Krkine nagrade 2022

Seznam Krkinih nagrajencev

Velika Krkina nagrada za raziskovalno nalogo

dr. Maja Bjelošević Žiberna
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Razvoj in optimizacija procesa liofilizacije formulacij z biološkimi učinkovinami
Mentorica: izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar

dr. Ana Dolšak
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Strukturno podprto načrtovanje, sinteza in vrednotenje novih zaviralcev indolamin 2,3-dioksigenaze in modulatorjev Toll-u podobnih receptorjev tipa 7 in 8
Mentorja: izr. prof. dr. Matej Sova, izr. prof. dr. Urban Švajger 

dr. Anja Kristl
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Uporaba kromatografije z mešanimi režimi za separacijo biološko pomembnih molekul
Mentor: prof. dr. Matevž Pompe 

dr. Nejc Petek
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Fotoredoks katalitske pretvorbe pirazolov
Mentor: prof. dr. Bogdan Štefane

dr. Tina Vida Plavec
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Površinska predstavitev vezalcev tumorskih antigenov na bakterijah Lactococcus lactis NZ9000 in vrednotenje njihove vezave na izbrane človeške tumorske celične linije
Mentorja: izr. prof. dr. Aleš Berlec, prof. dr. Borut Štrukelj

Krkina nagrada za dodiplomsko in podiplomsko raziskovalno nalogo

dr. Kaja Bergant Loboda
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Načrtovanje in optimizacija katalitičnih zaviralcev človeške DNA-topoizomeraze IIα kot potencialnih protirakavih učinkovin
Mentorja: izr. prof. dr. Andrej Perdih, doc. dr. Izidor Sosič

dr. Veronika Furlan
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru
Proučevanje mehanizmov antikarcinogenega in nevroprotektivnega delovanja naravnih polifenolnih spojin
Mentor: prof. dr. Urban Bren

dr. Monika Horvat
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Uporabne spojine in materiali na osnovi lignina in barvil invazivnih tujerodnih rastlin
Mentor: izr. prof. dr. Jernej Iskra

dr. Ana Kovačič
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana
Ostanki bisfenolov v vodnem okolju: pojavnost in kroženje
Mentorici: prof. dr. Ester Heath, izr. prof. dr. Tina Kosjek

dr. Mitja Pohlen
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Razvoj metod izdelave in sestave posušenih emulzij za dostavljanje zdravilnih učinkovin z izrazito lipofilnimi lastnostmi
Mentor: prof. dr. Rok Dreu

dr. Andrej Šterman
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Novi pristopi za sintezo α-aminoborovih kislin kot ključnih gradnikov za zaviralce proteasoma
Mentorja: prof. dr. Zdenko Časar, doc. dr. Izidor Sosič

Grega Bajc
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Razvoj modela za izbor kombinacije barvil v filmskih oblogah za doseganje ciljne barve filmsko obloženih tablet
Mentorja: prof. dr. Franc Vrečer, dr. Klemen Korasa

Špela Bizjak
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Farmakokinetična in farmakodinamična optimizacija dezmuramilpeptidnih agonistov receptorja prirojene imunosti NOD2
Mentorja: prof. dr. Žiga Jakopin, Samo Guzelj

Ana Gorenc
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Uporaba pirolon vsebujočih substratov v organokataliziranih reakcijah
Mentor: izr. prof. dr. Uroš Grošelj

Rok Herman
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Biokemične in klinične značilnosti bolnikov z akromegalijo ter njihov vpliv na z zdravjem povezano kakovost življenja
Mentorica: izr. prof. dr. Mojca Jensterle Sever

Mišel Hozjan
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Uporaba tetramskih kislin kot izhodnih substratov v organokataliziranih pretvorbah
Mentor: izr. prof. dr. Uroš Grošelj

Nina Hrvatič
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Razvoj in vrednotenje liotropnih tekočih kristalov na osnovi konopljinega ali lanenega olja
Mentorici: doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž, Mercedes Vitek 

Suzana Kralj
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Primerjava adhezinov med patogenimi bakterijami rodu Salmonella, Escherichia in Campylobacter
Mentorica: izr. prof. dr. Anja Klančnik

