Krkine nagrade 2014

Seznam Krkinih nagrajencev

Posebni dosežki na področju raziskovalnega dela

Krkine nagrade za posebne dosežke na področju raziskovalnega dela

dr. Katja Čvan Trobec
Univerzitetna klinika Golnik
Vpliv sprememb v telesni sestavi in kaheksije na farmakokinetiko bisoprolola in ramiprila in na oceno ledvične funkcije pri bolnikih s kroničnim srčnim popuščanjem

Mentor: izr. prof. dr. Mitja Lainščak
Somentorica: doc. dr. Mojca Kerec Kos

dr. Žiga Hodnik
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Načrtovanje, sinteza in vrednotenje analogov bioaktivnih spojin iz morskih spužev rodov Agelas in Theonella
Mentor: prof. dr. Danijel Kikelj
Somentorica: izr. prof. dr. Lucija Peterlin Mašič

dr. Miha Skvarč
Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Vloga katepsina X pri patogenezi
okužbe z bakterijo Helicobacter pylori
Mentor: prof. dr. Bojan Tepeš
Somentor: prof. dr. Alojz Ihan

dr. Marko Štefanič
Krka, d. d., Novo mesto
Pomen kinetike prehoda gastrorezistentnih pelet skozi želodec v stanju na tešče za vrednotenje in vitro sproščanja ter in vitro/in vivo korelacijo

Mentorica: prof. dr. Marija Bogataj
Somentor: prof. dr. Franc Vrečer

Špela Zupančič
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, School of Pharmacy, University College London
Izdelava in vrednotenje nanodostavnega sistema s kurkuminom za inhaliranje
Mentorica: doc. dr. Petra Kocbek
Somentor: dr. Satyanarayana Somavarapu

Krkine nagrade - dodiplomske in podiplomske raziskovalne naloge

Krkine nagrade za dodiplomske in podiplomske raziskovalne naloge

dr. Andrej Artenjak
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Vplivi visoko avidnih protiteles proti β2-glikoproteinu I in oksidativno spremenjenih naravnih protiteles na človeške endotelijske celice koronarne arterije, gojene in vitro
Mentor: prof. dr. Borut Božič
Somentorica: doc. dr. Saša Čučnik

dr. Jana Ferdin
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Vpliv hipoksije na izražanje zelo ohranjenih regij genoma v tumorskem tkivu

Mentorica: prof. dr. Tanja Kunej
Somentor: prof. dr. George A. Calin

dr. Urška Jamnikar Ciglenečki
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Proučevanje virusnih okužb pri kranjski čebeli (Apis mellifera carnica)

Mentor: viš. z. sod. dr. Ivan Toplak

dr. Jože Kastelic
Krka, d. d., Novo mesto
Priprava, karakterizacija in določevanje fizikalno-kemijskih lastnosti kokristalov flukonazola s karboksilnimi kislinami
Mentor: prof. dr. Danijel Kikelj
Somentor: prof. dr. Odon Planinšek

dr. Eva Kralj
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Vpliv aktivnega transporta imatiniba na uspešnost zdravljenja kronične mieloične levkemije
Mentor: prof. dr. Albin Kristl
Somentor: doc. dr. Simon Žakelj

dr. Tina Mesarič
Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Vpliv ogljikovih nanomaterialov na aktivnost acetilholinesteraze
Mentorica: prof. dr. Kristina Sepčić
Somentorica: prof. dr. Damjana Drobne

dr. Nejc Rojko
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Mehanizem tvorbe pore ekvinatoksina II, citolitičnega proteina iz morske vetrnice
Mentor: prof. dr. Gregor Anderluh

dr. Matej Skočaj
Katedra za biokemijo, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Inštitut za biologijo celice, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Označevanje s holesterolom bogatih membranskih mikrodomen z ostreolizinom A
Mentorica: prof. dr. Kristina Sepčić
Somentor: izr. prof. dr. Peter Veranič

