Krkine nagrade 2017

Seznam Krkinih nagrajencev

Velika Krkina nagrada

Velike Krkine nagrade za raziskovalno nalogo

dr. Miodrag Janić
Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Univerzitetni klinični center Ljubljana
Pleiotropni učinki nizkih odmerkov zaviralcev sistema renin-angiotenzin in statinov na arterijsko steno

Mentor: prof. dr. Mišo Šabovič
Somentor: dr. Gorazd Drevenšek

dr. Eva Pušavec Kirar
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Cikloadicije (S)-α-aminoalkil inonov in enonov
Mentor prof. dr. Jurij Svete

dr. Damijan Knez
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Načrtovanje, sinteza in vrednotenje potencialnih učinkovin z multiplim mehanizmom delovanja za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni
Mentor prof. dr. Stanislav Gobec

dr. Jernej Luzar
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Identifikacija in ovrednotenje mimotopov izbranih alergenov Fel d 1 in Ara h 2
Mentorica: izr. prof. dr. Mojca Lunder
Somentor: izr. prof. dr. Peter Korošec

dr. Maja Marušič
Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Kemijski inštitut Ljubljana
Sekundarne strukture z gvanini bogatih zaporedij iz genomov človeških papilomavirusov
Mentor: prof. dr. Janez Plavec

Krkine nagrade - dodiplomske in podiplomske raziskovalne naloge

Krkine nagrade za dodiplomske in podiplomske raziskovalne naloge

dr. Tine Curk
Oddelek za kemijo, Univerza v Cambridgeu
Modeliranje večvalentnih interakcij
Mentor: prof. dr. Daan Frenkel
Somentor: prof. dr. Jure Dobnikar

dr. Urban Feguš
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru
Razvoj pilotne naprave za enkapsulacijo aromatičnih substanc v talino ogljikovih hidratov z uporabo visokotlačnega homogenizatorja
Mentor: prof. dr. Željko Knez

dr. Marina Gjorgjieva
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Načrtovanje, sinteza in vrednotenje zaviralcev DNA giraze B z benzotiazolskim skeletom
Mentor: prof. dr. Danijel Kikelj
Somentorica: prof. dr. Lucija Peterlin Mašič

dr. Urška Dragin Jerman
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Interakcije rakavih in normalnih urotelijskih celic in vzpostavitev urotelijskega vezivnega nadomestka na amnijski membrani
Mentorica: izr. prof. dr. Mateja Erdani Kreft

dr. Nika Oman Kadunc
Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Sensum, d. o. o., Ljubljana
Spremljanje procesa oblaganja farmacevtskih pelet s strojnim vidom
Mentor: doc. dr. Dejan Tomaževič

dr. Miha Kastelic
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Vpliv dodane soli na stabilnost raztopin globularnih proteinov v vodi
Mentor: prof. dr. Vojeslav Vlachy

dr. Ivana Klopčič
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Raziskave endokrinih učinkov fenolnih analogov bisfenola A in njihovih mešanic in silico in in vitro
Mentorica: prof. dr. Marija Sollner Dolenc
Somentor: izr. prof. dr. Janez Mavri

dr. Špela Kos
Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Onkološki inštitut Ljubljana
Optimizacija genskega elektroprenosa v kožo za nadzorovan vnos plazmidne DNA
Mentor: prof. dr. Gregor Serša

dr. Ana Mitrović
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Vloga cisteinskih katepsinov B in X in njunih inhibitorjev pri epitelno-mezenhimskem prehodu tumorskih celic
Mentor: prof. dr. Janko Kos

dr. Jerca Pahor
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, Institut Jožef Stefan
Novi pristopi k sintezi predzdravil fosfatov in fosforilirani derivati pantotenske kisline
Mentorica: doc. dr. Ajda Podgoršek Berke
Somentor: prof. dr. Stojan Stavber

mag. Mirijam Černe Prelovšek
Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Analiza odločanja skrbnikov hišnih ljubljencev pri nakupu zdravil za zdravljenje bolhavosti in klopavosti
Mentorica: izr. prof. dr. Mateja Kos Koklič

