Krkine nagrade 2011

Seznam Krkinih nagrajencev

Posebni dosežki na področju raziskovalnega dela

Krkine nagrade za posebne dosežke na področju raziskovalnega dela

dr. Ilija Ilić
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Študij kompresibilnosti in kompaktibilnosti izbranih farmacevtskih ekscipientov
Mentor: prof. dr. Stane Srčič

dr. Črt Malavašič
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Kiralni N-alkilirani diketopiperazini: sinteza, interakcije in uporaba
Mentor: prof. dr. Jurij Svete

dr. Jana Petković
Nacionalni inštitut za biologijo
Mehanizmi toksičnega in genotoksičnega delovanja nanodelcev TiO2
Mentorica: prof. dr. Metka Filipič

dr. Roman Šink
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Načrtovanje, sinteza in kristalografske študije inhibitorjev ligaz Mur
Mentorica: doc. dr. Anamarija Zega

dr. Karmen Teskač Plajnšek
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Povezava med površinskimi lastnostmi nanodelcev, celičnim privzemom in biološkim odgovorom
Mentorica: prof. dr. Julijana Kristl

Krkine nagrade - dodiplomske in podiplomske raziskovalne naloge

Krkine nagrade za dodiplomske in podiplomske raziskovalne naloge

dr. Katja Berginc
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Vpliv staranega etanolno-vodnega česnovega ekstrakta na intestinalne in jetrne prenašalce ter jetrni encim citokrom 3A4
Mentor: prof. dr. Albin Kristl

dr. Mojca Brunskole Švegelj
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Povezava med strukturo in delovanjem kratkoverižnih dehidrogenaz/reduktaz in njihovih inhibitorjev
Mentor: prof. dr. Jure Stojan
Somentorica: izr. prof. dr. Tea Lanišnik Rižner

dr. Bojana Mirković
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Regulacija endopeptidazne in eksopeptidazne aktivnosti katepsina B
Mentor: prof. dr. Janko Kos

dr. Stane Pajk
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Vplivi nekaterih produktov oksidacije holesterola na strukturiranost modelnih membran
Mentor: prof. dr. Slavko Pečar
Somentor: izr. prof. dr. Janez Štrancar

dr. Nina Pirher
Kemijski inštitut Ljubljana Slovenija
Mehanizem signalizacije dvoverižne RNA preko receptorja TLR3
Mentor: prof. dr. Roman Jerala
Somentorica: dr. Mojca Benčina

dr. Suzana Štandeker
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru
Priprava in karakterizacija SiO2 aerogelov modificiranih z organskimi funkcionalnimi skupinami ter njihova uporaba v adsorpcijskih procesih
Mentor: prof. dr. Zoran Novak
Somentor: prof. dr. Željko Knez

dr. Tihomir Tomašić
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Računalniško podprto načrtovanje in sinteza novih heterocikličnih zaviralcev ligaz Mur
Mentorica: doc. dr. Lucija Peterlin Mašič

dr. Nace Zidar
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Načrtovanje in sinteza heterocikličnih inhibitorjev ligaz MurC–E
Mentor: prof. dr. Danijel Kikelj

dr. Borut Zupančič
Kemijski inštitut Ljubljana Slovenija
Novi p-stereogeni difosfinski ligandi za asimetrično hidrogeniranje
Mentor: prof. dr. Boris Šket
Somentorica: dr. Barbara Mohar

dr. Matej Živec
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Načrtovanje in sinteza peptidomimetičnih inhibitorjev biosinteze peptidoglikana
Mentor: prof. dr. Stanislav Gobec

Deborah Chiavalon, Sandra Žvar
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Preučevanje vpliva pH ter mehanskega vpliva na sproščanje natrijevega diklofenakata iz tablet s podaljšanim sproščanjem
Mentorica: izr. prof. dr. Marija Bogataj

Aleksandra Ćajić
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Karakterizacija in poskus identifikacije komponent antioksidativnega ekstrakta lubja navadne jelke (Abies Alba)
Mentor: prof. dr. Samo Kreft
Somentor: doc. dr. Damjan Janeš

Aleš Herman
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
In vitro raziskave metabolizma bazedoksifena z mikrosomi
Mentor: asist. dr. Jurij Trontelj

Vesna Kuhelj
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Proučevanje vpliva vrste hipromeloze na reološke lastnosti izdelanih vodnih disperzij
Mentor: izr. prof. dr. Franc Vrečer
Somentorica: izr. prof. dr. Saša Baumgartner

Nina Mugoša
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru
Razvoj in validacija polarografske metode za določanje vsebnosti sledov tiosulfata v farmacevtskih učinkovinah
Mentor: prof. dr. Mitja Kolar
Somentorica: izr. prof. dr. Darinka Brodnjak Vončina

Gašper Ozimek
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Razvoj hitrega presejalnega testa za biosintezo salinomicina pri bakteriji Streptoymces albus
Mentor: doc. dr. Hrvoje Petković
Somentor: mag. Vladimir Pokorny

