Krkine nagrade 2021

Seznam Krkinih nagrajencev

Velike Krkine nagrade za raziskovalne naloge

Dr. Jerneja Kladnik
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Sinteza in biološka aktivnost koordinacijskih spojin analogov piritiona
Mentor: prof. dr. Iztok Turel

Dr. Anja Kolarič
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani in Kemijski inštitut
Uporaba kemoinformatičnih in strukturno podprtih in silico metod za načrtovanje zaviralcev bakterijske DNA giraze ter modulatorjev kemokinskih receptorjev CXCR3 in CXCR4
Mentorja: dr. Nikola Minovski,  prof. dr. Marko Anderluh

Dr. Jelena Mandić
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani in Krka, d. d., Novo mesto
Študij industrijsko aplikativnih tehnoloških pristopov razvoja trdnih samo-mikroemulgirajočih sistemov s karvedilolom
Mentorja: izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk, prof. dr. Franc Vrečer

Dr. Jernej Štukelj
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Helsinkih
Mehanski vid za boljše razumevanje vpliva trdnega stanja zdravilnih učinkovin na njihovo topnost
Mentorji: prof. dr. Clare Strachan, dr. Sami Svanbäck, prof. emer. dr. Jouko Yliruusi

Dr. Žane Temova Rakuša
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Razvoj stabilnostno indikativnih analiznih metod za vrednotenje stabilnosti hidrofilnih in lipofilnih vitaminov ter načrtovanje njihove stabilizacije
Mentorja: prof. dr. Robert Roškar, prof. dr. Albin Kristl

Krkine nagrade za dodiplomske in podiplomske raziskovalne naloge

Dr. Taja Železnik Ramuta
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Analiza učinka pripravkov iz amnijske membrane na rakave urotelijske celice in uropatogene bakterije
Mentorja: prof. dr. Mateja Erdani Kreft, prof. dr. Marjanca

Dr. Žiga Skok
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Načrtovanje, sinteza in vrednotenje novih ATP-kompetitivnih zaviralcev človeške DNA-topoizomeraze II kot potencialnih protirakavih učinkovin
Mentorja: prof. dr. Janez Ilaš, izr. prof. dr. Nace Zidar

Dr. Alen Krajnc
Laboratorij za kemijske raziskave, Univerza v Oxfordu
Sinteza in analiza mehanizmov delovanja borvsebujočih zaviralcev β-laktamaz
Mentor: prof. dr. Christopher J. Schofield

Dr. Dejan Lamešić
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani 
Proučevanje pomembnih lastnosti hidroksipropilmetilceluloze in laktoze in njihov vpliv na parametre kakovosti tablet
Mentorja: prof. dr. Odon Planinšek, doc. dr. Biljana Janković

Dr. Žan Toplak
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Računalniško podprto načrtovanje in sinteza novih zaviralcev napetostno odvisnih kalijevih kanalov hEAG1 s protitumornim delovanjem
Mentorja: izr. prof. dr. Tihomir Tomašič, prof. dr. Lucija Peterlin Mašič

Dr. Bruno Aleksander Martek
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Dvojna vloga paladijevega katalizatorja v alkiniliranju aril halidov
Mentor: prof. dr. Janez Košmrlj

Dr. Martin Rozman
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru
Uporaba inverzne geometrijske konfiguracije za razvoj senzorskih in elektrokromnih trakov
Mentorja: prof. dr. Urban Bren, prof. dr. Regina Fuchs-Godec

Dr. Kaja Blagotinšek Cokan
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Razvoj hepatocelularnega karcinoma pri miših kot posledica prekinjene sinteze holesterola zaradi izbitja gena CYP51 v jetrih
Mentorica: prof. dr. Damjana Rozman

Dr. Mateja Mihelač
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Mezoionski paladijev kompleks kot katalizator za tvorbo vezi C-N in C-F
Mentor: doc. dr. Martin Gazvoda

Aljoša Gradišek
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, in Krka, d. d., Novo mesto
Proučevanje vpliva procesnih parametrov radialne ekstruzije in filmskega oblaganja na izbrane lastnosti obloženih iztiskancev
Mentorja: prof. dr. Franc Vrečer, dr. Klemen Korasa

Tadeja Snedec
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Optimizacije priprave liposomov ter njihova farmacevtska uporabnost
Mentorica: doc. dr. Mojca Pavlin

Jaka Dernovšek
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Načrtovanje, sinteza in vrednotenje 1,4-disubstituiranih-1,2,3-triazolo-galaktozidov kot zaviralcev galektinov-1 in -8
Mentor: izr. prof. dr. Tihomir Tomašič

Monika Simčič
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Proučevanje lastnosti delcev izbranih sladkorjev in sladkornih alkoholov izdelanih s sferično kristalizacijo
Mentor: prof. dr. Odon Planinšek

