Krkine nagrade 2016

Seznam Krkinih nagrajencev

Posebni dosežki na področju raziskovalnega dela

Krkine nagrade za posebne dosežke na področju raziskovalnih del

dr. Aleksandar Aleksovski
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Mini tablete in mini ogrodja kot večenotni dostavni sistemi s prirejenim sproščanjem

Mentor: doc. dr. Rok Dreu

dr. Daniela Milosheska
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Klinična farmakokinetika lamotrigina, okskarbazepina in topiramata pri bolnikih z epilepsijo

Mentor: izr. prof. dr. Iztok Grabnar
Somentor: izr. prof. dr. Tomaž Vovk

dr. Renata Režonja Kukec
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, Univerzitetna klinika Golnik
Razvoj orodij za optimizacijo peroralnega odmerka etopozida pri zdravljenju bolnikov z drobnoceličnim pljučnim rakom
Mentor: prof. dr. Aleš Mrhar
Somentorica: prof. dr. Tanja Čufer

dr. Sara Seršen
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Sinteza novih rutenijevih koordinacijskih spojin z možnimi biološkimi in katalitskimi učinki

Mentor: prof. dr. Iztok Turel

dr. Luka Šenica
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Sinteza novih vinilogov in heterocikličnih analogov peptidov

Mentor: prof. dr. Jurij Svete

Krkine nagrade - dodiplomske in podiplomske raziskovalne naloge

Krkine nagrade za dodiplomska in podiplomska raziskovalna dela

dr. Polona Bukovec
Krka, d. d., Novo mesto, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Študij vpliva zgradbe in oblike kristalov na fizikalno – kemijske lastnosti zdravilnih učinkovin

Mentor: prof. dr. Franc Vrečer

dr. Gregor Hostnik
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Transportne in termodinamične lastnosti vodnih raztopin alkalijskih soli poli(tiofen-3-il ocetne kisline)

Mentor: doc. dr. Janez Cerar

dr. Grega Hudovornik
Krka, d. d., Novo mesto, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Optimizacija izdelave filmsko obloženih pelet v zvrtinčenih plasteh s pomočjo »in-line« tehnik

Mentor: prof. dr. Franc Vrečer

dr. Urban Košak
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Načrtovanje, sinteza in vrednotenje novih zaviralcev holin-esteraz

Mentor: prof. dr. Stanislav Gobec

dr. Omar Naneh
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Kemijski inštitut Ljubljana
Biofizikalno-kemijske lastnosti človeškega rekombinantnega perforina in njegove interakcije z lipidnimi membranami

Mentor: prof. dr. Gregor Anderluh

dr. Lea Rems
Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Uporaba teoretičnih modelov elektroporacije lipidne membrane

Mentor: prof. dr. Damijan Miklavčič
Somentor: dr. Mounir Tarek

dr. Sebastijan Ričko
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Sinteza potencialnih organokatalizatorjev na osnovi kafre

Mentor: dr. Uroš Grošelj

dr. Piotr Sosnowski
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana
Strukturni vpogled v substratno
specifičnost katepsinov
Mentor: prof. dr. Dušan Turk

dr. Katarina Starkl Renar
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, Inštitut Jožef Stefan
Študija sinteze nesimetričnih tetraoksanov in vrednotenje njihove potencialne biološke aktivnosti

Mentor: prof. dr. Jernej Iskra

dr. Gregor Strle
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Novi načini priprave divodikovega trioksida in njegova uporaba za oksidacije organskih spojin

Mentor: izr. prof. dr. Janez Cerkovnik

mag. Katja Štajdohar
Krka, d. d., Novo mesto, Medicinska fakulteta, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Uporaba bioinformatike za razvoj metode identifikacije bakterije Bacillus subtilis KBL 001 v probiotičnih izdelkih

Mentor: doc. dr. Tomaž Accett
Somentor: doc. dr. Aleš Gasparič

Valentina Božič
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, Institute of pharmaceutical technology, Free University Berlin
Izdelava in vrednotenje nanosuspenzij deksametazona za dermalno uporabo

Mentorica: doc. dr. Petra Kocbek
Somentor: prof. dr. Roland Bodmeier

Miha Drev
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Obročne pretvorbe 4-acilamino-3-pirazolidinonov in nova sinteza heksahidropirazolo[1,5-a]piridinov

Mentor: prof. dr. Jurij Svete

Matej Janežič
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, Kemijski inštitut Ljubljana
In silico
načrtovanje in ovrednotenje 1H-indazolnih zaviralcev človeške topoizomeraze Iiα
Mentor: doc. dr. Andrej Perdih
Somentor: prof. dr. Tomaž Šolmajer

Domen Kitak
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Vrednotenje obhodnih časov pelet v Wursterjevi komori z metodo fotoluminiscence

