Krkine nagrade 2015

Seznam Krkinih nagrajencev

Posebni dosežki na področju raziskovalnega dela

Krkine nagrade za posebne dosežke na področju raziskovalnega dela

dr. Maja Radivojša Matanović
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Razvoj in vrednotenje temperaturno odzivnih hidrogelov z nanokompleksi za subkutano podaljšano sproščanje heparina
Mentorica: doc. dr. Pegi Ahlin Grabnar
Somentor: izr. prof. dr. Iztok Grabnar

dr. Aljoša Bolje
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljana
Sinteza in koordinativne lastnosti novih triazolskih ligandov
Mentor: prof. dr. Janez Košmrlj

dr. Katja Čerpnjak
Krka, d. d., Novo mesto in Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Solubilizacija slabo topne učinkovine s samo-mikroemulgirajočimi sistemi vgrajenimi v trdne farmacevtske oblike
Mentorica: prof. dr. Mirjana Gašperlin
Somentor: prof. dr. Franc Vrečer

dr. Eva Tavčar Benković
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Fitokemijske raziskave fagopirinov iz navadne ajde in fenolov iz navadne jelke
Mentor: prof. dr. Samo Kreft
Somentor: doc. dr. Damjan Janeš

dr. Jana Erjavec
Nacionalni inštitut za biologijo
Vpliv ekstraktov in čistih proteinov izoliranih iz gliv (Basidiomycota) ter njihov vpliv na rastlinsko patogeno bakterijo Ralstonia solanacearum
Mentorica: prof. dr. Maja Ravnikar

Krkine nagrade - dodiplomske in podiplomske raziskovalne naloge

Krkine nagrade za dodiplomske in podiplomske raziskovalne naloge

dr. Gregor Lorbek
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Presnova in ravnovesje holesterola pri miših s pogojno izbitim genom Cyp51 v jetrih
Mentorica: prof. dr. Damjana Rozman

dr. Rok Šibanc
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Numerično modeliranje dvofaznega toka v Wursterjevi komori z računalniško dinamiko tekočin

Mentor: doc. dr. Rok Dreu

dr. Mitja Pišlar
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Razvoj modela prehoda pelet skozi želodec za napovedovanje kinetike absorpcije učinkovin
Mentor: prof. dr. Aleš Mrhar
Somentorica: prof. dr. Marija Bogataj

dr. Tanja Koleša Dobravc
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Koordinacijske spojine prve vrste prehodnih elementov s potencialnim hipoglikemičnim delovanjem

Mentor: prof. dr. Anton Meden
Somentor: doc. dr. Franc Perdih

dr. Benjamin Prek
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Sinteza enaminonov iz metil ketonov in njihova nadaljnja pretvorba v aromatske in heteroaromatske sisteme
Mentor: akad. prof. dr. Branko Stanovnik

dr. Marko Slana
Krka, d. d., Novo mesto in Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Razgradnja enrofloksacina v iztrebkih piščancev pitancev

Mentorica: prof. dr. Marija Sollner Dolenc
Somentorica: mag. Vesna Pahor

dr. Rok Gaber
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Uporaba sintetičnih DNA vezavnih proteinov za procesiranje informacij in usmerjanje procesov v bioloških sistemih
Mentor: prof. dr. Roman Jerala

dr. Aleš Ručigaj
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Analiza procesa in matematično modeliranje kinetike encimsko katalizirane sinteze statinskega derivata
Mentor: prof. dr. Matjaž Krajnc
Somentor: dr. Zdenko Časar

dr. Maša Bošnjak
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Onkološki inštitut Ljubljana
Protitumorski in antiangiogeni učinek genske terapije s plazmidom AMEP na mišjem modelu melanoma
Mentor: prof. dr. Gregor Serša

dr. Jure Gujt
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Computer simulations of association of simple salts and surfactants in aqueous solutions
Mentorica: prof. dr. Marija Bešter Rogač

dr. Lara Prosen
Onkološki inštitut Ljubljana
Vpliv magnetofekcije s plazmidno DNA, ki kodira shRNA proti genu Mcam, na angiogenezo mišjih endotelijskih celic in proliferacijo celic mišjega melanoma in vitro
Mentor: prof. dr. Gregor Serša

dr. Jasna Lojk
Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Analiza interakcij med celicami in magnetnimi nanodelci

