Krkine nagrade 2018

Seznam Krkinih nagrajencev

Velika Krkina nagrada

Velike Krkine nagrade za raziskovalno nalogo

dr. Špela Alič
Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana
Bakterijska bolezen mehkih gnilob, ki jo povzroča nova vrsta
rodu Dickeya in možnost biološkega nadzora bolezni z bakteriofagi

mentorica izr. prof. dr. Maja Ravnikar
somentorica dr. Tanja Dreo

dr. Andrej Emanuel Cotman
Kemijski inštitut, Ljubljana
Asimetrične redukcije ketonov, katalizirane s kovinskimi kompleksi

mentorica dr. Barbara Mohar
somentor prof. dr. Boris Šket

dr. Gabrijela Horvat
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru
Priprava, karakterizacija in aplikacija polisaharidnih aerogelov

mentor prof. dr. Željko Knez
somentor prof. dr. Zoran Novak

dr. Kaja Rožman
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Strukturno podprto načrtovanje, sinteza in vrednotenje novih zaviralcev biosinteze peptidoglikana

mentor prof. dr. Stanislav Gobec
somentor doc. dr. Matej Sova

dr. Špela Zupančič
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Razvoj dvoslojnih nanovlaken za inovativno zdravljenje parodontalne bolezni

mentorica prof. dr. Julijana Kristl

Krkine nagrade - dodiplomske in podiplomske raziskovalne naloge

Krkine nagrade za dodiplomske in podiplomske raziskovalne naloge

dr. Jasna Brčić
Kemijski inštitut, Ljubljana
Strukturne študije z gvanini in citozini bogatih oligonukleotidov, povezanih z nevrodegenerativnimi obolenji

mentor prof. dr. Janez Plavec

dr. Helena Brodnik Žugelj
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Selektivna katalitska funkcionalizacija vezi C-H dušikovih heterocikličnih substratov

mentor izr. prof. dr. Bogdan Štefane

dr. Janja Dermol-Černe
Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Matematično modeliranje sprememb električnih lastnosti tkiv in transporta prek celične membrane pri elektroporaciji

mentor prof. dr. Damijan Miklavčič
somentor prof. dr. Gregor Serša

dr. Anita Klančar
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Ugotavljanje obremenitve pitnih, površinskih in odpadnih vod z zdravilnimi učinkovinami in njihovimi metaboliti v Sloveniji

mentor izr. prof. dr. Robert Roškar
somentor doc. dr. Jurij Trontelj

dr. Tamara Knific
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Iskanje novih biokemijskih označevalcev endometrioze in raka endometrija s pristopi proteomike in metabolomike

mentorica prof. dr. Tea Lanišnik Rižner

dr. Gregor Kravanja
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru
Načrtovanje visokotlačnih procesov za predelavo polimerov in izboljšave prenosa toplote

mentor prof. dr. Željko Knez
somentorici prof. dr. Mojca Škerget, doc. dr. Maša Knez Hrnčič

dr. Tijana Markovič
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Vrednotenje imunske modulacije in učinkovitosti agonista receptorja EP4 in monoklonskih protiteles in vitro

mentorica prof. dr. Irena Mlinarič Raščan

dr. Alen Sevšek
Univerza v Utrechtu
Gvanidinijski iminosladkorji kot inhibitorji glikozidaz

mentor prof. dr. Roland J. Pieters
somentor prof. dr. Nathaniel I. Martin

dr. Urša Štanfel
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Priprava, karakterizacija in uporaba enaminonskih ligandov

mentor prof. dr. Jurij Svete

dr. Katja Traven
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Nove rutenijeve koordinacijske spojine z N,N-, N,O- in N,N,N-donorskimi ligandi

mentor prof. dr. Iztok Turel

dr. Ožbej Zupančič
Center za kemijo in biomedicino, Innsbruck
Samoemulgirajoči dostavni sistemi (SEDDS): novo upanje v srcu oralno dostavljenih makromolekul
mentor prof. dr. Andreas Bernkop-Schnürch

Kajetana Bevc
Onkološki inštitut Ljubljana
Stabilnost in ekspresija transfekcije plazmidov z zapisom za IL-12 različnih vrst
mentorica prof. dr. Maja Čemažar
somentorica dr. Urška Kamenšek