dr. Tanja Vnučec Popov
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru
Razvoj in uporaba tehnike suhe lise plazme za kvantitativno določevanje topiramata v študijah farmakokinetike in bioekvivalence
Mentorica: prof. dr. Darinka Brodnjak Vončina
Somentorica: izr. prof. dr. Helena Prosen
Delovna mentorica: mag. Lea Cvitkovič Maričič

mag. Blaž Vidmar
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Stabilnost zmesi ibuprofena in natrijeve soli omeprazola v prisotnosti nekaterih farmacevtsko pomembnih pomožnih snovi
Mentorica: prof. dr. Helena Prosen
Somentor: Andrej Gartner

Helena Bogdan
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Vpliv pufrskih sistemov na in vitro sproščanje zdravilnih učinkovin iz trdnih farmacevtskih oblik
Mentor: prof. dr. Franc Vrečer
Somentor: dr. Darko Uršič

Irena Gorenc
Nacionalni inštitut za biologijo Ljubljana
Citotoksični in genotoksični učinki UV-A aktiviranih anataznih delcev TiO2 na celice HepG2

Mentor: prof. dr. Gregor Serša
Somentorica: dr. Jana Nunić

Kaja Gosak
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Elektrofilna uvedba trifluorometiltiolne skupine v fenole
Mentor: izr. prof. dr. Marjan Jereb

Jožica Hočevar
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Postopki za določanje delovanja monooksigenaz in ketoreduktaz v procesih kemo-encimske sinteze

Mentor: prof. dr. Marin Berovič
Somentor: doc. dr. Aleš Gasparič

Ana Jerše
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Institut Jožef Stefan
Pasivno vzorčenje za določevanje ostankov zdravilnih učinkovin v vodnem okolju
Mentorica: izr. prof. dr. Helena Prosen
Somentorica: izr. prof. dr. Ester Heath

Tina Kernulc
Pravna fakulteta, Univerza v Mariboru
Patentno varstvo postopkov zdravljenja
Mentorica: izr. prof. dr. Martina Repas

Sabina Kregar
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani 
Izdelava nanokristalov glibenklamida z mokrim mletjem v krogličnem mlinu
Mentorica: doc. dr. Petra Kocbek
Somentorica: doc. dr. Leena Peltonen

Špela Medic
Kemijski inštitut Ljubljana
Strukturna študija G-kvadrupleksa protiprionskega aptamera
Mentor: prof. dr. Janez Plavec

Jože Mužerlin
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Sinteza in reaktivnost pirazolo[1,5-a]-, imidazo[1,2-a]- in triazolo [1,5-a]pirimidinov iz substituiranih 3-(dimetilamino)prop-2-en-1-onov
Mentor: akad. prof. dr. Branko Stanovnik

Matjaž Pajk
Krka, d. d., Novo mesto, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Optimizacija študija pojavnih oblik zdravilnih učinkovin z visokozmogljivim rešetanjem
Mentor: prof. dr. Franc Vrečer
Somentor: dr. Matej Smrkolj

Eva Rožman
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Izdelava in vrednotenje trdnih disperzij karvedilola s polietilenglikolom in mezoporoznim silikatom
Mentor: prof. dr. Odon Planinšek

Tjaša Saje
European Business School London, Regent’s University London
Vpliv antropomorfnih vizualij v oglaševanju OTC zdravil na odzive potrošnikov in mediacijska vloga potrebe po spoznanju
Mentor: Richard Mannix BA (Hons), MA, MBA, Dip TESOL, DipM MCIM, MAM, FHEA

Petra Špenko
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Razvoj in validacija metode za določitev glicerola v farmacevtskih pomožnih snoveh
Mentorica: izr. prof. dr. Helena Prosen
Somentorica: dr. Simona Peterlin

Peter Zajc
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Sinteza in vrednotenje pirimidino-gvanidinskih antagonistov Tollu podobnega receptorja 4
Mentor: doc. dr. Matej Sova