Nika Marolt
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Vpliv ukinjenega izločanja laktata pri rakavih celicah na njihovo uničevanje z aktiviranimi limfociti T
Mentor: izr. prof. dr. Matic Legiša

Kristina Matić
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Izraba odpadne kisle sirotke za gojenje propionibakterij, ki proizvajajo vitamin B
12
Mentorja: dr. Bojana Bogovič Matijašić, prof. dr. Robert Roškar 

Maja Mavri
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Sinteza 4,5,6,7-tetrahidrobenzotiazolnih zaviralcev C-končne domene proteina toplotnega šoka 90
Mentorja: izr. prof. dr. Tihomir Tomašič, Jaka Dernovšek  

Ana Medic
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Vpliv izbranih učinkovin na uravnavanje energijske presnove človeškega endotelija
Mentorja: doc. dr. Lovro Žiberna, dr. Irena Zajc

Teo Mlinšek
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Analiza majhnih nekodirajočih RNA iz urinskih zunajceličnih veziklov pri Fabryjevi bolezni
Mentorici: prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek, dr. Marija Holcar 

Kity Požek
Institut Jožef Stefan
Izolacija in karakterizacija proteina VaaMPIII-3 iz modrasovega strupa
Mentorji: prof. dr. Igor Križaj, doc. dr. Vera Župunski, doc. dr. Adrijana Leonardi  

Eva Rajh
Kemijski inštitut Ljubljana
Optimizacija RT-LAMP za detekcijo SARS-CoV-2 v slini
Mentorja: izr. prof. dr. Mojca Benčina, doc. dr. Gregor Gunčar 

Nina Ravbar
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Ocena možnosti zmanjšanja intenzivnosti zdravljenja z zaviralci protonske črpalke in ovrednotenje njihovih potencialnih interakcij pri bolnikih na Kliniki Golnik
Mentorica: doc. dr. Lea Knez

Martin Rihtaršič
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Z natrijevim nitritom katalizirano aerobno oksidativno jodiranje aromatskih spojin
Mentor: izr. prof. dr. Jernej Iskra

Uroš Vezovnik
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Sinteza novih fluorescentnih molekul na osnovi naftalena
Mentor: prof. dr. Janez Košmrlj

Nina Zupan
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Lillu
Mehko tabletiranje Bifidobacterium longum: presejalna študija vpliva različnih polnil in veziv
Mentorja: izr. prof. dr. Ilija German Ilić, izr. prof. dr. Susanne Muschert

Tanja Zupan
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Vpliv kokaprina in makrocipina na biofilm listerij
Mentorja: dr. Jerica Sabotič, doc. dr. Gregor Gunčar 

Kristina Žagar
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Jesenice
Pomen komunikacije v podjetju za občutek večje varnosti med zaposlenimi med epidemijo covid-19 – študija primera ene organizacije
Mentorici: doc. dr. Katja Pesjak, doc. dr. Saša Kadivec

Krkina posebna pohvala za dodiplomsko in podiplomsko raziskovalno nalogo

dr. Isidora Čobanov Marinković
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Termodinamske raziskave micelizacije površinsko aktivnih ionskih tekočin
Mentorja: prof. dr. Marija Bešter-Rogač in prof. dr. Milan Vraneš

dr. Sanja Nabergoj
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Iskanje modulatorjev programirane smrti celic kronične limfocitne levkemije
Mentorja: izr. prof. dr. Žiga Jakopin in prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan

dr. Katarina Bačnik
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana
Uporaba visokozmogljivega sekvenciranja za zaznavanje virusnih zaporedij v kompleksnih vzorcih iz okolja in industrije
Mentorja: prof. dr. Maja Ravnikar in dr. Denis Kutnjak

dr. Tjaša Plaper
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Modularna sestava imunološko aktivnih molekul na osnovi obvitih vijačnic
Mentorica: izr. prof. dr. Mojca Benčina

dr. Daša Pavc
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Vpliv terminalnih koncev in narave kationov na tvorbo G-kvadrupleksov
Mentor: dr. Primož Šket

dr. Marko Milojević
Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru
Razvoj novega in vitro modela trebušne slinavke z uporabo tehnike 3D tiska
Mentorja: izr. prof. dr. Uroš Maver in izr. prof. dr. Andraž Stožer

dr. Jasna Grželj
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Farmakogenetski dejavniki odziva na metotreksat pri bolnikih z luskavico
Mentorici: prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan in doc. dr. Alenka Šmid