Uroš Filipič
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru
Formuliranje farmacevtskih učinkovin s procesom PGSS
mentorica doc. dr. Maša Knez Hrnčič
somentor dr. Gregor Kravanja

Veronika Furlan
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru
[6]-gingerol kot naravni lovilec kemijskih karcinogenov – računalniški pristop
mentor izr. prof. dr. Urban Bren
somentorica Eva Španinger

Anžej Hladnik
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Evaluacija virusne TAR RNA in humane mikro RNA hsa-miR-20a-5p kot biooznačevalcev za telesne rezervoarje HIV-1
mentorica doc. dr. Metka Lenassi
somentorica dr. Jana Ferdin

Gregor Kodrič
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Transformacije trifluorometiltioliranih organskih spojin
mentor izr. prof. dr. Marjan Jereb
somentor izr. prof. dr. Jernej Iskra

Ina Kosmač
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Pretvorba tekočega samomikroemulgirajočega sistema s karvedilolom v trdno obliko s tehnologijo sušenja z razprševanjem
mentorica doc. dr. Alenka Zvonar Pobirk

Nina Ledinek
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru
Optimizacija metode HPLC za določanje sorodnih substanc prednizolona v učinkovini
mentor prof. dr. Zoran Nova
somentor doc. dr. Matjaž Finšgar

Mateja Mežnar
Krka, d. d., Novo mesto
Vpliv viskoznosti in topila v vzorcu na obliko kromatografskih vrhov pri reverznofazni tekočinski kromatografiji visoke ločljivosti
mentor prof. dr. Franc Vrečer
somentor dr. Darko Uršič

Urška Mohorič
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Sklopitev mikroemulzijske elektrokinetične kromatografije brez surfaktantov (SF-MEEKC) z ESI-MS in UV-detekcijo za določitev hidrofilnih in hidrofobnih vitaminov
mentor izr. prof. dr. Mitja Kolar
somentor prof. dr. Frank-Michael Matysik

Miha Mrzlikar
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Določitev neonikotinoidnih pesticidov v medu
mentorica prof. dr. Helena Prosen
somentorica prof. dr. Ester Heath

Gregor Ratek
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Ugotavljanje obhodnih časov mini tablet v vrtinčnoslojnih oblagalnikih z metodo fotoluminiscence
mentor izr. prof. dr. Rok Dreu

Jernej Štukelj
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Navidezna topnost učinkovin v bioloških medijih s slikovno analizo posameznih delcev
mentorica prof. dr. Julijana Kristl
somentorja dr. Sami Svanbäck, dr. Jouko Yliruusi

Janja Umnik
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Razvoj in validacija analizne metode za merjenje koncentracij izbranih učinkovin v površinskih vodah s tekočinsko kromatografijo, sklopljeno z masno spektrometrijo
mentor izr. prof. dr. Robert Roškar

Tilen Volčanšek
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Sinteza modelnih spojin pomalidomida
mentor prof. dr. Marijan Kočevar

Krkine nagrade - srednješolske naloge

Krkine nagrade za srednješolske raziskovalne naloge

Satja Škobalj, Kaja Keglevič
II. gimnazija Maribor
Ocena vpliva cinkovega piritiona na izbrane vrste rastlin in živali
Mentorica: Katja Holnthaner Zorec

Patrik Pečavar Nežmah
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Priprava vodotopne fluorescenčne učinkovine za označevanje normalnih in rakavih celic urotelija sečnega mehurja in vitro
Mentorja: Marko Jeran, prof. dr. Mateja Erdani Kreft

Ana Babnik, Greta Junger
Gimnazija Vič
Vpliv steroidogenega dejavnika 1 na izražanje gonadotropinov v hipofizi miši
Mentorici: dr. Neža Grgurevič, Alenka Mozer

Katarina Kokalj
Gimnazija Jurija Vege Idrija
Superhidrofobne sol-gel prevleke za tkanino, steklo, papir in aluminij
Mentorji: dr. Peter Rodič, prof. dr. Ingrid Milošev, mag. Valerija Šemrl Kosmač

Maša Predin
II. gimnazija Maribor
Vpliv mikrovalov na zvijanje ß-peptidov
Mentorja: prof. dr. Urban Bren, Zdenka Keuc