Matevž Zupančič
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
Izboljšanje učinkovitosti ultrafiltracije rečne vode
Mentor: prof. dr. Janez Diaci
Somentor: prof. dr. Iztok Golobič

Krkine nagrade - srednješolske naloge

Krkine nagrade za srednješolske raziskovalne naloge

Mojca Grižnik, Julija Herman, Nika Kaplja
Gimnazija Tolmin
Primerjava komponent strupov modrasa (Vipera ammodytes ammodytes) in navadnega gada (Vipera berus berus) za izbiro ustrezne imunoterapije
Mentor: prof. dr. Igor Križaj
Somentorica: Magdalena Kunc, univ. dipl. inž. kem. inž.

Anja Lobnik, Eva Lobnik
II. gimnazija Maribor
Odkrivanje atrijske fibrilacije z žepnim elektrokardiografom z namenom preprečevanja možganske kapi pri starostnikih
Mentorica: Katja Holnthaner Zorec, univ. dipl. biol.
Somentorica: Vesna Masten Gubeljak, prof.

Sara Jensterle, Kristina Jan
Gimnazija Jesenice
Polifenoli v vršičkih borovk

Mentorica: Katarina Trontelj, univ. dipl. biol.

Petra Bajec, Tilen Tori
Gimnazija Novo mesto
Kurkuma
izolacija, identifikacija in preizkušanje njenih zdravilnih učinkovin
Mentorica: Janja Pust, prof.
Somentorja: Petra Vovko, univ. dipl. mikrobiol.
Matjaž Retelj, univ. dipl. mikrobiol.

Jernej Zorman, Jure Hederih
II. gimnazija Maribor
Aktivacija naravne imunosti pri Parkinsonovi bolezni: oligomeri in fibrile α-sinukleina sprožijo aktivacijo inflamasoma NLRP3
Mentorica: dr. Iva Hafner Bratkovič
Somentorica: Katja Holnthaner Zorec, univ. dipl. biol.

Špela Gubič, Karla Makoter, Sara Kreft
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Vrednotenje interakcij med (biološkimi) makromolekulami z encimskoimunskimi testi
Mentor: dr. Peter Molek
Somentorica: mag. Marija Meznarič

Nejc Kejžar, Jan Gojznikar
I. gimnazija Celje
Vpliv pozitivno nabitih proteinov na internalizacijo eksogene DNK

Mentorica: dr. Mojca Benčina
Somentorica: mag. Mojca Alif

Kristina Kovačič, Pia Štrukelj Pahović
Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran
Interakcije med receptorji naravne imunosti in njihovimi ligandi
Mentorici: dr. Karolina Ivičak Kocjan, Vida Forstnerič
Somentorica: Breda Novak, prof.

Brina Aravs, Patricija Štainer
Biotehniška šola Maribor
Poznavanje in uporaba antiparazitikov pri psih in mačkah

Mentor: prof. dr. Andrej Toplak

Lara Oberški, Tinkara Vozel
II. gimnazija Maribor
Kartiranje epitopov poliklonskih protiteles, usmerjenih proti grelinu

Mentor: doc. dr. Tomaž Bratkovič
Somentorica: Zdenka Keuc, prof.

Rok Herman, Tjaša Mazej
I. gimnazija Celje
Določanje vsebnosti L-arginina v treh vzorcih prehranskih dopolnil in proučevanje njegovega učinka na endotelijsko funkcijo
Mentorica: mag. Mojca Alif
Somentor: Bojan Krivec, dr. med., spec. Internist

Laura Pust, Klemen Kovač, Aleksandra Mikić
Gimnazija Novo mesto
Ibuprofen – zgodovina ali prihodnost?
Mentorica: Branka Klemenčič, univ. dipl. inž.
Somentorica: mag. Miroslava Abazović

Ema Butara, Aleš Zupančič
Gimnazija Novo mesto
Zmanjševanje grenkobe izdelkov v farmaciji
Mentorica: Tatjana Durmič, prof.