Edvin Purić
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Spremljanje internalizacije fluorescentno označene α-D-manozilirane sonde v dendritične celice s superločljivostnim slikanjem
Mentorja: prod. dr. Marko Anderluh in izr. prof. dr. Janez Mravljak

Nika Žnideršič
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Pospeševanje Sonogashirove reakcije brez bakra s pomočjo organokovinskih katalizatorjev
Mentor: doc. dr. Martin Gazvoda

Vid Modic
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Uporaba kavzalnih omrežij pri načrtovanju poti z neželenim izidom
Mentorja: doc. dr. Anže Županič in doc. dr. Marina Klemenčič

Maja Vodlan
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Vpliv metformina na biogenezo mitohondrijev celic raka dojke MDA-MB-231 v in vitro pogojih
Mentorja: prof. dr. Peter Veranič in doc. dr. Mojca Pavlin

Azra Ahmić
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Sinteza in biološko vrednotenje halogeniranih piperidinskih zaviralcev proteina Hsp90 z antiproliferativnim delovanjem
Mentorja: izr. prof. dr. Tihomir Tomašič in Živa Zajec

Uroš Rapuš
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Sinteza 4-heteroaril substituiranih pirimidinov in njihovih koordinacijskih spojin
Mentor: doc. dr. Jakob Kljun

Špela Koren
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Povezave med lipidnimi kapljicami in avtofagijo v rakavih celicah, izpostavljenih stresu
Mentor: izr. prof. dr. Toni Petan in doc. dr. Marina Klemenčič

Anja Štangar
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Opredelitev genetskih sprememb v genih CDKN2A in CDKN2B pri otrocih z B celično akutno limfoblastno levkemijo
Mentorici: prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek in doc. dr. Maruša Debeljak

Nuša Japelj
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Spremembe in možne poenostavitve farmakoterapije povišanega krvnega tlaka pri internističnih bolnikih ob odpustu s Klinike Golnik
Mentorica: doc. dr. Lea Knez

Maja Badovinac
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Stabilizacija askorbilpalmitata v lamelarnih tekočih kristalih
Mentorja: doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž in prof. dr. Robert Roškar

Laura Pavlin Gregorčič
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Sinteza agonistov Tollu podobnega receptorja 7 s 6-(trifluorometil)izoksazolo[5,4-d]pirimidin-4-aminskim skeletom
Mentor: izr. prof. dr. Matej Sova

Ida Brcar
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologije, Univerza v Ljubljani
Uporaba Sonogashirove reakcije brez bakra v sintezi zdravilnih učinkovin
Mentor: prof. dr. Janez Košmrlj

Eva Majhenič
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Razvoj in validacija metode za ekstrakcijo in kvantifikacijo klorokina in desetilklorokina v krvi, urinu in izbranih tkivih podgan
Mentor: doc. dr. Jurij Trontelj

Lucija Kočevar
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Proučevanje sinergističnega vpliva zaviralca O-GlcNAc transferaze in regorafeniba na celično proliferacijo mielomske celične linije AMO-1
Mentorja: izr. prof. dr. Martina Gobec in dr. Matjaž Weiss

Sara Petek
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
T-celični odziv po stimulaciji s peptidi SARS-CoV-2 pri osebah pred in po cepljenju s cepivom proti SARS-CoV-2
Mentorica: doc. dr. Andreja Nataša Kopitar

Matej Kolenc
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Vpliv polimernih zaviralcev obarjanja na lastnosti samomikroemulgirajočega sistema s karvedilolom in njegova pretvorba v trdno formulacijo
Mentorica: izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk

Gloria Krapež
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Učinek antagonista kemokinskega receptorja CXCR4 na viabilnost in invazijo organoidov glioblastoma
Mentorici: doc. dr. Barbara Breznik in dr. Metka Novak

Stefan Lukić
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Razvoj osmozno nadzorovanega sistema sproščanja v vodi lahko topnega nadomestka učinkovine
Mentor: prof. dr. Rok Dreu

Tilen Pilpah
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Razvoj in matematični opis miniaturiziranega pretočnega sistema za ločevanje produktov biokatalitske transaminacije
Mentorica: prof. dr. Polona Žnidaršič Plazl

Urška Virant
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Razvoj in vrednotenje bioadhezivnih nanovlaken za bukalno uporabo
Mentorici: izr. prof. dr. Petra Kocbek in dr. Tanja Potrč

Manca Vertot
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Zunajcelični polisaharidni sloj bakterij Campylobacter jejuni
Mentorici: izr. prof. dr. Anja Klančnik in dr. Jerica Sabotič

Anja Hrovat
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Razvoj in validacija analizne metode na osnovi tekočinske kromatografije, sklopljene s tandemsko masno spektrometrijo, za sočasno vrednotenje vsebnosti nekaterih nitrozaminov v izbranih zdravilih
Mentorja: prof. dr. Robert Roškar in Timeja Planinšek Parfant

Ana Milovanović in Ema Ajda Gomezelj
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Vpliv neprilizinskih inhibitorjev na obratno preoblikovanje levega prekata pri bolnikih s kroničnim srčnim popuščanjem z zmanjšanim iztisnim deležem
Mentor: doc. dr. Gregor Poglajen

Veronika Bračič
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Korozijska zaščita aluminijeve zlitine s konverzijsko in hibridno sol-gel prevleko
Mentorja: prof. dr. Franc Požgan in doc. dr. Peter Rodič

Zala Serianz
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Določanje aktivnosti nekaterih encimov v olupkih manga
Mentorice: prof. dr. Maja Leitgeb, doc. dr. Mateja Primožič in Nika Kučuk

Jan Gimpelj
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru
Identifikacija prevladujočih funkcionalnih skupin v protibakterijskih učinkovinah
Mentorja: prof. dr. Urban Bren in doc. dr. Marko Jukić

Zala Stopar
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Sinteza kelatnih S-metiliranih tiopirimidinov
Mentor: doc. dr. Jakob Kljun

Simon Kmet
Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola
Izdelava avtomatizirane dozirne postaje za malo biološko čistilno napravo
Mentorja: Matevž Čadonič in dr. Jani Zore

Krkino priznanje za dodiplomsko in podiplomsko raziskovalno nalogo

dr. Jernej Repas
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Delovanje metformina in 2-deoksi-D-glukoze na celice MDA-MB-231 in modelne limfocite T in vitro
Mentorja: doc. dr. Mojca Pavlin in izr. prof. dr. Armin Gerger

dr. Barbara Starešinič
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Protitumorski učinek kalcijeve elektroporacije na različnih mišjih tumorskih modelih
Mentorica: prof. dr. Maja Čemažar

Janja Murn
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Sinteza novih triazolnih zaviralcev mikobakterijskega encima InhA
Mentor: doc. dr. Stane Pajk

Eva Pogorelc
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Toksičnost vodnih raztopin funkcionaliziranih kvarternih decilamonijevih kloridov
Mentorja: prof. dr. Marija Bešter Rogač in prof. dr. Slobodan Gadžurić

Jan Kopecky
Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru
Vplivi kalorične restrikcije na dinamiko kalcijevih oscilacij celic beta trebušne slinavke v mišjem modelu sladkorne bolezni tipa 2
Mentorja: doc. dr. Jurij Dolenšek in izr. prof. dr. Andraž Stožer

Klara Kočevar
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Določevanje fitinske kisline in železa v stročnicah
Mentor: izr. prof. dr. Drago Kočar

Petra Prebanda
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Vpliv kemijskih lastnosti nanovlaken na njihovo citotoksičnost
Mentorja: prof. dr. Julijana Kristl in Anže Zidar