Anja Moškrič, Nina Selan
Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana
Vpliv bakterij v probiotičnih kapsulah na simptome prebavnih motenj pri pacientih s putiko

Mentorica: Vesna Grgur

Miha Pompe
Gimnazija Vič
Izboljšava PET-skenerja z zmožnostjo meritve časa preleta
Mentorja: doc. dr. Rok Pestotnik, Alenka Mozer

David Ribar
Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo
Uporaba natrijevega tetrafluoroborata pri sintezi stabilnih diazonijevih soli; preučitev, optimizacija in generalizacija reakcije
Mentorica: Irena Drofenik

Jakob Vid Zupančič, Jan van Elteren, Nuša Avguštinčič
Gimnazija Novo mesto
Akumulacija in izločanje mineralov, zaužitih s prehranskim dopolnilom – analiza krvi, urina in las

Mentorji: Janja Pust, doc. dr. Ingrid Falnoga, dr. Vid Simon Šelih

Anja Kores
II. gimnazija Maribor
Vpliv naravnih učinkovin na črevesno mikrobioto

Mentorici: prof. dr. Maja Rupnik, dr. Valerija Tkalec

Mineja Leban
Gimnazija Jurija Vege Idrija
Analiza citotoksičnosti divje ščetice (Dipsacus sylvestris)

Mentorji: Magdalena Klasinc, Aljaž Gaber, dr. Berta Košmrlj

Chris Černe, Tomaž Gravnar
Gimnazija Nova Gorica
Fotokatalitska razgradnja reaktivnega barvila Reactive blue 19 s TiO2, dopiranim s cirkonijem in bakrom
Mentorici: mag. Olena Pliekhova, Silvana Štucin

Ana Gabrovšek, Nika Tašler
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Delovanje modelnih učinkovin družine benzosultamov na kvasovke Saccharomyces cerevisiae

Mentorja: Marko Jeran, mag. Tjaša Klemen

Nina Pust
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Izražanje rekombinantnega proteina iz družine aktinoporinov
Mentorja: doc. dr. Marjetka Podobnik, mag. Tomaž Švigelj

Ciril Cerovšek, Gregor Osredkar, Luka Osredkar
Gimnazija Želimlje
Primerjava alternativnih celuloznih odpadnih materialov kot substratov za gojenje trosnjakov bukovega ostrigarja (Pleurotus ostreatus)

Mentorja: Vida Šinkovec, dr. Andrej Gregori

Kaja Ličef, Katjuša Krupenko, Neža Ribnikar
Gimnazija Jesenice
Smrekova kresilača (Fomitopsis pinicola) – zdravilna ali radioaktivna?

Mentorji: Katarina Trontelj, doc. dr. Andrej Gregori, Alen Šest

Jana Ušen, Zala Božanić
I. gimnazija v Celju
Proučevanje antioksidativnih in protimikrobnih učinkov nekaterih rastlinskih ekstraktov in vitamina C v kozmetičnih izdelkih

Mentorici: mag. Mojca Alif, izr. prof. dr. Polona Jamnik

Niko Farič
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Sinteze nanodelcev z ujetimi ekstrakti ter določitev koloidnih lastnosti disperzij

Mentorici: Mateja Godec, Tjaša Kraševac Glaser

Krkina priznanja

Lana Krmelj, Nuša Kos Thaler
II. gimnazija Maribor
Primerjava antimikrobne učinkovitosti eteričnega olja črne kumine
(Nigella sativa L.) z aktivnimi učinkovinami in eteričnim oljem navadne kumine (Carum carvi L.)
Mentorici: Zdenka Keuc, Tamara Šiško

Domen Lah, Bor Logar Dražumerič
II. gimnazija Maribor
Sinteza kanabinoidov v posameznih fazah rasti industrijske konoplje (Cannabis sativa L.) in njihovi protimikrobni ter antioksidativni učinki

Mentorici: Katja Holnthaner Zorec, doc. dr. Tanja Bagar

Neža Brlan, Pika Križnar, Tilen Lampret
Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana
Življenjska doba komercialnega substrata urbanega strešnega vrta

Mentorice: mag. Darja Silan, Helena Kregar, prof. dr. Helena Grčman

Tina Gabrovšek, Žan Razpotnik
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Ugotavljanje prisotnosti parazita Babesia spp. v vzorcih tkiv lisic

