Krkine nagrade 2021

Seznam Krkinih nagrajencev

Velika Krkina nagrada za raziskovalno nalogo

Dr. Jerneja Kladnik
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Sinteza in biološka aktivnost koordinacijskih spojin analogov piritiona
Mentor: prof. dr. Iztok Turel

Dr. Anja Kolarič
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani in Kemijski inštitut
Uporaba kemoinformatičnih in strukturno podprtih in silico metod za načrtovanje zaviralcev bakterijske DNA giraze ter modulatorjev kemokinskih receptorjev CXCR3 in CXCR4
Mentorja: dr. Nikola Minovski,  prof. dr. Marko Anderluh

Dr. Jelena Mandić
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani in Krka, d. d., Novo mesto
Študij industrijsko aplikativnih tehnoloških pristopov razvoja trdnih samo-mikroemulgirajočih sistemov s karvedilolom
Mentorja: izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk, prof. dr. Franc Vrečer

Dr. Jernej Štukelj
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Helsinkih
Mehanski vid za boljše razumevanje vpliva trdnega stanja zdravilnih učinkovin na njihovo topnost
Mentorji: prof. dr. Clare Strachan, dr. Sami Svanbäck, prof. emer. dr. Jouko Yliruusi

Dr. Žane Temova Rakuša
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Razvoj stabilnostno indikativnih analiznih metod za vrednotenje stabilnosti hidrofilnih in lipofilnih vitaminov ter načrtovanje njihove stabilizacije
Mentorja: prof. dr. Robert Roškar, prof. dr. Albin Kristl

Krkina nagrada za dodiplomsko in podiplomsko raziskovalno nalogo

Dr. Taja Železnik Ramuta
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Analiza učinka pripravkov iz amnijske membrane na rakave urotelijske celice in uropatogene bakterije
Mentorja: prof. dr. Mateja Erdani Kreft, prof. dr. Marjanca

Dr. Žiga Skok
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Načrtovanje, sinteza in vrednotenje novih ATP-kompetitivnih zaviralcev človeške DNA-topoizomeraze II kot potencialnih protirakavih učinkovin
Mentorja: prof. dr. Janez Ilaš, izr. prof. dr. Nace Zidar

Dr. Alen Krajnc
Laboratorij za kemijske raziskave, Univerza v Oxfordu
Sinteza in analiza mehanizmov delovanja borvsebujočih zaviralcev β-laktamaz
Mentor: prof. dr. Christopher J. Schofield

Dr. Dejan Lamešić
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani 
Proučevanje pomembnih lastnosti hidroksipropilmetilceluloze in laktoze in njihov vpliv na parametre kakovosti tablet
Mentorja: prof. dr. Odon Planinšek, doc. dr. Biljana Janković

Dr. Žan Toplak
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Računalniško podprto načrtovanje in sinteza novih zaviralcev napetostno odvisnih kalijevih kanalov hEAG1 s protitumornim delovanjem
Mentorja: izr. prof. dr. Tihomir Tomašič, prof. dr. Lucija Peterlin Mašič

Dr. Bruno Aleksander Martek
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Dvojna vloga paladijevega katalizatorja v alkiniliranju aril halidov
Mentor: prof. dr. Janez Košmrlj

Dr. Martin Rozman
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru
Uporaba inverzne geometrijske konfiguracije za razvoj senzorskih in elektrokromnih trakov
Mentorja: prof. dr. Urban Bren, prof. dr. Regina Fuchs-Godec

Dr. Kaja Blagotinšek Cokan
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Razvoj hepatocelularnega karcinoma pri miših kot posledica prekinjene sinteze holesterola zaradi izbitja gena CYP51 v jetrih
Mentorica: prof. dr. Damjana Rozman

Dr. Mateja Mihelač
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Mezoionski paladijev kompleks kot katalizator za tvorbo vezi C-N in C-F
Mentor: doc. dr. Martin Gazvoda

Aljoša Gradišek
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, in Krka, d. d., Novo mesto
Proučevanje vpliva procesnih parametrov radialne ekstruzije in filmskega oblaganja na izbrane lastnosti obloženih iztiskancev
Mentorja: prof. dr. Franc Vrečer, dr. Klemen Korasa

Tadeja Snedec
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Optimizacije priprave liposomov ter njihova farmacevtska uporabnost
Mentorica: doc. dr. Mojca Pavlin

Jaka Dernovšek
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Načrtovanje, sinteza in vrednotenje 1,4-disubstituiranih-1,2,3-triazolo-galaktozidov kot zaviralcev galektinov-1 in -8
Mentor: izr. prof. dr. Tihomir Tomašič

Monika Simčič
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Proučevanje lastnosti delcev izbranih sladkorjev in sladkornih alkoholov izdelanih s sferično kristalizacijo
Mentor: prof. dr. Odon Planinšek

Dejan Slapšak
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Sinteza derivatov pirazolo[1,2-a]pirazola in njihova inhibicija dihidroorotat dehidrogenaze
Mentor: prof. dr. Jurij Svete

