Krkine nagrade 2019

Seznam Krkinih nagrajencev

Velika Krkina nagrada

Velike Krkine nagrade za raziskovalno nalogo

dr. Darja Gramec Skledar
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
In vitro preučevanje metabolizma ter endokrinih učinkov izbranih bisfenolov in novejših bromiranih zaviralcev gorenja
Mentorica: prof. dr. Lucija Peterlin Mašič

dr. Klemen Korasa
Krka, d. d., Novo mesto
Vrednotenje uporabnosti orodij procesne analizne tehnologije pri spremljanju filmskega oblaganja pelet
Mentor: prof. dr. Franc Vrečer
Somentor: dr. Grega Hudovornik

dr. Nika Kruljec
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Načrtovanje in razvoj peptidnih ligandov za afinitetno čiščenje protiteles
Mentor: izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič

Rok Narobe
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Klasično in fotokatalitsko oksidativno jodiranje arenov
Mentor: izr. prof. dr. Jernej Iskra
Somentor: prof. dr. Burkhard König

dr. Katja Škrlec
Institut Jožef Stefan
Površinska predstavitev evazinov in bepecina na bakterijah Lactococcus lactis NZ9000 in Lactobacillus salivarius ATCC 11741 ter vrednotenje njihovega protivnetnega delovanja
Mentor: izr. prof. dr. Aleš Berlec

Krkine nagrade - dodiplomske in podiplomske raziskovalne naloge

Krkine nagrade za dodiplomske in podiplomske raziskovalne naloge

dr. Davide Benedetto Tiz
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Razvoj novih N-fenilpirolamidov kot zaviralcev DNA-giraze in topoizomeraze IV
Mentor: doc. dr. Nace Zidar
Somentor: prof. dr. Danijel Kikelj

dr. Maruša Bizjak
Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Vpliv metformina na rakave celice v kulturi v odvisnosti od razpoložljivih hranil
Mentorica: doc. dr. Mojca Pavlin
Somentor: doc. dr. Sergej Pirkmajer

dr. Hristina Kocić
Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru
Vpliv mleka, mlečnih bioaktivnih peptidov in L-arginina na celično signalizacijo v kožnih fibroblastih
Mentor: izr. prof. dr. Tomaž Langerholc
Somentor: doc. dr. Aleksandar Godic

dr. Urša Lampreht Tratar
Onkološki inštitut Ljubljana
Elektrogenska terapija z interlevkinom 12 za zdravljenje kožnih in oralnih tumorjev pri psih
Mentorica: prof. dr. Maja Čemažar
Somentorica: prof. dr. Nataša Tozon

dr. Dunja Urbančič
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Farmakogenomsko vrednotenje dovzetnosti za tiopurine
Mentorica: prof. dr. Irena Mlinarič Raščan

Tina Barborič
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Sinteza predzdravila simvastatina za limfatično absorpcijo
Mentor: izr. prof. dr. Janez Mravljak

Lea Benčina
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Razvoj in izdelava polimernih nanodelcev za uporabo v ustni votlini
Mentorica: prof. dr. Mirjana Gašperlin
Somentorica: prof. dr. Marianne Hiorth

Tina Brec
Krka, d. d., Novo mesto
Vpliv procesnih parametrov kompaktiranja in sestave kompaktata na sproščanje karvedilola iz ogrodnih tablet s hipromelozo
Mentor: prof. dr. Franc Vrečer
Somentorica: Aleša Dular Vovko

Andrej Grobin
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Razvoj in validacija stabilnostno indikativne metode za vrednotenje fotostabilnosti vodotopnih vitaminov s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti
Mentor: izr. prof. dr. Robert Roškar

Ema Guštin
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Lipidne kapljice in transport maščobnih kislin v celicah raka dojke
Mentor: doc. dr. Toni Petan
Somentor: doc. dr. Miha Pavšič

Žan Hribar
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Sinteza in uporaba izbranih terminalnih acetilenov
Mentor: prof. dr. Janez Košmrlj

Sara Hrovat
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Večkratna katalitska C-H funkcionalizacija dihidropirazinskega derivata v vodi
Mentor: izr. prof. dr. Franc Požgan

Lidija Kač
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Citotoksično in genotoksično delovanje bisfenolov A, S, F in AF ter njihovih mešanic v celični liniji HepG2
Mentorica: prof. dr. Marija Sollner Dolenc
Somentorica: doc. dr. Bojana Žegura

Tjaž Kobal
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Kinetika Diels-Alder reakcije med N-fenilmaleimidom in benzoksazinom na osnovi furana v talini
Mentorica: prof. dr. Urška Šebenik

Matic Kovačič
Kemijski inštitut Ljubljana
Določanje struktur G-kvadrupleksov, stabiliziranih s pirenskimi skupinami
Mentor: prof. dr. Janez Plavec