Matic Bergant
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Določanje vsebnosti meglumina z derivatizacijo z natrijevim naftokinonsulfonatom in tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti
Mentor: prof. dr. Stane Pajk
Somentor: dr. Jožko Cesar

Sandi Brudar
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Uporaba tekočinske kalorimetrije in kromatografije za analizo proteoma človeške krvne plazme
Mentor: doc. dr. Iztok Prislan

Ana Dolšak
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Načrtovanje, sinteza in vrednotenje zaviralcev monoaminooksidaz A in B na osnovi 1-(prop-2-in-1-il)piperidina

Mentor: doc. dr. Matej Sova

Matjaž Grčman
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, Krka, d. d., Novo mesto
Določevanje izbranih ogljikovih hidratov z uporabo anionsko izmenjevalne kromatografije s pulzno amperometrično detekcijo
Mentor: izr. prof. dr. Matevž Pompe
Somentor: Simon Kovačič

Luka Hribernik
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Aerobno oksidativno halogeniranje tiolov s HCl/HBr v prisotnosti NH4NO3
Mentor: izr. prof. dr. Marjan Jereb

Sandra Jančar
Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani, Lek, d. d., Ljubljana
Karakterizacija polimernih pomožnih snovi z velikostno izključitveno kromatografijo in detekcijo na osnovi sipanja svetlobe
Mentor: prof. dr. Stanko Srčič
Somentorica: dr. Simona Peterlin


Janja Lakner

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Sinteza trimetilsililnih estrov karboksilnih kislin pod reakcijskimi pogoji brez topil
Mentor: izr. prof. dr. Marjan Jereb


Kristjan Orthaber
Kristijan Skok
Matevž Pristovnik

Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru
Vgradnja magnetnih nanodelcev v modelne medicinske obloge za kombinirano zdravljenje kožnih oblik raka
Mentor: doc. dr. Uroš Maver
Somentorici: dr. Janja Stergar, doc. dr. Irena Ban

Gašper Pisanec
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Proučevanje funkcionalnega oblaganja zrnc z vrtinčnoslojno tehnologijo
Mentor: prof. dr. Odon Planinšek
Somentor: dr. Matej Pavli

Vesna Pirnat
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Optimizacija procesa pretvorbe samomikroemulgirajočega sistema s karvedilolom v trdno obliko z metodo vrtinčnoslojnega granuliranja
Mentorica: doc. dr. Alenka Zvonar Pobirk
Somentor: dr. Matevž Luštrik

Mitja Pohlen
Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo Univerze v Bonnu
Razvoj in evalvacija predformulacijskih metod za napovedovanje stabilnosti trdnih disperzij, izdelanih s tehnologijo iztiskanja talin
Mentor: izr. prof. dr. Rok Dreu
Somentor: prof. dr. Karl Gerhard Wagner

Aleš Polovič
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, Krka, d. d., Novo mesto
Sinteza potencialnih nečistot pri zdravilni učinkovini
Mentor: izr. prof. dr. Franc Požgan
Somentorica: dr. Sergeja Bombek

Alja Račič
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Izdelava in vrednotenje delcev z dvojnim pH-odvisnim sproščanjem modelne spojine za enteralno aplikacijo suspenzije
Mentor: izr. prof. dr. Rok Dreu

Monika Tonejc
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Vpliv natrijevega lavrilsulfata in polisorbata 20 na sproščanje natrijevega diklofenakata iz ogrodnih tablet
Mentorica: prof. dr. Marija Bogataj
Somentorica: Tjaša Felicijan

Krkine nagrade - srednjšolske naloge

Krkine nagrade za srednješolske raziskovalne naloge

Nika Žurga, Eva Kerčmar
II. gimnazija Maribor
Uporaba hidrokinonskih nanodelcev pri razvoju fluorescentnega nanosenzorja za detekcijo nizkih koncentracij ionov
Mentorica: Zdenka Keuc