David Majer
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru
Razvoj in validacija elektroanaliznih metod za določanje epinefrina, askorbinske kisline in sečne kisline
Mentorja: izr. prof. dr. Matjaž Finšgar, dr. Tanja Vrabelj

Tjaša Žagar
Fakulteta za farmacijo,  Univerza v Ljubljani in Krka, d. d., Novo mesto
Vpliv sestave in mletja kompaktatov na sproščanje karvedilola iz ogrodnih tablet s hipromelozo
Mentorja: prof. dr. Franc Vrečer, dr. Grega Hudovornik

Matej Makše
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Vrednotenje vpliva vgradnje makroporoznega silicijevega dioksida in nanokristalne celuloze na pretočne lastnosti in redispergiranje delcev posušenih emulzij, izdelanih s sušenjem z razprševanjem
Mentorja: izr. prof. dr. Rok Dreu, asist. Mitja Pohlen

Marja Škrlj Miklavčič
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Preučevanje mehanizmov odpornosti celic kronične limfocitne levkemije proti venetoklaksu
Mentorja:  prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan, asist. Damjan Avsec

Vita Levart
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Pretvorba tekočega samomikroemulgirajočega sistema v trdno farmacevtsko obliko z vlažnim granuliranjem
Mentorja: izr. prof. dr. Ilija German Ilić, asist. dr. Katarina Bolko Seljak

Tajda Vöröš
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, in Krka, d. d., Novo mesto
Uporaba pristopov procesno analizne tehnologije pri vrednotenju vpliva kritičnih formulacijskih in procesnih parametrov na parametre kakovosti liofilizata
Mentorja: prof. dr. Franc Vrečer,  dr. Maja Preskar

Aljaž Škrjanc
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Poskus estrenja pod pogoji fotokatalitske Mitsunobujeve reakcije
Mentor: prof. dr. Janez Košmrlj

Ana Baumgartner
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Literaturni pregled trdnih disperzij težko vodotopnih zdravilnih učinkovin z različnimi komercialno dostopnimi mezoporoznimi delci silicijevega dioksida za peroralno uporabo
Mentor: prof. dr. Odon Planinšek

Luka Jedlovčnik
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Sinteza nove piridinijeve soli s triazolilidenskim fragmentom
Mentor: prof. dr. Janez Košmrlj

David Ribar
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Razvoj modela reverznofaznih kromatografskih separacij na osnovi Hansenovih parametrov topnosti
Mentorica: prof. dr. Irena Kralj Cigić

Staša Velcl
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru
Analiza kemijskega prostora, ki ga zavzemajo protibakterijske učinkovine
Mentorja: prof. dr. Urban Bren, doc. dr. Marko Jukić

Krkina posebna pohvala za dodiplomsko in podiplomsko raziskovalno nalogo

Dr. Abida Zahirović
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, in Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
Identifikacija in ovrednotenje mimotopov glavnega alergena čebeljega strupa Api m 1 za razvoj specifične imunoterapije
Mentorja: izr. prof. dr. Mojca Lunder, izr. prof. dr. Peter Korošec

Dr. Tanja Milovanović
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru
Hidrotermični procesi za konverzijo lignocelulozne biomase v produkte z višjo dodano vrednostjo
Mentorja: prof. dr. Mojca Škerget, prof. dr. Željko Knez

Dr. Saša Aden
Kemijski inštitut
Sintezno biološki pristop za pojasnitev mehanizma delovanja in uporabo listeriolizina O
Mentor: prof. dr. Gregor Anderluh

Dr. Nina Lukač
Medicinska fakulteta, Univerza v Zagrebu
Celični in molekularni posredniki destrukcije subhondralne kosti v artritisu
Mentorica: izr. prof. dr. Nataša Kovačić

Dr. Urška Ribič
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Proučevanje razvoja odpornosti različnih sevov bakterij vrste Staphylococcus epidermidis proti didecildimetilamonijevemu kloridu
Mentorici: izr. prof. dr. Barbka Jeršek, doc. dr. Anja Klančnik

Dr. Tadeja Kuret
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, in Univerzitetni klinični center Ljubljana
Celični in molekulski označevalci sistemskih vaskulitisov ter avtoprotitelesa proti serumskemu amiloidu A kot fiziološki regulatorji vnetnega odziva
Mentorici: izr. prof. dr. Snežna Sodin-Šemrl, izr. prof. dr. Saša Čučnik

Dr. Nina Milevoj
Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Vrednotenje postopkov elektrokemoterapije in genskega elektroprenosa plazmidne DNA z zapisom za pasji interlevkin-12 pri zdravljenju spontanih kožnih in oralnih tumorjev pri psih
Mentorica: prof. dr. Nataša Tozon

Dr. Alja Zottel
Medicinska fakulteta, Inštitut za biokemijo in molekularno genetiko, Univerza v Ljubljani
Ovrednotenje nanoteles proti izbranim proteinskim označevalcem glioblastoma in poskus njihove dostave z eksosomi
Mentor: prof. dr. Radovan Komel

Dr. Maša Bošnjak
Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Farmakokinetika karprofena pri anesteziranih prašičih
Mentorici: izr. prof. dr. Alenka Seliškar, prof. dr. Maja Čemažar