Kaja Lenarčič
Institut Jožef Stefan
Določanje vsebnosti analogov bisfenola A v odpadnih vodah
Mentorica: prof. dr. Marija Sollner Dolenc
Somentorica: prof. dr. Ester Heath

Barbara Ljubec
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru
Formuliranje farmacevtskih učinkovin v polimere s plini visoke gostote
Mentorica: doc. dr. Maša Knez Hrnčič
Somentorja: dr. Darija Cör, prof. dr. Zoran Novak

Eleonora Marini
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Razvoj populacijskega farmakokinetičnega modela za ustekinumab pri pacientih s Crohnovo boleznijo
Mentor: prof. dr. Iztok Grabnar
Somentorica: prof. dr. Beatrice Perissutti

Nina Podjed
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Študij diketonatnih ligandov in pripadajočih kovinskih kompleksov
Mentor: prof. dr. Iztok Turel

Blaž Regina
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Razvoj kontinuirnega procesa sinteze in ekstrakcije izbrane aktivne farmacevtske učinkovine
Mentorica: prof. dr. Polona Žnidaršič Plazl

Ula Savšek
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Vpliv sestave formulacij in procesnih pogojev na fizikalne lastnosti liofiliziranih nanokristalov paliperidon palmitata
Mentorica: prof. dr. Julijana Kristl
Somentor: prof. dr. Wolfgang Frieß

Maša Sterle
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Sinteza in vrednotenje potencialnih zaviralcev N-acetilglukozaminil transferaze
Mentor: prof. dr. Marko Anderluh
Somentor: Matjaž Weiss

Nika Strašek
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Sinteza in testiranje potencialnih inhibitorjev Plasmodium falciparum dihidroorotat dehidrogenaze
Mentor: prof. dr. Jurij Svete

Jan Štos
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru
Razvoj in validacija GC-FID/MS analiznega postopka za določitev maščobnih kislin v žiru in polhovi masti
Mentor: doc. dr. Matjaž Finšgar
Somentor: dr. Samo Andrenšek

Danijel Videc
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Študij sferične kristalizacije laktoze s pristopom načrtovanja eksperimentov
Mentor: prof. dr. Odon Planinšek
Somentor: Dejan Lamešić

Krkine nagrade - srednješolske naloge

Krkine nagrade za srednješolske raziskovalne naloge

Tamara Jarm, Deja Juriševič
Gimnazija Vič
Sinteza magnetnih nanoverig za dostavo zdravilnih učinkovin
Mentorji: doc. dr. Slavko Kralj, Gašper Pernek, mag. Črt Dragar

Vanesa Cvelbar, Nika Godec, Ana Šenica
Gimnazija Novo mesto
Aspartam in njegovi razpadni produkti
Mentorica: Janja Pust

Ajda Brkopec, Špela Grmovšek, Lara Redek Žnidaršič
Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija
Vpliv uporabe različnih topil na ekstrakcijo kurkuminoidov in njihovo antimikrobno delovanje na bakterijo Staphylococcus aureus
Mentorica: Vojka Zupančič

Andrej Planinšek
Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana
Prisotnost pesticidov in zdravilnih učinkovin v reki Ledavi
Mentorja: izr. prof. dr. Robert Roškar, mag. Darja Silan

Maj Bavec
Škofijska klasična gimnazija Šentvid
Vpliv genetske variabilnosti glutation S-transferaz na tveganje za pojav malignega mezotelioma
Mentorici: doc. dr. Katja Goričar, Marjeta Prašnikar

Lana Jeglič, Tjaša Luzar, Matevž Turk
Gimnazija Novo mesto
Optimizacija in primerjava cenovno dostopnih metod za ekstrakcijo klorofila iz raztopine kiefa
Mentorji: Tanja Gačnik, Uroš Ocepek, dr. Eva Tavčar Benkovič

Maša Capello, Eva Jeran
I. gimnazija v Celju
Ugotavljanje vsebnosti artemisinina v različnih pripravkih sladkega pelina
Mentorici: mag. Mojca Plevnik Žnidarec, prof. dr. Katarina Vogel Mikuš

Mitja Denac, Bor Kolar Bačnik
Gimnazija Vič
Nov način priprave vzorcev in stabilizacija papirja in listin z nanosom pigmenta verdigris
Mentorice: Alenka Mozer, dr. Jana Kolar, dr. Jasna Malešič

Leon Gorše, Ana Grobler
Gimnazija Novo mesto
Arzen v rižu na slovenskem trgu
Mentorici: dr. Zdenka Šlejkovec, Marinka Kovač