Krkina priznanja

Anže Meden, Ela Pintar
Gimnazija Jesenice
Uporaba izbranih zdravilnih rastlin za zaščito pred soncem

Mentorica: Natalija Bohinc Zaveljcina, prof.
Somentorica: Ivanka Legat, lab.

Lovro Klobučar, Tadej Kobe
ŠC Novo mesto, Srednja zdravstvena in kemijska šola
Možnost promocije zdravil brez recepta prek spleta

Mentorica: Urška Muhič, univ. dipl. inž. kem. inž.

Tjaša Žagar, Tina Katič, Karin Udvanc
Gimnazija Novo mesto
Kupec zdravil brez recepta

Mentorica: Marinka Kovač, prof.
Somentorica: mag. Miroslava Abazović

Blaž Potokar, Tina Novinec, Jasmina Ilar
Šolski center Novo mesto
Izolacija eteričnih olj vršičkov navadne smreke (Picea abies), bele jelke (Abies alba) in rdečega bora (Pinus sylvestris)

Mentorica: mag. Valentina Mavrič Klenovšek
Somentorica: Petra Vovko, univ. dipl. mikrobiol.

Valentina Križnjak, Vanja Meža, Aljaž Zadravec
Biotehniška šola Maribor
Z naravnimi sredstvi v boj proti notranjim zajedavcem pri konjih

Mentorica: Kristina Dolinar Paulič, dr. vet. med.
Somentorica: Mojca Rep, lab.

Ines Horvat Menih
II. gimnazija Maribor
Primerjava antioksidativnega delovanja prehranskih dopolnil, čajev in svežih rastlin ameriškega slamnika (Echinacea purpurea) in ingverja (Zingiber officinalis)

Mentorica: dr. Mojca Škerget
Somentorica: Zdenka Keuc, prof.

Borut Cveček
Biotehniška šola Maribor
Zdravljenje z matičnimi celicami pri konjih v veterinarski ortopediji

Mentorica: Nina Klobasa, dr. vet. med.

Sintija Sevšek
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
Vpliv natrijevega tiosulfata in česnove spojine na spremembo telesne mase in metabolizma miši

Mentorica: Nada Udovč Kneževič, prof.
Somentor: prof. dr. Simon Horvat

Viktorija Slovenec, Barbara Bevc
ŠC Novo mesto, Srednja zdravstvena in kemijska šola
Minerali in vitamini kot prehranska dopolnila

Mentorica: Mojca Višček, univ. dipl. inž. kem. inž.

Kristina Starešinič, Anja Miklavc
ŠC Novo mesto, Srednja zdravstvena in kemijska šola
Antibiotiki –
DA ali NE
Mentorica: Mateja Vidmar, prof.

Hana Klara Bračič
Biotehniška šola Maribor
Kampilobakterioza –
kaj jo povzroča in kako jo preprečiti
Mentorica: Nina Klobasa, dr. vet. med.

Romana Dorn
Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, Ljubljana
Aseptično delovanje čebeljih produktov

Mentorica: Vesna Grgur, univ. dipl. biol.

Tajda Vöröš
Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška Maribor
Analiza zaraščanja mariborske Kalvarije

Mentorica: mag. Jožica Brecl

Urša Petrovič
BIC Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Vpliv izbranih rastnih dejavnikov na rast celične linije UT-7

Mentor: dr. Simon Caserman
Somentorica: Lidija Gnidovec, prof.

Zbornik

Krkine nagrade 2014

Zbornik je na voljo v PDF obliki

Foto in video

Utrip s slovesne podelitve

Prejemniki Krkine nagrade

 Prejemniki SŠ raziskovalnih nalog

Video

boxFPBPtP5o

44. Krkine nagrade - slovesna podelitev

xPNAv_CxYA4

44. Krkine nagrade - 24. simpozij

HsmmFfggFmg

44. Krkine nagrade – simpozij in podelitev nagrad za srednješolske raziskovalne naloge