Dr. Urška Gradišar Centa
Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani in  Institut Jožef Stefan
Polimerni nanokompoziti na osnovi biološko ustreznih polimerov in nanožic molibdenovih oksidov
Mentorica: prof. dr. Maja Remškar

Dr. Eva Shannon Schiffrer
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Sinteza in biokemijsko vrednotenje nepeptidnih reverzibilnih in ireverzibilnih zaviralcev imunoproteasoma
Mentorja: izr. prof. dr. Janez Mravljak, doc. dr. Izidor Sosič

Marko Pongrac
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Vpliv formulacijskih in procesnih parametrov na lastnosti posušene emulzije, proizvedene s tehnologijo sušenja z razprševanjem
Mentorja: izr. prof. dr. Rok Dreu, asist. Mitja Pohlen

Laura Albreht
Medicinska fakulteta, Inštitut za biokemijo in molekularno genetiko, Univerza v Ljubljani
Analiza variabilnosti gena BPGM pri družinski eritrocitozi
Mentorici: izr. prof. dr. Nataša Debeljak, prof. dr. Tanja Kunej

Katja Veber
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Vsebnosti hidrofilnih vitaminov v izbranih živilih in prehranskih dopolnilih
Mentorja: prof. dr. Robert Roškar, asist. dr. Žane Temova Rakuša

Marija Gjorgoska
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Sinteza estrogenov v celičnih linijah raka jajčnikov in endometrija
Mentorici: prof. dr. Tea Lanišnik Rižner, asist. dr. Maša Sinreih

Ana Siljanovska
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Učinkovita sinteza substituiranih cinolinov preko vmesnih diazonijevih soli
Mentor: prof. dr. Janez Košmrlj

Nataša Puntar
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Razvoj in fizikalno vrednotenje hidrogelov in orodisperzibilnih filmov iz nanoceluloze
Mentorici: doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž, asist. dr. Katarina Bolko Seljak

Marko Breznik
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, in Inštitut za farmacijo, Svobodna univerza v Berlinu
Retrosintezno zasnovana in silico optimizacija protivirusnih učinkovin z delovanjem na 3C in 3CL proteaze
Mentorja: prof. dr. Stanislav Gobec, prof. dr. Gerhard Wolber

Zala Vidic
Medicinska fakulteta, Inštitut za biokemijo in molekularno genetiko, Univerza v Ljubljani
Vpliv variabilnosti gena OPRM1 za opioidni receptor mu 1 na izid zdravljenja s tramadolom
Mentorja: prof. dr. Vita Dolžan, prof. dr. Nikola Bešić

Simon Aleksič
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, in Kemijski inštitut
Strukturna študija z gvanini bogatega območja v promotorju človeške helikaze FANCJ
Mentor: prof. dr. Janez Plavec

David Dolhar
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, in Kemijski inštitut
Sinteza in uporaba plazmonskih katalizatorjev na osnovi Au+TiO2 za fotokatalitsko oksidacijo organskih onesnaževal ob uporabi vidne svetlobe
Mentorja: prof. dr. Marija Sollner Dolenc, dr. Gregor Žerjav

Lara Smrdel
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Vrednotenje sinergističnih citotoksičnih učinkov zaviralcev tirozin-kinaz in encima O-GlcNAc transferaze na rakavih celičnih linijah
Mentorja: doc. dr. Martina Gobec, asist. Matjaž Weiss

Dominik Jankovič
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Sinteza monosubstituiranih 'klik' triazolov
Mentor: doc. dr. Martin Gazvoda

Sonja Žabkar
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani in Nacionalni inštitut za biologijo
Jetrni 3D celični modeli za zaznavanje genotoksičnega delovanja kemikalij
Mentorica: doc. dr. Bojana Žegura

Vesna Postružnik
Fakulteta za zdravstvene vede, Univerza v Mariboru
Retrospektivna analiza predpisovanja opioidnih zdravil v Sloveniji med leti 2011 in 2015
Mentorja: doc. dr. Petra Povalej Bržan, doc. dr. Matej Kravos

Maša Krapež
Nacionalni inštitut za biologijo
Vpliv izbranih inhibitorjev tirozinskih kinaz na genomsko stabilnost ribjih jetrnih celic ZFL in vitro
Mentorja: doc. dr. Bojana Žegura, asist. dr. Matjaž Novak

Maša Vozlič
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, in Institut Jožef Stefan
Vpliv fosfonskih prevlek na biokompatibilnost fluorescenčnih nanodelcev
Mentorja: doc. dr. Lovro Žiberna, izr. prof. dr. Darja Lisjak

Ana Presinger
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Izdelava in vrednotenje nanovlaken iz polietilenoksida in alginata z vgrajenimi sporami potencialnega probiotika rodu Bacillus za lokalno zdravljenje parodontalne bolezni
Mentorici: prof. dr. Julijana Kristl, doc. dr. Špela Zupančič

Tonja Petrovič Fras
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Uporaba površinsko aktivnih snovi in mezoporoznih pomožnih snovi za pripravo trdnih disperzij naproksena pri povišani temperaturi
Mentor: prof. dr. Odon Planinšek