Lea Lamovšek
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Sinteza in vrednotenje molekularno vtisnjenih polimerov za ekstrakcijo bupivakaina
Mentorja: doc. dr. Jurij Trontelj in izr. prof. dr. Tina Kosjek

Anja Vehar
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Spremljanje učinkovitosti odstranjevanja bisfenolov iz odpadne vode v komunalni čistilni napravi
Mentorja: prof. dr. Andreja Žgajnar Gotvajn in prof. dr. Ester Heath

Neža Kugonič
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Dvojno slepa randomizirana in s placebom nadzorovana raziskava kozmetičnih izdelkov s kanabidiolom
Mentorica: doc. dr. Eva Tavčar

Samantha Roudi
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Celico penetrirajoči peptid za dostavo CRISPR/Cas9: optimizacija tovora in izboljšanje homologno usmerjenega popravljanja DNA v človeških celicah
Mentorja: prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek in prof. dr. Samir El Andaloussi

Matej Božič
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Granuliranje s talinami z različnimi mezoporoznimi nosilci in vezivi v hitrovrtečem granulatorju
Mentorja: izr. prof. dr. Ilija German Ilić in izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk

Blažka Šturm in Janja Smolar
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Evaluacija koncentracije in velikosti zunajceličnih veziklov iz krvne plazme kot biološkega označevalca stopnje diferenciacije tumorja pri bolnikih z adenokarcinomom trebušne slinavke
Mentorja: izr. prof. dr. Metka Lenassi in izr. prof. dr. Aleš Tomažič

Nastja Cerjak
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Izolacija mutirane različice proteina ostreolizina A6, olyA6 E69A, in njena interakcija z umetnimi lipidnimi membranami
Mentorja: prof. dr. Kristina Sepčić in dr. Anastasija Panevska

Monika Prašnikar
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Vgrajevanje težko topne učinkovine v liposome in nanostrukturirane lipidne nosilce
Mentorica: doc. dr. Špela Zupančič

Simon Bercko
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Razgradnja izbranih okoljsko problematičnih učinkovin z ultrafinimi mehurčki ozona in s fotokatalitsko aktivnimi tankimi plastmi TiO2
Mentorja: doc. dr. Jurij Trontelj in izr. prof. dr. Romana Cerc Korošec

Mina Nikolić
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Razvoj LC-MS metode za določitev askorbinske in eritorbinske kisline
Mentorja: izr. prof. dr. Drago Kočar in dr. Martin Šala

Meta Božič
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Vpliv alopurinola na delovanje z AMP aktivirane protein kinaze in inzulina v kulturi skeletnomišičnih celic L6
Mentorja: doc. dr. Sergej Pirkmajer in dr. Katarina Miš

Andraž Oštir
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Test protimikrobne učinkovitosti izbranih snovi naravnega izvora v dermalni formulaciji z uporabo mikroorganizmov Pseudomonas aeruginosa in Aspergillus brasiliensis
Mentorja: izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač in dr. Matjaž Ravnikar

Danijel Lavrič
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru
Stabilnost in kontrolirano sproščanje vitamina D v simulacijskih raztopinah
Mentorici: doc. dr. Petra Kotnik in izr. prof. dr. Maša Knez Marevci

Mihaela Klasić
Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Vpliv acepromazina, metadona in deksmedetomidina na krvni tlak in frekvenco srca pri anesteziranih psih
Mentorici: izr. prof. dr. Alenka Seliškar in dr. Katerina Tomsič

Jurij Oblak
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
In silico napoved fizikalno-kemijskih lastnosti in eksperimentalno vrednotenje cis/trans izomerizacije selektivnih zaviralcev butirilholin esteraze
Mentorja: doc. dr. Stane Pajk in doc. dr. Damijan Knez

Šejla Trožić
Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani
Slikanje medenice stoje z in brez odmika mehkega tkiva: primerjava kakovosti slike in dozne obremenitve
Mentorja: doc. dr. Nejc Mekiš in dr. Andrew England

Laura Šubej
Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani
T1 in T2 mapiranje pri magnetno resonančnem slikanju srca
Mentorja: doc. dr. Nejc Mekiš in Andrej Breznik