Kaja Klemenc
Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana
Načrtovanje nevrološko relevantnih inhibitorjev vnetnih procesov, vpletenih v nevrodegenerativne bolezni
Mentorici: mag. Petra Sušjan, mag. Darja Silan

Benjamin Božič, Tjaša Šentjurc
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Možnosti prenosa MRSA z rejnih živali na ljudi
Mentorji: Majda Golob, dr. Mateja Pate, izr. prof. dr. Irena Zdovc, Gašper Jan Simon, mag. Irena Štrumbelj Drusany, Nada Udovč Kneževič

Nika Brulc, Zala Kink, Nika Zupančič
Gimnazija Novo mesto
Primerjava klasičnih kemijskih pristopov in pristopov z uporabo biokatalizatorjev na izbranih modelnih spojinah pri kemijskih pretvorbah
Mentorji:dr. Silvo Zupančič, doc. dr. Aleš Gasparič, mag. Branka Klemenčič

Evgenija Burger, Lucija Marzel Djuranovič, Luka Petravić
Gimnazija Novo mesto
Optimizacija in uporabnost metode za identifikacijo cianobakterij v okoljskih vzorcih na osnovi DNA
Mentorji: izr. prof. dr. Marko Dolinar, Mojca Juteršek, Tanja Gačnik

Ana Milošev
Gimnazija Jurija Vege Idrija
Biokompatibilnost kovinskih materialov kot ortopedskih vsadkov in njihov vpliv na človeško telo
Mentorja: prof. dr. Andrej Cör, Magdalena Klasinc

Tjaša Grabnar, Larisa Grubič, Luka Kunej
Gimnazija Novo mesto
Preučevanje nastajanja biofilma v vodovodni vodi Gimnazije Novo mesto v odvisnosti od časa, hrane in materialov
Mentorici: dr. Maja Florjanič, Janja Pust

Nastja Medle, Laura Medved, Barbara Jaklič
Gimnazija Novo mesto
Uporaba CalB pri kiralni ločbi R/S-1-(1-naftil)etanola
Mentorja: mag. Branka Klemenčič, doc. dr. Aleš Gasparič

Domen Pregeljc
Gimnazija Vič
Vpogled v učinek točkovne mutacije monoamino oksidaze B; ali lahko multiskalne simulacije razložijo nevropsihiatrične motnje?
Mentorji: Alenka Mozer, mag. Urška Jug, dr. Jernej Stare, prof. dr. Janez Mavri

Gabriela Štumberger
II. gimnazija Maribor
Antimikrobne in antioksidativne lastnosti nabranih in gojenih gob mešanega gozda
Mentorja: dr. Boštjan Vihar, Katja Holnthaner Zorec

Larsen Cundrič, Matic Rajnar, Taja Skube
Gimnazija Novo mesto
Matični mleček in trans-10-hidroksi-2-decenojska kislina
Mentorica: Janja Pust

Marjeta Mavri, Cita Jenko, Maša Skočir
Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija
Ocena primernosti monolitnih nosilcev za ločevanje krvnih celic
mentorici: mag. Nasta Zupančič, izr. prof. dr. Helena Podgornik

Sara Jamnik, Helena Perić
Gimnazija Vič
Prehransko dopolnilo s sokom granatnega jabolka
Mentorji: Alenka Mozer, prof. dr. Nataša Poklar Ulrih, dr. Mihaela Skrt

Krkina priznanja

Eva Pintarič
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Vpliv teže na ploska stopala in vpliv ploskih stopal na grafomotoriko predšolskih otrok
Mentorica: dr. Marija Meznarič

Maruša Kerenčič, Aljaž Pišek
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Optimizacija barvanja in preučevanje morfologije astrocitov v kulturi z barvilom DiD
Mentorji: prof. dr. Robert Zorec, Nada Udovč-Kneževič, Eva Lasič, Mihaela Terkov, Lidija Gnidovec