Špela Zupančič
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Analiza lastnosti proteina gp7 bakteriofaga GIL01
Mentor: izr. prof. dr. Matej Butala  

Tanja Gavranić
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, in Kemijski inštitut
Preučevanje reverzibilnega zaviranja monoamin oksidaze z beta-karbolini in silico
Mentorja: prof. dr. Marija Sollner Dolenc, prof. dr. Janez Mavri

Simona Pokovec
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Literaturni pregled peroralnih liofilizatov, njihove izdelave, optimizacije in metod za vrednotenje
Mentorici: izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar, asist. dr. Maja Bjelošević

Klementina Borovnik
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, in Univerzitetni klinični center Ljubljana
Vnetni in fibrotični učinki serumskega amiloida A in tenascina C na fibroblaste
Mentorici: izr. prof. dr. Saša Čučnik, doc. dr. Katja Lakota

Manja Kraševec
Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru
Srčno popuščanje pri bolnikih z akutnim miokardnim infarktom z dvigom veznice ST (STEMI)
Mentorja: prof. dr. Andreja Sinkovič, doc. dr. Martin Marinšek

Tilen Huzjak
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Zaviralci bakterijske DNA giraze A z 1,5-naftiridinskim skeletom in merjenje njihovega protibakterijskega učinka
Mentor: prof. dr. Marko Anderluh

Teja Ermenc
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru
Vpliv postopka izolacije učinkovin iz industrijske konoplje (Kc Dora) na metabolno aktivnost človeških melanomskih celic (WM-266-4)
Mentorice: izr. prof. dr. Maša Knez Hrnčič, asist. Taja Žitek, doc. dr. Barbara Dariš

Jerneja Babič
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru
Antimikrobno delovanje granatnega jabolka in asimine
Mentorici: doc. dr. Mateja Primožič, prof. dr. Maja Leitgeb

Larisa Mlinarič
Fakulteta za farmacijo,  Univerza v Ljubljani
Optimizacija sinteze in vrednotenje zaviralcev indolamin 2,3-dioksigenaze 1 s substituiranimi 3-fenilizoksazolo[5,4-d]pirimidin-4(5H)-oni
Mentor: izr. prof. dr. Matej Sova

Vid Lah
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Sinteza 3-vinilpiridinskih in stirenskih zaviralcev ligaz Mur in monoamin oksidaz B
Mentor: doc. dr. Rok Frlan

Franjo Frešer
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru
Tvorba koordinacijskih spojin med osnovnimi gradniki taninov in Fe(II)
Mentorja: prof. dr. Urban Bren, asist. dr. Gregor Hostnik

Bor Zupan
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
Eksperimentalno vrednotenje dvofaznega toka plin-kapljevina v vzgonskem reaktorju
Mentor: doc. dr. Matjaž Perpar

Gal Savšek
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
Eksperimentalno vrednotenje struktur dvofaznega toka pri razpadu curka plina v prečnem toku kapljevine
Mentor: doc. dr. Matjaž Perpar

Tia Kralj
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Študija antioksidativne sposobnosti piperina in ostalih piperidinskih alkaloidov pri radikalskih reakcijah v celicah govejih jeter
Mentorja: asist. Miha Slapničar, asist. Matej Vošnjak 

Živa Nekrep
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru
Vsebnost ftalatov v biološkem mediju
Mentorici: doc. dr. Petra Kotnik, izr. prof. dr. Maša Knez Hrnčič

Krkino priznanje za dodiplomsko in podiplomsko raziskovalno nalogo

Dr. Martina Štampar
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana in Nacionalni inštitut za biologijo
Razvoj novih in vitro 3D celičnih modelov za določanje genotoksičnosti
Mentorica: doc. dr. Bojana Žegura

Dr. Domen Vozel
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Uporaba plazme, bogate s trombociti in zunajceličnimi vezikli, za zdravljenje kroničnih vnetij pooperativnih votlin senčnice
Mentorici: izr. prof. dr. Saba Battelino, prof. dr. Veronika Kralj-Iglič

Dr. Žiga Zupanek
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana in Institut Jožef Stefan
Reakcije Lewisovih kislin pete skupine z nitrili in imidazolijevimi spojinami
Mentor: doc. dr. Gašper Tavčar

Dr. Krištof Bozovičar
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Načrtovanje in karakterizacija peptidnih ligandov za vezavo regije Fc imunoglobulinov
Mentor: izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič

Dr. Maša Kenda
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Vpliv motilcev endokrinega sistema na delovanje imunskega sistema in celične adhezijske procese
Mentorici: izr. prof. dr. Nataša Karas Kuželički, prof. dr. Marija Sollner Dolenc

Dr. Maša Pintarič
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerza v Mariboru
Vpliv probiotičnih bakterih iz rodu lactobacillus na izražanje genov SGLT1 IN GLUT2 v funkcionalnih celičnih modelih črevesnega epitelija
Mentorja: prof. dr. Dušanka Mičetić Turk, izr. prof. dr. Tomaž Langerholc