Mentorica: doc. dr. Mojca Pavlin

dr. Barbara Pogorelčnik
Kemijski inštitut Ljubljana
Strukturno podprto načrtovanje novih zaviralcev človeške DNA topoizomeraze IIα
Mentor: prof. dr. Tomaž Šolmajer
Somentor: doc. dr. Andrej Perdih

dr. Jure Vajs
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Sinteza in uporaba novih diazenov in triazenov
Mentor: prof. dr. Janez Košmrlj

dr. Maša Sinreih
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Študije metabolizma progesterona in vloge metabolitov pri raku endometrija in endometriozi
Mentorica: prof. dr. Tea Lanišnik Rižner
Somentor: prof. dr. Jerzy Adamski

Saša Rezelj
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljana
Opredelitev zgradbe in delovanja mutanta listeriolizina O Y406A
Mentor: prof. dr. Gregor Anderluh
Somentorica: doc. dr. Marjetka Podobnik

Andrej Emanuel Cotman
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Načrtovanje in sinteza analogov 4,5-dibromo-1H-pirola s tirozinskim fragmentom kot zaviralcev giraze B s protibakterijskim delovanjem
Mentor: prof. dr. Danijel Kikelj
Somentor: dr. Rok Frlan

Dejan Lamešić
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Sferična kristalizacija laktoze
Mentor: prof. dr. Odon Planinšek

Jernej Kastelic
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Vpliv sestave disperzije za oblaganje tablet na izbrane lastnosti filmske obloge
Mentor: prof. dr. Franc Vrečer
Somentor: Uroš Ocepek

Nastja Bašelj
Krka, d. d., Novo mesto in Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Raziskave migracije vode med strukturnimi polisaharidi in ostalimi komponentami trdnih farmacevtskih oblik
Mentor: doc. dr. Tomaž Požrl
Somentor: dr. Boštjan Jerman

Nejc Koračin
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
Analiza parametrov razprševanja pri procesu oblaganja tablet
Mentor: prof. dr. Iztok Golobič
Somentorja: prof. dr. Franc Vrečer in Grega Hudovornik

Urša Nagode
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Povečevanje topnosti in hitrosti raztapljanja karvedilola z elektrostatskim sukanjem
Mentorica: doc. dr. Petra Kocbek

Maja Antončič
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Sinteza α-D-manoziliranih glikokonjugatov kot ligandov za lektine, specifične za manozo
Mentor: izr. prof. dr. Marko Anderluh
Somentorica: prof. dr. Anna Bernardi

Klara Lombar
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljana
Sinteza novih pirazolovih analogov histamina na osnovi 4,5,6,7-tetrahidropirazolo[1,5-c]pirimidina
Mentor: prof. dr. Jurij Svete

Urška Slapšak
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, Kemijski inštitut Ljubljana
Določanje struktur apo in holo oblik CaM-domene α-aktinina 1 z jedrsko magnetno resonanco
Mentor: prof. dr. Janez Plavec
Somentorica: prof. dr. Kristina Djinović-Carugo

Krkine nagrade - srednjšolske naloge

Krkine nagrade za srednješolske raziskovalne naloge

Jerca Kristan, Tjaša Kitanovski
Gimnazija Novo mesto
Sovražnik mojega sovražnika je moj prijatelj

Opis, priprava in učinkovitost bakteriofaga PC14, specifičnega za Campylobacter jejuni
Mentorja: Matjaž Peterka, Eva Zaletel
Somentorica: Janja Pust

Nikola Rakić

II. gimnazija Maribor
Dva obraza pekoče paprike
Mentorica: Katja Holnthaner Zorec
Somentorica: Helena Rihtar

Sebastijan Pluščec
II. gimnazija Maribor
Vpliv koncentracije AgNO3 in načina sinteze na velikost srebrovih nanodelcev, njihovo protimikrobno učinkovitost in uspešnost vključitve v hidrogel
Mentorica: Zdenka Keuc
Somentorica: Helena Rihtar

Iris Zajc, Ula Ana Leban
BIC Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Odpornost bakterije Salmonella Infantis proti antibiotikom v slovenski perutninski proizvodnji
Mentorica: Majda Golob
Somentorica: Irena Štrumbelj Drusany

Ana Halužan Vasle, Ana Milovanović
I. gimnazija v Celju
Načrtovanje umetnih genskih omrežij
Mentorica: Tina Lebar
Somentorica: Mojca Alif

Žan Zemljič
II. gimnazija Maribor
Priprava in lastnosti ekstraktov biološko aktivnih učinkovin šentjanževke, Hypericum perforatum L.
Mentor: Marko Jeran
Somentorica: Sanja Cvar

Patricija Štainer, Andreja Kamenik
Biotehniška šola Maribor
Prevalenca metljavosti in zatiranje metljavosti pri govedu v severovzhodni Sloveniji
Mentor: Andrej Toplak
Somentor: Jože Matavž