Maša Starman, Tadeja Vidmar
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Ugotavljanje okuženosti domačih dihurjev (Mustela putorius furo) z bakterijo Anaplasma phagocytophilum
Mentorja: Gašper Jan Simon, dr. Katja Strašek Smrdel

Timotej Šuman
II. gimnazija Maribor
Ločevanje enantiomerov s pomočjo kristalizacije
Mentorica: Zdenka Keuc

Aleksandra Vujanović
II. gimnazija Maribor
Antioksidativna učinkovitost ekstraktov rožmarina in navadne melise ter vpliv na spomin in stres
Mentorici: Darja Kravanja, Irena Dogša

Žiga Česen, Ana Mestinšek Mubi
Biotehniški center Naklo
Antibakterijsko delovanje rastlinskih in čebeljih pripravkov na bakterijo Staphylococcus aureus
Mentorica: mag. Marjetka Kastelic Švab

Niko Farič, Blaž Gubič
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Priprava in površinska funkcionalizacija tankih silikonskih filmov s hitozanom z ozirom na problematiko biofilmov na medicinskih pripomočkih
Mentorja: Mateja Godec, Urban Ajdnik

Ana Brence
II. gimnazija Maribor
Primerjava antimikrobne učinkovitosti evgenola, indol-3-karbinola in karvona s triklosanom
Mentorici: Zdenka Keuc, Tamara Šiško

Nik Vidmar
Gimnazija Novo mesto
Ozkolistni trpotec - Plantago lanceolate
Mentorica: mag. Branka Klemenčič

Neža Zanjkovič
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Odstranjevanje Cu2+ iz modelnih vodnih raztopin z magnetnim nanoadsorbentom na osnovi razvejanega aminopolimera polietilenimina
Mentorici: Mateja Godec, dr. Olivija Plohl

Iman Hussein, Tea Pirc, Teja Šuštaršič
Gimnazija Novo mesto
Vpliv mil z dodatkom ricinusovega olja na barierno funkcijo kože
Mentorica: mag. Branka Klemenčič

Urška Sever
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Funkcionalizacija folij PE/PP s koloidno formulacijo hitozan/naravni ekstrakt in določitev njihove protimikrobne učinkovitosti
Mentorici: Mateja Godec, Sanja Potrč

Ula Dragman, Laura Drašler
Gimnazija Vič
Koloidno srebro v dentalnih produktih
Mentorici: Alenka Mozer, mag. Anja Drame

Tajda Koblar
Gimnazija Poljane
Primerjava laserja in vodne kopeli pri odmrzovanju krvi
Mentorja: dr. Rok Rudež, dr. Nina Kostevšek

Maja Gril, Jakob Šivavec
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Priprava ekstraktov navadne smreke (Picea abies), bogatih z aktivnim borneolom, ter njihova aktivnost in delovanje na kvasovke (Saccharomyces cerevisiae)
Mentorji: Marko Jeran, dr. Robert Susič, izr. prof. dr. Irena Kralj Cigić

Julija Koletnik
II. gimnazija Maribor
Biološka aktivnost ekstraktov sladkega pelina (Artemisia annua L.) ob nanosu na humane celice
Mentorji: doc. dr. Uroš Maver, doc. dr. Petra Kotnik, Katja Holnthaner Zorec

Lana Krmelj, Nuša Kos Thaler
II. gimnazija Maribor
Bakteriofagi - naravni sovražniki bakterij
Mentorici: doc. dr. Sandra Janežič, Katja Holnthaner Zorec

Lan Vukolić
Gimnazija Vič
Posledice delovanja brioporina in hidralizina 2 na različne celice
Mentorice: doc. dr. Marjetka Podobnik, prof. dr. Maja Čemažar, Sonja Artač, Maja Gerden

Kaja Zupančič
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Imobilizacija lipaze na GMA poliHIPE monolit in uporaba za hidrolizo 4-nitrofenil butirata
Mentorji: dr. Peter Krajnc, dr. Muzafera Paljevac, mag. Nina Žuman

Krkina priznanja

Maša Mihelič
Gimnazija Novo mesto
Učinki konopljinega in olivnega olja na kožo bolnikov z atopijskim dermatitisom
Mentorici: mag. Branka Klemenčič, mag. Maja Gabrič Zirkelbach

Nina Naprudnik, Nika Špajzer
Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje
Nova generacija žilnih opornic
Mentorja: Aleksander Medveš, dr. Ita Junkar

Klemen Novak, Aleks Rautar
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Prisotnost bakterij na kuhinjskih rezalnih deskah v odvisnosti od materiala rezalne deske, vrste uporabljene hrane in vrste čiščenja
Mentorica: dr. Marija Meznarič

Ana Maučec
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Vsebnost vitamina C v zamrznjeni in vloženi paprika
Mentorica: mag. Nina Žuman