Polona Šafarič Tepeš
Cold Spring Harbor Laboratorij, Združene države Amerike
Epigenetska modulacija miR-335 je središče plastičnosti celičnega stanja in preživetja Axl-pozitivnih / EGFR-TKI odpornih rakavih celic
Mentorica: doc. dr. Raffaella Sordella

Helena Plešnik
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani in Institut Jožef Stefan
Ugotavljanje produktov razgradnje legnina z izbranimi sevi bakterij s tekočinsko kromatografijo, sklopljeno z masno spektrometrijo
Mentorja: doc. dr. Jurij Trontelj, doc. dr. Tina Kosjek

Ana Ambrož
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru
Odstranjevanje neodimijevih ionov iz vodne raztopine z magnetnimi nanodelci
Mentorja: doc. dr. Thomas Luxbacher, doc. dr. Irena Ban 

Uroš Hribar
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, in Lek d. d.
Pomen lastnosti dveh modelov s celično linijo Calu-3 za razvrščanje učinkovin glede na njihovo permeabilnost
Mentorja: prof. dr. Albin Kristl, znan. sod. dr. Katja Kristan

Katja Bezjak
Medicinska fakulteta, Inštitut za patološko fiziologijo, Univerza v Ljubljani
Vpliv ouabaina na izražanje natrij-kalijeve črpalke in znotrajcelično signaliziranje v kulturi človeških in podganjih skeletnomišičnih celic
Mentorja: doc. dr. Sergej Pirkmajer, asist. dr. Urška Matkovič

Katja Valjavec
Univerza v Trstu in Kemijski inštitut
Uporaba molekulskih simulacij za preučevanje mehanizma delovanja in zaviranja molekulskega motorja DNA topoizomeraze tipa II
Mentorja: doc. dr. Andrej Perdih, izr. prof.  dr. Erik Laurini

Ajda Sušnik
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru
Adhezija modelnih celic na kovinske elektrode za uporabo v biosenzoriki
Mentorji: prof. dr. Urban Bren, prof. dr. Damjana Drobne, dr. Martin Rozman

Kristjan Mrgole
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Optimizacija reakcije Suzuki-Miyaura v sintezi 4-aril-6-trifluorometilpirimidinskih antagonistov Tollu podobnega receptorja 8
Mentor: izr. prof. dr. Matej Sova

Eva Korenčič
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Spremljanje produktov elektrokemijske razgradnje benzotriazola
Mentorica: prof. dr. Helena Prosen

Tina Požun
Medicinska fakulteta, Inštitut za patološko fiziologijo, Univerza v Ljubljani
Vpliv inzulina in adrenalina na uravnavanje z AMP aktivirane protein kinaze (AMPK) v kulturi skeletnomišičnih celic
Mentorja: doc. dr. Sergej Pirkmajer, asist. Klemen Dolinar

Biljana Lamanovska, Maruša Dovečar
Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru, in Univerzitetni klinični center Maribor
Zdravljenje bolnikov z miokardnim infarktom sprejetih v kardiogenem šoku
Mentor: prim. doc. dr. Vojko Kanič

Nika Zalokar
Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani
Učinkovitost zmanjševanja doze za dojke z uporabo svinčene zaščite pri računalniški tomografiji glave
Mentor: doc. dr. Nejc Mekiš

Katarina Torkar
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani in Univerzitetna Klinika Golnik
Analiza uporabe neopioidnih analgetikov in z njimi povezanih dejavnikov tveganja za neželene učinke pri internističnih bolnikih pred sprejemom v bolnišnico
Mentorici: izr. prof. dr. Mojca Kerec Kos, Maja Jošt

Pia Keršič
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru
Kontrolirano sproščanje klorogenske kisline in njenih formulacij v simulacijskih raztopinah
Mentorici: doc. dr. Petra Kotnik, izr. prof. dr. Maša Knez Hrnčič

Katja Andrina Kravanja
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru
Sinteza, optimizacija in aplikacija hitozanskih in alginatnih aerogelov ter njunih kompozitov
Mentorja: prof. dr. Zoran Novak, sist. dr. Milica Pantić

Klara Žvab
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru
Razvoj in optimizacija HPLC metode za določanje antimikrobnih substanc v suhem ekstraktu limone
Mentorja: prof. dr. Zoran Novak, dr. Amra Perva Uzunalić

Tilen Seničar, Andraž Kukovičič
Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru
Črevesne bakterije, ki razgrajujejo gluten
Mentorja: prof. dr. Maja Rupnik, doc. dr. Jernej Dolinšek

Marina Malić
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru
Biološka aktivnost antioksidantov v konopljinih ekstraktih pri raku prostate
Mentorji: doc. dr. Petra Kotnik, dr. Jan Rožanc, izr. prof. dr. Maša Knez Hrnčič

Katja Legan
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Razvoj metode na osnovi tekočinske kromatografije ultra visoke ločljivosti za ugotavljanje znotrajcelične koncentracije izbranih zaviralcev imunoproteasoma peptidnega tipa
Mentorja: doc. dr. Stane Pajk, doc. dr. Martina Gobec

Zala Štukovnik
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru
Izdelava in optimizacija elektrokemijske celice za uporabo v biosenzoriki
Mentorja: prof. dr. Urban Bren, dr. Martin Rozman