Dorotea Gašpar
Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru
Zdravljenje raka endometrija pri bolnicah v reproduktivnem obdobju
Mentor: doc. dr. Jure Knez

Eva Gričar
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Avtoprotitelesa proti interlevkinu 6 in serumskemu amiloidu A pri bolnikih s koronavirusno boleznijo 2019
Mentorica: izr. prof. dr. Saša Čučnik

Anja Srpčič
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Priprava plazmidnih vektorjev za izbitje in prekomerno izražanje gena FUBP3
Mentorici: doc. dr. Urša Pečar Fonović in doc. dr. Marija Nika Lovšin

Sofija Gicheva Volk
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Pregled raziskav ligandov za sialično kislino vežoča lektina imunoglobulinskega tipa 7 in 8
Mentor: izr. prof. dr. Janez Mravljak

Neža Praček, Natalija Pavlinjek, Katja Stanovšek in Samuel Žvanut
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Učinek ekstrakta iz semen tatarske ajde (Fagopyrum tataricum) na rast izbranih vrst gliv
Mentorica: prof. dr. Katarina Vogel Mikuš

Patricija Tomše
Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru
Pojavnost in problematika pleničnega izpuščaja pri dojenčkih
Mentorji: prof. dr. Nataša Marčun Varda, prof. dr. Dušanka Mičetić-Turk in izr. prof. dr. Uroš Maver

Luka Vučkič in Laura Volk
Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru
Ukrepanje zdravnikov družinske medicine v primeru lastne bolezni
Mentorica: prof. dr. Zalika Klemenc Ketiš

Urša Dimnik in Barbara Dežman
Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru
Obravnava izida raka dojk pri mladih bolnicah
Mentor: prof. dr. Iztok Takač

Kaja Podvratnik
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Pridobivanje in analiza neumiljivih snovi izbranih rastlinskih olj ter preverjanje njihove antioksidativne aktivnosti
Mentorici: izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač in Katja Schoss

Lara Plohl
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru
Vsebnost vitamina D v farmacevtskih pripravkih
Mentorica: doc. dr. Petra Kotnik

Martin Ciringer
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Fotokatalitska redukcija CO2 pri reverzni reakciji vodnega plina
Mentor: prof. dr. Miran Gaberšček

Krkina nagrada za srednješolsko raziskovalno nalogo

Rok Sušnik, Barbara Makovec
Gimnazija Vič
Vpliv različnih načinov izpostavitve hladni kisikovi plazmi na dekontaminacijo in kalitev semen tatarske ajde
Mentorja: Eva Šajn, mag. Jure Mravlje

Tjaša Karas        
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Artemissia annua L. proti covid-2019 efekti artemisinina in njegovih derivatov 
Mentorice: Mateja Godec, dr. Darija Cör Andrejč, izr. prof. dr. Maša Knez Marevci

Lea Ažbe
Gimnazija Kranj
Skupna vsebnost polifenolov in antioksidativna kapaciteta temnih čokolad z različno vsebnostjo kakava
Mentor: dr. Rok Rudež

Matija Derganc, Jakob Golubić
Gimnazija Vič
Novi zaviralci proteina toplotnega šoka 90 za zdravljenje raka
Mentorja: Alenka Mozer, izr. prof. dr. Tihomir Tomašič

Tim Šinko
II. gimnazija MB
Količina in kakovost pridelka vrtne solate (Lactuca sativa L.), pridelane na hidroponski in talni  način v jesenskem času
Mentorice: prof. dr. Nina Kacjan Maršić, Vesna Hojnik in Anita Mustač

Rea Doria Bergant, Tea Vovko
Gimnazija Novo mesto
Veganstvo in vitamin B12
Mentorici: Janja Pust, Katarina Sluga Zupančič

Julija Skrt, Jaša Krevh
Gimnazija Vič
Vpliv hidrolitičnih encimov na antioksidativno učinkovitost oljčnih listov
Mentorji: Alenka Mozer, dr. Mihaela Skrt, doc. dr. Ilja Gasan Osojnik Črnivec