Žiga Oražem
Gimnazija Poljane, Ljubljana
Vpliv različnih rastlinskih ekstraktov na nastanek srebrovih nanodelcev
Mentorja: dr. Rok Rudež, dr. Nina Daneu

Brina Godec
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Vezava kurkumina na pektinske aerogele
Mentorice: Mateja Godec, dr. Gabrijela Horvat, dr. Milica Pantić

Nina Bogataj, Maj Rozman
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Kapsulacija mikroorganizmov za proizvodnjo piva
Mentorji: dr. Ilja Gasan Osojnik Črnivec, dr. Tjaša Klemen, dr. Nataša Poklar Ulrih

Jan Kupnik, David Obolnar
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Proučevanje biološko aktivnih komponent v čebeljih pripravkih s kemijskimi in mikrobiološkimi metodami
Mentor: Marko Jeran

Katja Cundrič
II. gimnazija Maribor
Povezava med barvo in vsebnostjo železa v zelenjavi
Mentorica: Sanja Cvar

Filip Brajčič, Patricia Luštek, Tinara Šuštarič
Gimnazija Novo mesto
Pretvorba rutina v kvercetin in njuna vsebnost v tatarski ajdi
Mentorica: Janja Pust

Ana Rajh, Katarina Šebök
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Ali prekmurski sladki pelin vsebuje artemisinin?
Mentorice: Mateja Godec, prof. dr. Darija Cör, prof. dr. Maša Knez Hrnčič

Pia Pajnič
Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana
Vpliv lučke TypeM na evkariontske celice
Mentorica: mag. Darja Silan

Lara Gobec, Tjaša Jecl, Eva Nograšek
I. gimnazija v Celju
Izdelava najoptimalnejše formulacije kreme za obraz z dodatkom hmelja
Mentorja: mag. Mojca Alif, doc. dr. Iztok Prislan

Ema Bohinc
Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, Ljubljana
Uporaba mikroorganizmov kot vira energije
Mentorica: Vesna Grgur

Nikita Bogdan, Maša Maučec, Tina Sovič
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Razširjenost metljaja (Fasciola hepatica) v Prlekiji
Mentorja: Željko Ivezič, dr. Marija Meznarič

Domen Ritonja Kralj, Nik Slavic
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Možnost pojava metabolnega sindroma med sedemnajstletniki na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer
Mentorici: dr. Marija Meznarič, izr. prof. dr. Petra Golja

Doroteja Demšar, Svit Stefanija
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Odziv Slovencev na družabnih omrežjih o sprejemanju testiranja zdravil in zdravilnih učinkovin na modelih poskusnih živali
Mentor: Marko Jeran

Klara Dragović
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Vpliv kanabinoidov na paciente s fibromialgijo
Mentorji: dr. Marija Meznarič, doc. dr. Tanja Bagar, Željko Perdija

Ana Bele, Špela Peterle, Elara Udvanc
Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija
Raziskovanje vpliva kočevske bele jelke (Abies alba Mill.) na stanje mladostniške kože
Mentorja: Irena Kurajić, prof. dr. Samo Kreft

Ivo Prelog, Primož Škafar
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Mikroplastika v morski soli
Mentorja: mag. Nina Žuman, doc. dr. Ivan Jerman

Zala Gruden
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Učinek delovanja surfaktantov, železovih in bakrovih komponent ter spremembe pH-vrednosti na produkcijo alge Chlorella vulgaris
Mentorja: Marko Jeran, dr. Mitja Drab

Urška Šumak
II. gimnazija Maribor
Antibiotični učinki ekstraktov listov bele murve (Morus alba L.)
Mentorici: Bernarda Devetak, izr. prof. dr. Andreja Urbanek Krajnc

Maruša Močnik Grčar
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Izražanje rekombinantnega proteina iz družine aktinoporinom podobnih proteinov
Mentorji: doc. dr. Marjetka Podobnik, Tomaž Švigelj, Gašper Jan Simon

Zahvala mentorjem

Zahvala mentorjem za dolgoletno prizadevno spodbujanje in uspešno mentorstvo dijakov pri raziskovalnem delu

Mateja Godec
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

mag. Marjetka Kastelic Švab
Biotehniški center Naklo - Srednja šola

Zbornik

Krkine nagrade 2019

Zbornik je na voljo v PDF obliki

Foto in video

Utrip s slovesne podelitve

 

Srednješolske raziskovalne naloge

Video

wx3L7MH83A8

Prejemniki Velike Krkine nagrade ob prejemu 49. Krkine nagrade

jHYPMAI3LCI

49. Krkine nagrade za dodiplomska in podiplomska raziskovalna dela

bF7f-tuN3nw

49. Krkine nagrade za srednješolske raziskovalne naloge