijavo dopolniti s podatki ali že vnesene podatke spremeniti, morajo to sporočiti najkasneje do 1. septembra razpisnega leta na elektronski naslov krkine.nagrade@krka.biz.