Mentor: doc. dr. Rok Dreu
Somentor: asist. dr. Rok Šibanc

Luka Kosec
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Razvoj metode za določanje aminokislin v proteinih s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti

Mentor: doc. dr. Jožko Cesar

Tina Ličina
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Farmakokinetično-farmakodinamični model sedacije s fentanilom in midazolamom pri otrocih na umetnem predihavanju

Mentor: izr. prof. dr. Iztok Grabnar
Somentor: izr. prof. dr. Štefan Grosek

Gašper Poklukar
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Načrtovanje in sinteza tiazolinonskih zaviralcev ksantin-oksidaze

Mentor: izr. prof. dr. Marko Anderluh

Nina Poljšak
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Analiza alantoina in pirolizidinskih alkaloidov v izvlečkih gabeza (
Symphytum officinale L.) s kapilarno elektroforezo
Mentorica: doc. dr. Nina Kočevar Glava
Somentor: prof. dr. Stanko Srčič

Valentina Šavrič
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Pomen nizkih serumskih koncentracij ifliksimaba za klinični izid pri bolnikih s kronično vnetno črevesno boleznijo

Mentor: prof. dr. Joško Osredkar
Somentor: asist. mag. David Drobne

Rok Šinkovec
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Adicija dimetil acetilendikarboksilata na nekatere substituirane enaminone

Mentor: akad. prof. dr. Branko Stanovnik

Eva Španinger
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru
Računalniške simulacije direktne alkilacije DNK z akrilonitrilom

Mentor: doc. dr. Urban Bren

Nina Štravs
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Inženiring mikro in nanodelcev z elektrostatskim razprševanjem za izdelavo zdravil

Mentorica: prof. dr. Julijana Kristl
Somentor: asist. dr. Zoran Lavrič

Miha Virant
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Sinteza paladijevih kompleksov s triazolilidenskimi ligandi in njihova uporaba v katalizi

Mentor: prof. dr. Janez Košmrlj

Matja Zalar
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, Kemijski inštitut Ljubljana
Vpliv kationov na zvijanje oligonukleotida d(G4C2), njihova lokalizacija in dinamika

Mentor: prof. dr. Janez Plavec
Somentor: dr. Primož Šket

Krkine nagrade - srednješolske naloge

Krkine nagrade za srednješolske raziskovalne naloge

Domen Kulovec, Tristan Kovačič, Uroš Prešern
Gimnazija Novo mesto
Aktivno tarčenje cisteinskih katepsinov z liposomi, konjugiranimi s cistatinom C

Mentor: Lovro Kramer
Somentor: Branka Klemenčič, Andreja Bratovš, prof. ddr. Boris Turk

Lucija Parkelj, Borut Šketa
Gimnazija Vič
Načrtovana proteinska mreža kot perspektiven pameten nanomaterial

Mentorica: Alenka Mozer
Somentorji: dr. Helena Gradišar, prof. dr. Roman Jerala, dr. Nino Bašić

Klavdija Fortuna, Tatjana Pajk
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Odpornost enterokokov proti antibiotikom v klapavicah slovenskega morja

Mentorica: Majda Golob
Somentorici: Mateja Pate, mag. Irena Štrumbelj Drusany

Luka Petravić, Jon Škerlj, Špela Turk
Gimnazija Novo mesto
Metilacija arzena pri pacientih z akutno promielocitno levkemijo, zdravljenih z arzenovim (III) oksidom

Mentorica: dr. Zdenka Šlejkovec
Somentorici: Branka Klemenčič, dr. Ingrid Falnoga

Alenka Hafner
II. gimnazija Maribor
Antimikrobne lastnosti in ekstrakcija tujona iz Thuje occidentalis

Mentorica: Zdenka Keuc
Somentorica: Bernarda Devetak

Evgenija Burger, Tjaša Čukajne, Karmen Zupančič
Gimnazija Novo mesto
Priprava in uporaba imobiliziranega encima CalB pri enantioselektivni hidrolizi dietil 3-hidroksi glutarata

Mentor: doc.dr. Aleš Gasparič
Somentorica: Branka Klemenčič

Manca Novak, Zala Serianz
Gimnazija Jesenice
Polifenoli v smrekovi kresilači (Fomitopsis pinicola)

Mentorica: Katarina Trontelj
Somentor: dr. Andrej Gregori

Simon Iskra
Gimnazija Novo mesto
Samočistilne superhidrofobne površine aluminija in njegovih zlitin

Mentor: dr. Peter Rodič
Somentorici: Janja Pust, prof. dr. Ingrid Milošev

Nika Žurga
II. gimnazija Maribor
Vsebnost aluminija v hrani, pripravljeni ali hranjeni v aluminijasti posodi in embalaži

Mentorica: Sanja Cvar

Gabriela Štumberger, Doroteja Teja Pečovnik
II. gimnazija Maribor
Vpliv najpogosteje uporabljenih umetnih in naravnih sladil na rast izbranih črevesnih mikroorganizmov