Nikolaj Candellari, Simon Iskra
Gimnazija Novo mesto
Protikorozijska zaščita in vrednotenje korozijskih procesov s »pametnimi« hibridnimi sol-gel prevlekami na železu in jeklu
Mentorji: Janja Pust, Ingrid Milošev, Peter Rodič

Romana Vranešič, Vito Šuklje, Peter Matek
Srednja šola Črnomelj
Razvoj diagnostične metode za določanje Downovega sindroma iz krvi nosečnic
Mentor: Borut Štrukelj
Somentor: Jernej Luzar

Teja Kosmač, Julija Križaj in Maja Šubic
Gimnazija Jurija Vege Idrija
Izolacija disintegrinov iz strupa modrasa (Vipera ammodytes ammodytes) in ocena njihovega antimetastatskega potenciala
Mentorja: Adrijana Leonardi, Toni Petan
Somentorica: Magdalena Kunc

Nadja Škafar, Maja Špilak, Mateja Žnidarič
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Metoda za hitro določanje koncentracije nitastih fagov
Verižna reakcija s polimerazo v realnem času
Mentorici: Jasna Šlenc, Marija Meznarič
Somentor: Miha Vodnik

Tomaž Žigon
BIC Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Biološka razgradnja hormonskih motilcev v pilotnih bioreaktorjih
Mentorica: Ester Heath
Somentorica: Irena Štrumbelj Drusany

Aljaž Mulej, Anja Šivic, Petra Kern
Biotehniški center Naklo – Srednja šola
Antibiotični učinki eteričnih olj na rast patogenih kožnih bakterij Staphylococcus epidermidis
Mentorica: Marjetka Kastelic Švab

Krkina priznanja


Pia Škodlar
Srednja zdravstvena šola Ljubljana
Metode za izboljševanje hemokompatibilnosti žilnih vsadkov
Mentorica: Tatjana Mozetič
Somentorica: Ita Junkar

Špela Celcar, Analina Kralj
II. gimnazija Maribor
Koloidno srebro - priložnost ali grožnja?
Mentorica: Katja Holnthaner Zorec

Krištof Fortuna
Gimnazija Bežigrad, OE Mednarodna šola
Proučevanje inhibitorjev katepsina X in vitro z merjenjem fluorescence
Mentor: Bojan Doljak
Somentorica: Tončka Požek-Novak

David Kovačič, Peter Robič, Miha Hotko
ŠČ Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo
Primerjava različnih metod ekstrakcije lubja bele vrbe in analiza sestave ekstraktov
Mentorica: Mojca Drofenik Čerček

Žiga Rojs, Klemen Gorinšek
II. gimnazija Maribor
Antimikrobni učinek ustnih vodic in njihov vpliv na nastanek biofilmov
Mentorica: Katja Holnthaner Zorec

Alja Drovenik, Nina Heričko, Jerneja Kuzma
Biotehniška šola Maribor
Poznavanje in uporaba različnih vrst analgetikov pri psih in mačkah
Mentor: Uroš Mikolič

Primož Leon Lozar
II. gimnazija Maribor
Vpliv titanovega (IV) oksida na rast celic malignega melanoma
Mentorica: Polonca Ferk

Kjara Špoljar, Stela Špoljar
BIC LJ – Gimnazija in veterinarska šola Ljubljana
Priprava nanodiskov z vsebnostjo lipidov kot v eritrocitni membrani za poskuse vezave listeriolizina O
Mentorji: Gregor Anderluh, Mirijam Kozorog
Somentorica: Nada Udovč-Kneževič

Nika Tabor, Jakob Nečemer, Lucija Župevc
Gimnazija Brežice
Priprava umetnih transkripcijskih efektorjev za bakterijo Escherichia coli
Mentor: Rok Gaber
Somentorica: Mateja Strnad Zorec

Nuša Hudoklin, Mark Peter Zoran, Leja Šinkovec
Gimnazija Novo mesto, Gimnazija Bežigrad
Osebna kartica zdravil
Mentorica: Janja Pust

Gaja Medved, Veronika Pucelj, Natalija Sitnikova
Gimnazija Novo mesto
Kofein v vsakdanjem življenju
Mentorica: Janja Pust

Zbornik

Krkine nagrade 2015

Zbornik je na voljo v PDF obliki

Foto in video

Utrip s slovesne podelitve

 Prejemniki Krkine nagrade

 Srednješolske raziskovalne naloge

Video

tKDpJTqVgdc

45. Krkine nagrade – slovesna podelitev za dodiplomska in podiplomska raziskovalna dela

OogMX8pGYLE

45. Krkine nagrade - 25. simpozij

cktlogD_d04

45. Krkine nagrade za srednješolske raziskovalne naloge