Dejan Slapšak
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Sinteza derivatov pirazolo[1,2-a]pirazola in njihova inhibicija dihidroorotat dehidrogenaze
Mentor: prof. dr. Jurij Svete

David Majer
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru
Razvoj in validacija elektroanaliznih metod za določanje epinefrina, askorbinske kisline in sečne kisline
Mentorja: izr. prof. dr. Matjaž Finšgar, dr. Tanja Vrabelj

Tjaša Žagar
Fakulteta za farmacijo,  Univerza v Ljubljani in Krka, d. d., Novo mesto
Vpliv sestave in mletja kompaktatov na sproščanje karvedilola iz ogrodnih tablet s hipromelozo
Mentorja: prof. dr. Franc Vrečer, dr. Grega Hudovornik

Matej Makše
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Vrednotenje vpliva vgradnje makroporoznega silicijevega dioksida in nanokristalne celuloze na pretočne lastnosti in redispergiranje delcev posušenih emulzij, izdelanih s sušenjem z razprševanjem
Mentorja: izr. prof. dr. Rok Dreu, asist. Mitja Pohlen

Marja Škrlj Miklavčič
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Preučevanje mehanizmov odpornosti celic kronične limfocitne levkemije proti venetoklaksu
Mentorja:  prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan, asist. Damjan Avsec

Vita Levart
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Pretvorba tekočega samomikroemulgirajočega sistema v trdno farmacevtsko obliko z vlažnim granuliranjem
Mentorja: izr. prof. dr. Ilija German Ilić, asist. dr. Katarina Bolko Seljak

Tajda Vöröš
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, in Krka, d. d., Novo mesto
Uporaba pristopov procesno analizne tehnologije pri vrednotenju vpliva kritičnih formulacijskih in procesnih parametrov na parametre kakovosti liofilizata
Mentorja: prof. dr. Franc Vrečer,  dr. Maja Preskar

Aljaž Škrjanc
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Poskus estrenja pod pogoji fotokatalitske Mitsunobujeve reakcije
Mentor: prof. dr. Janez Košmrlj

Ana Baumgartner
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Literaturni pregled trdnih disperzij težko vodotopnih zdravilnih učinkovin z različnimi komercialno dostopnimi mezoporoznimi delci silicijevega dioksida za peroralno uporabo
Mentor: prof. dr. Odon Planinšek

Luka Jedlovčnik
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Sinteza nove piridinijeve soli s triazolilidenskim fragmentom
Mentor: prof. dr. Janez Košmrlj

David Ribar
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Razvoj modela reverznofaznih kromatografskih separacij na osnovi Hansenovih parametrov topnosti
Mentorica: prof. dr. Irena Kralj Cigić

Staša Velcl
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru
Analiza kemijskega prostora, ki ga zavzemajo protibakterijske učinkovine
Mentorja: prof. dr. Urban Bren, doc. dr. Marko Jukić

Krkine nagrade za srednješolske raziskovalne naloge

Črt Saksida
Gimnazija Nova Gorica
Obrazne maske kot zaščita pred trdnimi delci v zraku
Mentorici: dr. Ana Kroflič, Silvana Štucin

Nika Makuc in Maša Mesarič
II. gimnazija Maribor
Izdelava cenovno ugodne elektroforeze za ločevanje umetnih barvil v živilih
Mentorici: Katja Holnthaner Zorec, Tamara Šiško

Kristina Berglez in Manca Orel
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Onesnaževanje zraka z lebdečimi (PM) delci ter proučevanje njihovega vpliva na membrane celic
Mentorji: Marko Jeran, dr. Ana Kroflič, Tjaša Klemen

Jan Dlouhy
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Potencialna uporaba izoliranih eteričnih olj kot dezinfekcijska sredstva
Mentorja: Mateja Godec, Matjaž Dlouhy 

Manca Toporišič Gašperšič
Gimnazija Poljane Ljubljana
Korelacija med nagnjenostjo h kognitivnim pristranskostim in upoštevanjem priporočil za zamejevanje širjenja koronavirusa SARS-CoV-2
Mentorica: Nataša Grof

Hana Dular in Manca Trdan
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Preverjanje alelopatske učinkovitosti ekstraktov evropskega oreha (Juglans regia) in črnega oreha (Juglans nigra)
Mentor: dr. Metod Kovačič

Timotej Pukšič
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Zdravje - statusni simbol ali osnovna človekova pravica
Mentorica: Sonja Ferčak

Žiga Vaupotič, Oskar Rotar in Lucija Rotar
Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana
Tivoli v oblaku
Mentorja: mag. Darja Silan, mag. Dušan Peček

Eva Bitežnik
Gimnazija Kranj
Tvorba protiteles pri bolnikih s SARS-CoV-2
Mentorja: Vanda Kukec, dr. Boštjan Rituper