Sabina Drofenik
Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani in Institut Jožef Stefan
Opredelitev mehanizma in soodvisnosti delovanja dveh beljakovin iz modrasovega strupa, sekretorne fosfolipaze A2 in zaviralca kimotripsina
Mentorja: prof. dr. Robert Frangež, prof. dr. Igor Križaj

Špela Lesičar
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo in Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru
Antioksidativne lastnosti biološko aktivnih komponent v ekstraktih črne kumine in njihov vpliv na viabilnost humanih celic
Mentorji: doc. dr. Petra Kotnik, izr. prof. dr. Maša Knez Hrnčič, izr. prof. dr. Uroš Maver

Alma Tana Jakoš Djordjevič
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Vloga avtofagije v terapevtski občutljivosti celic kronične limfocitne levkemije
Mentorja: prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan, asist. Damjan Avsec

Nika Kučuk
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru
Uporaba učinkovin iz izbranih vrst sadja v biomedicinske namene
Mentorici: doc. dr. Mateja Primožič, prof. dr. Maja Leitgeb

Živa Radulović, Zarja Polak Zupan, Aljoša Tomazini
Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru in Univerzitetni klinični center Maribor
Vitamin D pri pediatričnih pacientih z adipoznostjo in arterijsko hipertenzijo
Mentorica: prof. dr. Nataša Marčun Varda

Nika Terlep
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Sistematični pregled izsledkov raziskav o razgradnji polisorbatov 20 in 80 v tekočih farmacevtskih oblikah
Mentor: izr. prof. dr. Janez Mravljak

Mihaela Taljan
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru
Zamreženje encimov iz gobe Pleurotus ostreatus
Mentorice: prof. dr. Maja Leitgeb, doc. dr. Mateja Primožič, asist. dr. Katja Vasić

Jera Stritar
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, in Univerzitetni klinični center  Ljubljana
Analiza genetskih različic v regulatornih in kodirajočih področjih gena SHOX pri otrocih z nepojasnjeno nizko rastjo
Mentorici: izr. prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek, doc. dr. Tinka Hovnik

Jakob Timotej Stojanov Konda
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Vpliv genetske variabilnosti v antioksidativnih mehanizmih na odgovor na zdravljenje z obsevanjem pri raku dojk
Mentorici: doc. dr. Katja Goričar, doc. dr. Tanja Marinko

Žan Smrekar, Matic Košir, Tilen Peček, Silvia Alves
Fakulteta za znanost, Univerza v Lizboni
Uporaba bionformacijskih orodji: Pregled SARS-CoV-2 proteina S in Humanega ACE celičnega receptorja
Mentorica: doc. dr. Catia Luisa Santana Calisto Pesquita

Petra Kremžar
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Sinteza in optične lastnosti nekaterih N,N-dimetil-4-(feniletinil)anilinov
Mentor: prof. dr. Janez Košmrlj

Gal Slaček
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru, in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano
Vpliv ekstrakcijske metode na vsebnost bioaktivnih komponent brusnice (Vaccinium vitis-idaea) in antimikrobni potencial
Mentorji: izr. prof. dr. Maša Knez Hrnčič, Taja Žitek, dr. Andrej Golle

Marjetka Kouter
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru
Kontrolirano sproščanje febuksostata in določitev koncentracije v serumu in urinu 
Mentorici: doc. dr. Petra Kotnik, izr. prof. dr. Maša Knez Hrnčič

Jakob Höfferle
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Sinteza izbranih aromatskih in heteroaromatskih geminalnih dibromoalkenov
Mentor: prof. dr. Janez Košmrlj

Krkina nagrada za srednješolsko raziskovalno nalogo

Črt Saksida
Gimnazija Nova Gorica
Obrazne maske kot zaščita pred trdnimi delci v zraku
Mentorici: dr. Ana Kroflič, Silvana Štucin

Nika Makuc in Maša Mesarič
II. gimnazija Maribor
Izdelava cenovno ugodne elektroforeze za ločevanje umetnih barvil v živilih
Mentorici: Katja Holnthaner Zorec, Tamara Šiško

Kristina Berglez in Manca Orel
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Onesnaževanje zraka z lebdečimi (PM) delci ter proučevanje njihovega vpliva na membrane celic
Mentorji: Marko Jeran, dr. Ana Kroflič, Tjaša Klemen

Jan Dlouhy
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Potencialna uporaba izoliranih eteričnih olj kot dezinfekcijska sredstva
Mentorja: Mateja Godec, Matjaž Dlouhy 

Manca Toporišič Gašperšič
Gimnazija Poljane Ljubljana
Korelacija med nagnjenostjo h kognitivnim pristranskostim in upoštevanjem priporočil za zamejevanje širjenja koronavirusa SARS-CoV-2
Mentorica: Nataša Grof

Hana Dular in Manca Trdan
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Preverjanje alelopatske učinkovitosti ekstraktov evropskega oreha (Juglans regia) in črnega oreha (Juglans nigra)
Mentor: dr. Metod Kovačič