Vid Bauman
II. gimnazija Maribor
Antioksidativni in antimikrobni učinek ekstraktov olupka granatnega jabolka
Mentorici: Katja Andrina Kravanja, Darja Kravanja

Zoja Gobec, Ema Švarc
II. gimnazija Maribor
Vrstna pestrost ocetnokislinskih bakterij v kombuči
Mentorji: doc. dr. Jure Škraban, dr. Tadeja Vajdič, prof. dr. Janja Trček

Nik Podkrajšek
Gimnazija Bežigrad
Vpliv genetske variabilnosti na parametre vnetja med zdravljenjem hiperholesterolemije z zaviralci PCSK9
Mentorja: Daniela Vlačić, izr. prof. dr. Miran Šebeštjen

Kaja Bedernjak
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Polisaharidni kompoziti kot novi materiali za kostne implantate
Mentorici: Mateja Godec, dr. Gabrijela Horvat

Taja Natek, Lina Winkler
II. gimnazija Maribor
Vpliv izbranih aditivov na človeške hepatocite
Mentorja: Eneko Jose Madorran Esteiro, Katja Holnthaner Zorec

Jakob Kecelj, Ana Pibernik
Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik
Vnetna naprava na osnovi molekule TRIF za potencialno imunoterapijo raka
Mentorji: Cirila Jeras, Renata Capuder Mermal, Elvira Boršič

Pia Rak, Kristina Sinur, Kaja Dragan in Lea Lisec
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija
Razkužila z navdihom
Mentorji: Irena Kurajić, Mitja Turk, Janez Gorenc  

Jan Špiclin
Prva gimnazija Varaždin
Vpliv fenolov iz izvlečka zelenega matcha praha na zmanjšanje poškodbe DNA molekul iz sperme lososa zaradi izpostavljanja UV-A sevanju
Mentor: Marko Šafran

Špela Polutnik
II. gimnazija Maribor
Ugotavljanje prisotnosti kravjega mleka v kozjih in ovčjih sirih z uporabo metode PCR v realnem času
Mentorici: Katja Holnthaner Zorec,  doc. dr. Nataša Toplak 

Lana Mohorič
Gimnazija Jurija Vege Idrija
Vsebnost živega srebra v vrtninah
Mentorji: mag. Valerija Šemrl Kosmač, doc. dr. Jože Kotnik, Tatjana Dizdarević, Karmen Slak Leoni, Marjanca Poljanšek

Jakob Auersperger, Jan Kastelec, Lara Kalin
Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija Novo mesto
Izdelava lastnega sistema za proizvodnjo etanola
Mentorji: Goran Pešić, dr. Kostja Makarović, Simon Vovko

Živa Vilfan, Nina Malovrh
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Analiza prisotnosti odpornostnih genov pri križancih navadnega fižola (Phaseolus vulgaris L.)
Mentorji: dr. Barbara Pipan, Teja Krpan, Gašper Jan Simon

Krkino priznanje za srednješolsko raziskovalno nalogo

Eva Pesrl, Rok Hošpel
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Priprava in delovanje akumulatorskih celic na osnovi litijeve kovinske anode in anorganskih, organskih in polimernih katodnih materialov
Mentorici: Mateja Godec, dr. Sara Drvarič Talian

Nela Copot, Rene Zorman, Rene Žižek
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Pojavnost in opredelitev mikroplastike v jedilnih morskih in rečnih soleh
Mentorici: Mateja Godec, mag. Nina Žuman

Aleksander Kalacun
II. gimnazija Maribor
Prihodnost je zapisana v qubitih
Mentorja: Mitja Osojnik, dr. Marko Jagodič

Viva Kokalj
II. gimnazija Maribor
Prisotnost mikroplastike v šamponih za lase
Mentorici: Anita Mustač, izr. prof. dr. Julija Volmajer Valh

Iva Kuhar, Julija Vajs
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Vpliva liofilizacije na vsebnost vitamina C
Mentorica: mag. Nina Žuman