Nika Varoščić
II. gimnazija Maribor
Kofein v čaju in njegov vpliv na srčni utrip človeka in vodne bolhe (Daphnia magna sp.)
Mentorici: Anita Mustač, Tamara Šiško

Miha Florjanc Lukan
Waldorfska šola Ljubljana
Raziskave možnosti uporabe α-MnO2 kot adsorbenta za azo barvila
Mentorice: dr. Polona Umek, izr. prof. dr. Romana Cerc Korošec, Adrijana Florjanc Sirše

Goran Jocić in Katja Huber
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Encimi v medu in vpliv povišane temperature na antibakterijske dejavnike v medu
Mentorica: mag. Nina Žuman

Mala Pika Grom in Meta Smrečnik
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Ugotavljanje freemartinizma pri govedu v Sloveniji
Mentorici: izr. prof. dr. Jelka Zabavnik Piano, Lidija Gnidovec

Žan Kešpert
II. gimnazija Maribor
Proti antibiotikom odporne bakterije v domači kuhinji
Mentorici: dr. Valerija Tkalec, Katja Holnthaner Zorec

Nika Rajzman in Anja Kozel
Biotehniška šola Maribor
Učinkovitost naravnih repelentov proti rodentom
Mentor: Uroš Mikolič 

Lia Žunec in Živa Žurga
II. gimnazija Maribor
Vpliv koncentracije bakra in njegova genotoksičnost na rastline
Mentorici: Tamara Šiško, Anita Mustač

Jan Jurgele, Sabina Gartner in Maja Brlogar
Biotehniški center Naklo, Srednja šola in gimnazija
Dokazovanje antibiotičnega delovanja rastlinskih pripravkov na zobni bakteriji vrste Streptococcus mutans in Porphyromonas gingivalis
Mentorica: mag. Marjetka Kastelic Švab

Špela Žunec
Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana
Analiza rezultatov molekulskega sidranja knjižnice spojin na proteinske tarče virusa SARS-CoV-2
Mentorja: mag. Mojca Podlipnik, doc. dr. Črtomir Podlipnik

Ana Remic
Gimnazija Kranj
Effect of baking soda on non-enzymatic browning reaction between apple cider and egg white
Mentorica: Petra Flajnik

Klara Tomažin in Gaja Caserman
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Določanje mutacije na genu RYR1 pri krškopoljskem prašiču
Mentorja: Klavdija Poklukar, Rok Demič

Sara Kern, Karin Kunstelj, Brina Bregant in Anja Konjar
Zavod svetega Stanislava, Škofijska klasična gimnazija
Skrivnosti Physaruma polycephaluma
Mentor: dr. Martin Tine Perger

Enej Zamida
Gimnazija Novo mesto
Mikroorganizmi na filosferah listov različnih rastlin
Mentorica: Tanja Gačnik

Domen Bogdan in Tamara Kolerič
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Pilotske meritve mikroplastike v sladkovodnih ribah rdečeokah (Rutilus rutilus) v porečju reke Mure na območju Slovenije
Mentorici: dr. Marija Meznarič, dr. Manca Kovač Viršek

Luka Medic
Gimnazija Ledina
Vpliv konzerviranja plodov čilijev (Capsicum spp.) na vsebnost kapsaicinoidov
Mentorici: Veronika Babič, izr. prof. dr. Ana Slatnar

Krkina priznanja za srednješolske raziskovalne naloge

Nuša Zver
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Navadni tolščak, plevel ali super zelenjava
Mentorica: mag. Nina Žuman

Maša Karčovnik
II. gimnazija Maribor
Najoptimalnejši pogoji priprave zdravilnega šipkovega čaja
Mentorica: Darja Kravanja

Pia Kristanc
Gimnazija Kranj
Investigating change of antioxidant activity during grape ripening
Mentorica: Petra Flajnik

Nejc Slapničar in Bor Makše
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Creation of natural anhydrous solvents and their use for the extraction of pectin from apple pomace
Mentorja: Gašper Jan Simon, dr. Filipa Alexandra André Vicente

Rebeka Bizjak in Ajda Orač Istenič
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Uporaba DNA markerjev za določanje netipičnih rastlin v semenskih posevkih navadne pšenice (triticum aestivum l.)
Mentorja: dr. Barbara Pipan, Gašper Jan Simon

Daša Žuman in Ema Bojnec
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Linearni zapis strukture spojin za slepe
Mentorici: mag. Nina Žuman, Damijana Dušak

Kristina Mihelič
Gimnazija Ledina
Vpliv uživanja sirotkinih beljakovin v prahu na pusto telesno maso starejših
Mentorice: mag. Nika Cebin, mag. Tatjana Kosten, doc. dr. Mojca Korošec