Dejan Pavlin
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Postopek priprave celic bakterij rhodococcus sp. z visoko zmožnostjo ketoredukcije intermediatov ezetimiba
Mentor: dr. Aleš Gasparič
Somentorica: prof. dr. Romana Marinšek-Logar

Teja Pavlin
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Mletje karvedilola s pomožnimi snovmi kot metoda rešetanja za izdelavo kokristalov
Mentor: izr. prof. dr. Odon Planinšek

Benjamin Prek
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Sinteza dimetil 6-substituiranih piridin-3,4-dikarboksilatov in 2-substituiranih-4,5-bis(metoksikarbonil)piridin-N-oksidov
Mentor: akad. prof. dr. Branko Stanovnik

Andreja Radman
Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Priprema peptida s potencijalnom antitumorskom aktivnošću
Mentorica: dr. sc. Ivanka Jerić
Somentorica: doc. dr. Vesna Petrović Peroković

Mateja Ravnikar, Neža Rugelj
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Vloga stereomikroskopije pri vrednotenju sproščanja učinkovine iz gastrorezistentnih pelet
Mentorica: izr. prof. dr. Marija Bogataj

Petra Šenica, Biljana Temova
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Intestinalna absorbcija imatiniba in njegov aktivni transport s prenašalci P-gp, BCRP in OCT1 v eliminatorni smeri in vitro
Mentor: doc. dr. Simon Žakelj

Elena Šporar
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Razvoj modela za določanje velikosti delcev hidroksipropil metilceluloze s spektroskopijo bližnjega infrardečega območja
Mentor: izr. prof. dr. Franc Vrečer
Somentor: Sabina I. Devjak Novak, mag. farm.

Roman Štukelj
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Mikrovezikli izolirani iz periferne krvi – klinično pomemben artefakt izolacije
Mentorica: izr. prof. dr. Veronika Kralj-Iglič
Somentorica: doc. dr. Helena Abramovič

Tanja Tavčar
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Vrednotenje strukture in citotoksičnosti tekočih kristalov za dermalno uporabo
Mentorica: prof. dr. Mirjana Gašperlin

Krkine nagrade - srednješolske naloge

Krkine nagrade za srednješolske raziskovalne naloge

Katja Čič
Darja Gačnik
Ajda Mavrić

Gimnazija Novo mesto
Problematika neuporabljenih zdravil
Mentorica: Marinka Kovač, prof.
Somentorica: Stanislava Florijančič, prof.

Manca Kavšček
Alja Ajdišek
Mateja Češnovar

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija
Lutein v ekstraktih iz nekaterih naravnih virov in v prehranskih dopolnilih
Mentorica: Vojka Zupančič, univ.dipl.kem.

Jerca Kranjc
Breda Škedelj

Gimnazija Novo mesto
Prijaznost farmacevtskih oblik
Mentorica: mag. Miroslava Abazović, mag. farm., spec.
Somentorica: Branka Klemenčič, prof.

Špela Prašnikar
Eva Udovič
Tina Lahne

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija
Timijanovo zeliščno mleko - dragocena pomoč pri negi mešane, mastne in nečiste kože
Mentorica: Irena Kurajić, univ. dipl. inž. kmet.

Ana Strgar
Ariadna Štorman

Gimnazija Vič, Ljubljana
Ali obstajajo razlike med spoloma pri delovanju antidepresivnih zdravil?
Mentorica: Alenka Mozer, prof.
Somentor: prof. dr. Gregor Majdič

Krkina priznanja

Tanja Gnidovec
Samo Krevs
Domen Kastelic

Gimnazija Novo mesto
Vpliv razkužil na različne površine
Mentor: Janez Kovač, dvm.
Somentorica: Marinka Kovač, prof.

Maša Jevšček
Ema Jevšnik
Anže Kranjčič

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija
Prepoznavnost ampul proti zunanjim zajedalcem in njihov vpliv na mikroorganizme izolirane s pasje kože
Mentorica: Jane Goršin Fabjan, dr. vet. med.

Maja Prešeren
Maja Zupančič

Gimnazija Novo mesto
Vitamini in minerali kot prehransko dopolnilo
Mentorica: Branka Klemenčič, prof.
Somentorica: Stanislava Florijančič, prof.

Eve Rataj
Jakob Makovec
Luka Pavlič

Gimnazija Novo mesto
Probiotiki in prebiotiki
Mentorica: Brigite Radovan, univ. dipl. mikrobiologinja
Somentorica: Stanislave Florijančič, prof.

Zbornik

Krkine nagrade 2011

Zbornik je na voljo v PDF obliki

Foto in video

 Utrip s slovesne podelitve

Prejemniki Krkine nagrade

 Prejemniki SŠ raziskovalnih nalog

Video

yeTDKMfRVEk

41. Krkine nagrade - slavnostna podelitev

5LK8SAaHQ_Q

41. Krkine nagrade - 21. znanstveni simpozij

PRVPOSnw91c

41. Krkine nagrade - srednješolske raziskovalne naloge