Mentorica: Katja Holnthaner Zorec
Somentor: dr. Rok Tkavc

Primož Fabjan, Veronika Hrovat
Grm NM ― Center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija
Flavanoli v kakavovih zrnih in čokoladi

Mentorica: Irena Kurajić
Somentorica: dr. Vesna Glavnik

Martina Velichkovska
II. gimnazija Maribor
Analiza in določanje prisotnosti skupnih indolnih spojin v treh vzorcih prehranskih dopolnil z maco (Lepidium meyenii)
z uporabo ATR-FTIR-spektroskopije
Mentorica: Zdenka Keuc

Krkina priznanja

Klara Lorger, Valentina Šket
Biotehniška šola Maribor
Protimikrobni učinek čebeljih pridelkov
Mentorica: Kristina Dolinar Paulič

Hana Flajnik, Maria Pesterean, Aljaž Simonič
Grm NM – Center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija
Zelêno -ega sr (ê) 1. zdravo: živim zeleno življenje s klorofilom
Mentorica: Jana Goršin Fabjan

Teja Rus, Anja Seliškar
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Mikrosporidij
Nosema spp. kot modelni mikroorganizem prebavil kranjske čebele (Apis mellifera carnica, Pollman 1879)
Mentor: dr. Ilja Gasan Osojnik Črnivec
Somentor: Gašper Jan Simon

Anja Dremelj, Anja Pirih
Gimnazija Vič
Vpliv glukoze na celično preživetje po elektroporaciji

Mentorica: Alenka Mozer
Somentorica: izr. prof. dr. Alenka Maček Lebar

Ana Menegalija, Tiana Karmen Kokalj
Gimnazija Vič
Vpliv resveratrola na rast in razvoj rakavih celic

Mentorica: Sonja Artač
Somentorice: Nežka Kavčič, dr. Katarina Pegan, Maja Gerden

Anja Muhič, Nika Špruk
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Japonski dresnik kot sredstvo proti polžem

Mentor: Jure Slatner

Marko Volk, Gašper Rjavec
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Napoved barve šarenice iz podatkov eksomskega sekvenciranja 1000 preiskovancev

Mentor: dr. Aleš Maver
Mentorica: Alma Kapun Dolinar

Tomi Vavdi
Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo
Ekstrakcija limonena iz storžev in smole smreke, analiza produktov ter opredelitev vpliva lubadarja na vsebnost limonena

Mentorica: Mojca Drofenik Čerček

Tina Dšuban, Hana Hozjan, Zala Peterka
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Vpliv sadja in sladkih pijač na dvig krvnega sladkorja

Mentorica: mag. Marija Meznarič

Ana Štuhec

II. gimnazija Maribor
Računalniške simulacije karcinogeneze ß-propiolaktona

Mentor: izr. prof. dr. Urban Bren
Somentorica: Eva Španinger

Erazem Stonič
Gimnazija Vič
Model rastlinske čistilne naprave s solarnim dezinfektorjem

Mentorica: Sonja Artač
Somentorica: Maja Gerden

Tibor Brvar, Luka Tomasino Rozman
Biotehniški center Naklo ― Srednja šola
Antibiotični učinki eteričnih olj in hidrolatov zdravilnih rastlin na enterobakterijo Escherichia coli

Mentorica: Marjetka Kastelic Švab

Nika Tabor
II. gimnazija Maribor
Synthesis of polymeric carrier for organic catalysis

Mentor: Peter Krajnc
Somentorici: dr. Muzafera Paljevac, Sanja Cvar

Staša Gejo
II. Gimnazija Maribor
Bioplastika iz škroba kot optični senzor za prisotnost amonijaka v mesu

Mentorica: Zdenka Keuc

Nina Gošnjak
II. gimnazija Maribor
Vpliv vodnih ekstraktov cejlonskega cimeta (Cinnamomun verum) in cimeta kasija (Cinnamomun cassia) na sprejem glukoze v celice pivske kvasovke (Saccharomyces cerevisiae)

Mentorica: Bernarda Devetak

Eva Kerčmar
II. gimnazija Maribor
Določitev koncentracije aluminijevih(3+) ionov v deodorantih in njihovo prehajanje skozi kožo

Mentorica: Sanja Cvar

Zbornik

Krkine nagrade 2016

Zbornik je na voljo v PDF obliki

Foto in video

Utrip s slovesne podelitve

Prejemniki Krkine nagrade

 Srednješolske raziskovalne naloge

Video

6QvQHdRy5Do

46. Krkine nagrade – slovesna podelitev za dodiplomska in podiplomska raziskovalna dela

FrP_eFxt5m8

46. Krkine nagrade - 26. simpozij

9Ouqvr9QeO0

46. Krkine nagrade za srednješolske raziskovalne naloge