Ilhana Smajlović in Elma Salihović
Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje
Poliamini - molekule, ki podaljšujejo življenje
Mentorji: Aleksander Medveš, prof. dr. Irena Kralj Cigić, prof. dr. Blaž Cigić

Tit Jelenko
Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo
Vpliv koncentracije reaktanta na ravnotežje in izkoristek kemijske reakcije
Mentorica: Mojca Drofenik Čerček

Hana Grintal in Ana Lucija Čuk
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Študija potencialno antimikotičnih lastnosti piperidinskih alkaloidov v plodovih črnega poprovca (Piper nigrum L.)
Mentorji: Darja Rizmal, Miha Slapničar, Matej Vošnjak

Aleksij Meze in Luka Raičević
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Bioremediacija redkih kovin iz odpadne elektronike z uporabo mikroorganizmov
Mentor: Gašper Jan Simon

Tara Šfiligoj in Maj Mihajlovič
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Ekstrakcija alanina iz strokov fižola, pretvorba alanina v beta alanin ter kasnejša sinteza repelenta IR3535 in preizkušanje efektivnosti repelenta IR3535 ter eteričnih olj kot repelentnih sredstev proti komarjem
Mentorja: Lidija Gnidovec, dr. Metod Kovačič

Tjaša Sušnik
Gimnazija Kranj
Comparison of Two Contradicting Effects of Al3+ Ions on the Total Anthocyanin Content in Blueberry Fruit
Mentorica: Petra Flajnik

Lovrenc Cvijič
Gimnazija Kranj
Investigating effects of roasting of coffee beans on acidity and caffeine content of the Turkish coffee beverages
Mentorica: Petra Flajnik

Gaja Mrzelj, Kim Kneisel in Lara Petrič
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Alelopatske lastnosti alkaloidov in ostalih sekundarnih metabolitov v plodovih črnega poprovca (Piper nigrum L.)
Mentorji: Matej Vošnjak, Miha Slapničar, Darja Rizmal

Vito Krajnik
Gimnazija Kranj
Žlezava nedotika – neuporaben plevel ali zeleno zlato?
Mentorica: Urša Petrič

Una Murko in Ema Agrafena Mataln Smehov
II. gimnazija Maribor
Primerjava različnih vrst alkoholnih razkužil glede na vsebnost alkohola in antibakterijsko učinkovitost
Mentorici: Anita Mustač, Tamara Šiško

Katja Cundrič
II. gimnazija Maribor
Oljčni listi – vir aktivnih učinkovin
Mentorica: Sanja Cvar

Nives Rupnik
Gimnazija Kranj
Merjenje koncentracije oksalne kisline v blitvi
Mentorica: Petra Flajnik

Žiga Avsec
Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana
Izračun baterijskih kapacitet za skladiščenje sončne električne energije v Sloveniji
Mentorja: Grega Celcar, dr. Ambrož Kregar

Matic Pevc in Valentina Maček
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Primerjava ravnanja po uporabi s konvencionalno in bioplastiko
Mentorici: Darja Rizmal, Ana Oberlintner

Daša Popovič, Maša Popovič in Valentina Kužnik
Gimnazija Novo mesto
Vpliv maske iz suhega pivskega kvasa na rast nohtov
Mentorici: Tanja Gačnik, mag. Branka Klemenčič

Doroteja Vidmar Gajšek in Nika Kontelj 
Šolski center Postojna
Onesnaženost reke Pivke in njenih pritokov
Mentorji: Barbara Dekleva, doc. dr. Janez Mulec, Sara Skok

Eva Igličar
Gimnazija Kranj
Separation of food dyes with thin-layer chromatography
Mentorica: Petra Flajnik

Nina Kucler, Tia Pezelj in Sara Kopač
Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana
Mikroplastika iz pnevmatik – spregledan onesnaževalec okolja
Mentorji: Helena Kregar, mag. Darja Silan, prof. dr. Andrej Kržan

Manca Črnič
Gimnazija Vič
Vpliv časa in temperature shranjevanja na koncentracijo DNA
Mentorice: doc. dr. Tina Eleršek, Maša Zupančič, Sonja Artač

Polona Moretti in Nika Bregar
Gimnazija Novo mesto
Primerjava zaporedij aminokislin različnih inzulinov
Mentorici: mag. Branka Klemenčič, Tanja Gačnik

Ema Slak in Nadja Ziherl

Gimnazija Novo mesto
Alergija na pršice
Mentorici: mag. Branka Klemenčič, Tanja Gačnik

Zahvala mentorici

Zahvala mentorici za dolgoletno prizadevno spodbujanje in uspešno mentorstvo dijakov pri raziskovalnem delu

Tamara Šiško
II. gimnazija Maribor

Zbornik

Krkine nagrade 2021

Zbornik je na voljo v PDF obliki