Timotej Pukšič
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Zdravje - statusni simbol ali osnovna človekova pravica
Mentorica: Sonja Ferčak

Žiga Vaupotič, Oskar Rotar in Lucija Rotar
Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana
Tivoli v oblaku
Mentorja: mag. Darja Silan, mag. Dušan Peček

Eva Bitežnik
Gimnazija Kranj
Tvorba protiteles pri bolnikih s SARS-CoV-2
Mentorja: Vanda Kukec, dr. Boštjan Rituper

Nika Varoščić
II. gimnazija Maribor
Kofein v čaju in njegov vpliv na srčni utrip človeka in vodne bolhe (Daphnia magna sp.)
Mentorici: Anita Mustač, Tamara Šiško

Miha Florjanc Lukan
Waldorfska šola Ljubljana
Raziskave možnosti uporabe α-MnO2 kot adsorbenta za azo barvila
Mentorice: dr. Polona Umek, izr. prof. dr. Romana Cerc Korošec, Adrijana Florjanc Sirše

Goran Jocić in Katja Huber
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Encimi v medu in vpliv povišane temperature na antibakterijske dejavnike v medu
Mentorica: mag. Nina Žuman

Mala Pika Grom in Meta Smrečnik
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Ugotavljanje freemartinizma pri govedu v Sloveniji
Mentorici: izr. prof. dr. Jelka Zabavnik Piano, Lidija Gnidovec

Žan Kešpert
II. gimnazija Maribor
Proti antibiotikom odporne bakterije v domači kuhinji
Mentorici: dr. Valerija Tkalec, Katja Holnthaner Zorec

Nika Rajzman in Anja Kozel
Biotehniška šola Maribor
Učinkovitost naravnih repelentov proti rodentom
Mentor: Uroš Mikolič 

Lia Žunec in Živa Žurga
II. gimnazija Maribor
Vpliv koncentracije bakra in njegova genotoksičnost na rastline
Mentorici: Tamara Šiško, Anita Mustač

Jan Jurgele, Sabina Gartner in Maja Brlogar
Biotehniški center Naklo, Srednja šola in gimnazija
Dokazovanje antibiotičnega delovanja rastlinskih pripravkov na zobni bakteriji vrste Streptococcus mutans in Porphyromonas gingivalis
Mentorica: mag. Marjetka Kastelic Švab

Špela Žunec
Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana
Analiza rezultatov molekulskega sidranja knjižnice spojin na proteinske tarče virusa SARS-CoV-2
Mentorja: mag. Mojca Podlipnik, doc. dr. Črtomir Podlipnik

Ana Remic
Gimnazija Kranj
Effect of baking soda on non-enzymatic browning reaction between apple cider and egg white
Mentorica: Petra Flajnik

Klara Tomažin in Gaja Caserman
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Določanje mutacije na genu RYR1 pri krškopoljskem prašiču
Mentorja: Klavdija Poklukar, Rok Demič

Sara Kern, Karin Kunstelj, Brina Bregant in Anja Konjar
Zavod svetega Stanislava, Škofijska klasična gimnazija
Skrivnosti Physaruma polycephaluma
Mentor: dr. Martin Tine Perger

Enej Zamida
Gimnazija Novo mesto
Mikroorganizmi na filosferah listov različnih rastlin
Mentorica: Tanja Gačnik

Domen Bogdan in Tamara Kolerič
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Pilotske meritve mikroplastike v sladkovodnih ribah rdečeokah (Rutilus rutilus) v porečju reke Mure na območju Slovenije
Mentorici: dr. Marija Meznarič, dr. Manca Kovač Viršek

Luka Medic
Gimnazija Ledina
Vpliv konzerviranja plodov čilijev (Capsicum spp.) na vsebnost kapsaicinoidov
Mentorici: Veronika Babič, izr. prof. dr. Ana Slatnar

Krkino priznanje za srednješolsko raziskovalno nalogo

Nuša Zver
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Navadni tolščak, plevel ali super zelenjava
Mentorica: mag. Nina Žuman

Maša Karčovnik
II. gimnazija Maribor
Najoptimalnejši pogoji priprave zdravilnega šipkovega čaja
Mentorica: Darja Kravanja

Pia Kristanc
Gimnazija Kranj
Investigating change of antioxidant activity during grape ripening
Mentorica: Petra Flajnik

Nejc Slapničar in Bor Makše
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Creation of natural anhydrous solvents and their use for the extraction of pectin from apple pomace
Mentorja: Gašper Jan Simon, dr. Filipa Alexandra André Vicente

Rebeka Bizjak in Ajda Orač Istenič
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Uporaba DNA markerjev za določanje netipičnih rastlin v semenskih posevkih navadne pšenice (triticum aestivum l.)
Mentorja: dr. Barbara Pipan, Gašper Jan Simon

Daša Žuman in Ema Bojnec
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Linearni zapis strukture spojin za slepe
Mentorici: mag. Nina Žuman, Damijana Dušak

Kristina Mihelič
Gimnazija Ledina
Vpliv uživanja sirotkinih beljakovin v prahu na pusto telesno maso starejših
Mentorice: mag. Nika Cebin, mag. Tatjana Kosten, doc. dr. Mojca Korošec