Niko Mlinarič
II. gimnazija Maribor
Vpliv svetlobnega sevanja računalniških ekranov na absorbanco očesnih beljakovin
Mentorja: Katja Holnthaner Zorec, dr. Boštjan Vihar

Megi Jerina, Anamarija Japelj
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Površinska modifikacija tekstilij za zmanjšanje mikrobne adhezije in nastanka biofilma
Mentorji: Tomaž Žigon, Brigita Tomšič, prof. dr. Barbara Simončič

Brina Homšak, Anja Paar
II. gimnazija Maribor
Vpliv različnih analgetikov (acetilsalicilna kislina, tramadol, paracetamol) na izbrane mikroorganizme v črevesni mikrobioti
Mentorici: Vesna Hojnik, Barbara Janžič

Nejc Horvat
Gimnazija Kranj
Inhibicijska vloga etanola v encimsko kataliziranem razpadu vodikovega peroksida
Mentorica: dr. Petra Košir

Žiga Vaupotič, Tian  Vesel
Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana
Verižna Fontana
Mentor: Grega Celcar

Kristina Genc
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Izolacija barvil iz invazivnih tujerodnih rastlin in njihova aplikativna uporaba
Mentorici: Mateja Godec, dr. Monika Horvat

Matej Novak, Iza Šiftar
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Proučevanje mejic na območju Kupšincev
Mentorica: dr. Marija Meznarič

Daniil Gainullov
Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana
Sončne celice kot nadomestni vir energije za Slovenijo
Mentorja: Helena Kregar, dr. Ambrož Kregar

Miha Jozelj, Tobija Košir
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Morfološke lastnosti zunajceličnih veziklov eritrocitnega izvora
Mentorji: Marko Jeran, prof. dr. Veronika Kralj-Iglič, Lidija Gnidovec

Eva Vajs, Aja Jureš
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Vpliv staranja na lastnosti jajc
Mentorica: mag. Nina Žuman

Ana Šmid
Gimnazija Kranj
An analytical investigation into the effect of different temperatures of synthesis on the purity and percentual yield of ethyl trans-4-methoxycinnamate
Mentorji: dr. Rok Rudež, dr. Edita Jasiukaitytė Grojzdek, Jernej Trojar

Oskar Bohinc, Tristan Baš
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Vpliv izvlečkov gob na rastno krivuljo bakterij Listeria monocytogenes in Lactiplantibacillus plantarum
Mentorice: Urša Metelko, dr. Jerica Sabotič, Tanja Zupan

Gaja Jerebic
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Aplikacije in učinkovitost biocida steriplant n pri dezinfekciji ledenih kock
Mentorji: Mateja Godec, dr. Štefan Pintarič, Dušan Cvetko

Nika Maučec, Daša Smodiš
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Izplinjevanje formaldehida iz sten in pohištva vrtcev ter njegova vsebnost v otroških igračah
Mentorja: Mateja Godec, Matjaž Dlouhy

Neja Štampar
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Izpostavljenost potrošnikov bisfenolu A, njegovim analogom in mešanicam ter njihov vpliv na zdravje
Mentorici: dr. Marija Meznarič, dr. Martina Štampar

Barbara Dragovan, Viktorija Zupančič
Šolski center Novo mesto, Srednja zdravstvena in kemijska šola
Vpliv kislih pijač na pH sline
Mentorici: Ema Novinec, Janja Marković

Kaja Baler
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Glive okoli nas
Mentorice: dr. Marija Meznarič, doc. dr. Polona Zalar, Sara Baš

Nika Rajzman, Anja Kozel
Biotehniška šola Maribor
Primerjava regenerativne s klasično obdelavo zemlje
Mentor: Uroš Mikolič

Zbornik

Krkine nagrade 2022

Zbornik je na voljo v PDF obliki

Foto in video

52. Krkine nagrade za dodiplomske in podiplomske raziskovalne naloge 

52. Krkine nagrade za srednješolske raziskovalne naloge 

Video

Podelitev 52. Krkinih nagrad za dodiplomske in podiplomske raziskovalne naloge

qz4FLughsGY

Podelitev 52. Krkinih nagrade za srednješolske raziskovalne naloge

ctwsBCnAB-c