Katja Vöröš
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Inhibicija rasti plesni
Mentorji: Mateja Godec, prof. dr. Maja Leitgeb, Katja Vasić

Eva Šantić Zadravec, Maja Sever
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Vpliv priprave testenin na koncentracijo glukoze v krvi in volumen škrobnih zrn
Mentorici: dr. Marija Meznarič, mag. Nina Žuman

Maša Predin
II. gimnazija Maribor
Vpliv neantibiotičnih zdravil na delovanje antibiotikov pri bakteriji Escherichia coli
Mentorica: Katja Holnthaner Zorec

Nina Starič, Klavdija Bijek, Neja Katič
Gimnazija Novo mesto
Hipertiroidizem pri mačkah
Mentorici: Janja Pust in Katarina Sluga

Matija Pečnik, Staš Gruden
II. gimnazija Maribor
Vpliv različnih koncentracij sulfatov (VI) v rastnem mediju na vsebnost antikancerogenih snovi, pekočnost okusa in antibakterijski učinek čebule (Allium cepa L.)
Mentorja: Domen Vaupotič, Katja Holnthaner Zorec

Nastja Bejek, Ines Bejek
Gimnazija Murska Sobota
Pojavljanje ostankov zdravilnih učinkovin v odpadnih in površinskih vodah
Mentorici: Anita Klančar, Alenka Jelen

Petra Pavlin
Gimnazija Novo mesto
Vpliv krme na kravje mleko
Mentorja: dr. Primož Treven, Janja Pust

Anja Bučić, Ed Hasanović, Patricija Rauh
Gimnazija Novo mesto
Možnost čiščenja in ponovne uporabe odpadne vode pri procesu lakiranja v avtomobilski industriji
Mentorici: Janja Pust, Dragica Bučić

Klara Dragović, Jure Martinuzzi
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Tehnologija beljenja zob
Mentorica: mag. Nina Žuman

Urša Kržišnik, Sara Klopčič
Gimnazija Bežigrad Ljubljana
Učinek glikopirolata in atropina na izločanje sline
Mentorici: doc. dr. Lea Leonardis, dr. Saša Cecowski

Demir Koštić, Tilen Heberle
Biotehniški center Naklo
Zdravljenje onihomikoz z naravnimi antimikotiki
mentorica: mag. Marjetka Kastelic Švab

Jaka Kraševec, Mavrin Gašperšič
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Slabo topne bakrove komponente kot nosilci hladne svetlobe
Mentorja: Marko Jeran, Alma Kapun Dolinar

Ana Žagar, Hana Vidic, Valentina Umek
Srednja elektro šola in tehniška gimnazija Novo mesto
Flavonoidi v izbranih taksonih rodu Viola
Mentor: mag. Valentina Mavrič Klenovšek

Staša Poštrak
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Resnice in zmote o konoplji
Mentorici: Mateja Godec, doc. dr. Tanja Bagar

Zahvala mentorjem

Zahvala mentorjem za dolgoletno prizadevno spodbujanje in uspešno mentorstvo dijakov pri raziskovalnem delu


mag. Irena Štrumbelj Drusany

BIC Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

Zdenka Keuc
II. gimnazija Maribor

mag. Branka Klemenčič
Gimnazija Novo mesto

Alenka Mozer
Gimnazija Vič (Ljubljana)

Janja Pust
Gimnazija Novo mesto

Katja Holnthaner Zorec
II. gimnazija Maribor

Zbornik

Krkine nagrade 2017

Zbornik je na voljo v PDF obliki

Foto in video

Utrip s slovesne podelitve

 Srednješolske raziskovalne naloge

Video

XBWi30Oj-0Y

47. Krkine nagrade – simpozij in podelitev Krkinih nagrad za dodiplomske in podiplomske raziskovalne naloge

8R9xYGCOLDk

47. Krkine nagrade za srednješolske raziskovalne naloge