Ilhana Smajlović in Elma Salihović
Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje
Poliamini - molekule, ki podaljšujejo življenje
Mentorji: Aleksander Medveš, prof. dr. Irena Kralj Cigić, prof. dr. Blaž Cigić

Tit Jelenko
Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo
Vpliv koncentracije reaktanta na ravnotežje in izkoristek kemijske reakcije
Mentorica: Mojca Drofenik Čerček

Hana Grintal in Ana Lucija Čuk
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Študija potencialno antimikotičnih lastnosti piperidinskih alkaloidov v plodovih črnega poprovca (Piper nigrum L.)
Mentorji: Darja Rizmal, Miha Slapničar, Matej Vošnjak

Aleksij Meze in Luka Raičević
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Bioremediacija redkih kovin iz odpadne elektronike z uporabo mikroorganizmov
Mentor: Gašper Jan Simon

Tara Šfiligoj in Maj Mihajlovič
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Ekstrakcija alanina iz strokov fižola, pretvorba alanina v beta alanin ter kasnejša sinteza repelenta IR3535 in preizkušanje efektivnosti repelenta IR3535 ter eteričnih olj kot repelentnih sredstev proti komarjem
Mentorja: Lidija Gnidovec, dr. Metod Kovačič

Tjaša Sušnik
Gimnazija Kranj
Comparison of Two Contradicting Effects of Al3+ Ions on the Total Anthocyanin Content in Blueberry Fruit
Mentorica: Petra Flajnik

Lovrenc Cvijič
Gimnazija Kranj
Investigating effects of roasting of coffee beans on acidity and caffeine content of the Turkish coffee beverages
Mentorica: Petra Flajnik

Gaja Mrzelj, Kim Kneisel in Lara Petrič
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Alelopatske lastnosti alkaloidov in ostalih sekundarnih metabolitov v plodovih črnega poprovca (Piper nigrum L.)
Mentorji: Matej Vošnjak, Miha Slapničar, Darja Rizmal

Vito Krajnik
Gimnazija Kranj
Žlezava nedotika – neuporaben plevel ali zeleno zlato?
Mentorica: Urša Petrič

Una Murko in Ema Agrafena Mataln Smehov
II. gimnazija Maribor
Primerjava različnih vrst alkoholnih razkužil glede na vsebnost alkohola in antibakterijsko učinkovitost
Mentorici: Anita Mustač, Tamara Šiško

Katja Cundrič
II. gimnazija Maribor
Oljčni listi – vir aktivnih učinkovin
Mentorica: Sanja Cvar

Nives Rupnik
Gimnazija Kranj
Merjenje koncentracije oksalne kisline v blitvi
Mentorica: Petra Flajnik

Žiga Avsec
Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana
Izračun baterijskih kapacitet za skladiščenje sončne električne energije v Sloveniji
Mentorja: Grega Celcar, dr. Ambrož Kregar

Matic Pevc in Valentina Maček
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Primerjava ravnanja po uporabi s konvencionalno in bioplastiko
Mentorici: Darja Rizmal, Ana Oberlintner

Daša Popovič, Maša Popovič in Valentina Kužnik
Gimnazija Novo mesto
Vpliv maske iz suhega pivskega kvasa na rast nohtov
Mentorici: Tanja Gačnik, mag. Branka Klemenčič

Doroteja Vidmar Gajšek in Nika Kontelj 
Šolski center Postojna
Onesnaženost reke Pivke in njenih pritokov
Mentorji: Barbara Dekleva, doc. dr. Janez Mulec, Sara Skok

Eva Igličar
Gimnazija Kranj
Separation of food dyes with thin-layer chromatography
Mentorica: Petra Flajnik

Nina Kucler, Tia Pezelj in Sara Kopač
Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana
Mikroplastika iz pnevmatik – spregledan onesnaževalec okolja
Mentorji: Helena Kregar, mag. Darja Silan, prof. dr. Andrej Kržan

Manca Črnič
Gimnazija Vič
Vpliv časa in temperature shranjevanja na koncentracijo DNA
Mentorice: doc. dr. Tina Eleršek, Maša Zupančič, Sonja Artač

Polona Moretti in Nika Bregar
Gimnazija Novo mesto
Primerjava zaporedij aminokislin različnih inzulinov
Mentorici: mag. Branka Klemenčič, Tanja Gačnik

Ema Slak in Nadja Ziherl

Gimnazija Novo mesto
Alergija na pršice
Mentorici: mag. Branka Klemenčič, Tanja Gačnik

Zahvala mentorici

Zahvala mentorici za dolgoletno prizadevno spodbujanje in uspešno mentorstvo dijakov pri raziskovalnem delu

Tamara Šiško
II. gimnazija Maribor

Zbornik

Krkine nagrade 2021

Zbornik je na voljo v PDF obliki

Foto in video

Video predstavitev 

Na spodnjih povezavah si lahko ogledate spletno razglasitev 51. Krkinih nagrad. 

Razglasitev 51. Krkinih nagrad za dodiplomske in podiplomske raziskovalne naloge

Razglasitev 51. Krkinih nagrad za srednješolske raziskovalne naloge