Mentorji: Katja Strašek Smrdel, Gašper Jan Simon, Nada Udovč Knežević, prof. dr. Tatjana Avšič Županc

Saša Raj, Zala Čuk
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Skrivnostni svet aronije

Mentorica: mag. Nina Žuman

Ana Koselj, Liza Komar, Luka Kopač
Biotehniški center Naklo
Ugotavljanje antibiotičnega delovanja zdravil s pretečenim rokom uporabe

Mentorica: mag. Marjetka Kastelic Švab

Blaž Gubič
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Odstranjevanje težkih kovin (Cu
2+) iz modelnih vodnih raztopin z magnetnimi nanodelci ter njihova določitev s hitrimi testi
Mentorici: Mateja Godec, dr. Olivija Plohl

Lara Furjanič
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Analiza vzorčnega mesta za spinalno mišično atrofijo pri živalih rjave pasme goveda

Mentorici: mag. Andreja Opara, mag. Tjaša Klemen

Daša Žuman
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Odmerjanje zdravil s priloženo plastično žličko

Mentorici: mag. Nina Žuman, Milena Žibrat

Nika Strajnar, Vid Bačar
Šolski center Novo mesto, Srednja zdravstvena in kemijska šola
Kako do konopljine smole?

Mentorja: Uroš Ocepek, Ema Novinec

Nik Marić, Gaj Kren Gorše
Gimnazija Jurija Vege Idrija
Sinteza zlatih nanodelcev z metodo ultrazvočne razpršilne pirolize in ocena možnosti uporabe za 3D-tiskanje
Mentorici: Magdalena Klasinc, izr. prof. dr. Rebeka Rudolf

Nuša Hozjan, Vanja Vogrinec
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Vpliv pomanjkanja spanca na delovanje spomina

Mentorici: dr. Marija Meznarič, Jasna Vogrinec

Laura Režonja
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Adsorpcija pululana na folije za izboljšanje kakovosti živil
Mentorici: Mateja Godec, prof. dr. Lidija Fras Zemljič

Kaja Zupančič
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Izbira ustreznega materiala za gradnjo čistega prostora glede na njegovo zmožnost razkuževanja

Mentorica: mag. Nina Žuman

Katja Konc, Neža Sodnik, Ana Marija Okorn
Gimnazija Kranj
Sezonska dinamika vsebnosti fotosintetskih pigmentov in zdravilnih učinkovin pri bršljanu (Hedera helix L.)

Mentorica: Urša Petrič

Bernard Veršnjak, Samo Košir
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Karakterizacija koordinacijskih produktov reakcij bakra(II) in niklja(II) z amonijakom ter aspirinom kot ligandoma
Mentorja: Marko Jeran, Alma Kapun Dolinar

Anja Lipovšek, Patricija Lap
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Interdisciplinarno naravoslovno raziskovalno delo na srednji stopnji izobraževanja kot motivacija pri ustvarjanju kariere
Mentorja: Marko Jeran, mag. Tjaša Klemen

Aleš Mavsar, Manca Nared
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Proučevanje zgradbe mešička pri mešinki s pomočjo barvil
Mentor: Jure Slatner

Arja Ilar, Sara Simonič
Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija
Problematika endoparazitov pri kačah v ujetništvu
Mentorica: Jana Goršin Fabjan

Zahvala mentorjem

Zahvala mentorjem za dolgoletno prizadevno spodbujanje in uspešno mentorstvo dijakov pri raziskovalnem delu

mag. Mojca Alif
I. gimnazija v Celju

Jana Goršin Fabjan
Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma
Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija

Magdalena Klasinc
Gimnazija Jurija Vege Idrija

dr. Marija Meznarič
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Zbornik

Krkine nagrade 2018

Zbornik je na voljo v PDF obliki

Foto in video

Utrip s slovesne podelitve

Srednješolske raziskovalne naloge

Video

FbAqfWVKWT8

48. Krkine nagrade – simpozij in podelitev Krkinih nagrad za dodiplomske in podiplomske raziskovalne naloge

qyWrCm3Lsbo

48. Krkine nagrade za srednješolske raziskovalne naloge